2013

 • 29.11. kauppakeskus saa nimekseen Goodman harjannostajaisissa
 • syyskuu ramppi pohjoiseen valmistuu
 • elokuu Kaivokatu ja Eureninkatu kaksisuuntaisiksi
 • 14.6.2013 tunneli valmistuu

2012

 • syyskuu molemmat uudet sillat käyttöön
 • huhti- ja toukokuu Turuntien silta ja Paasikiven tien sillat puretaan
 • tunnelin rakentaminen jatkuu

2011

 • syyskuussa 2011 rakentaminen alkoi
 •  6.7.2011 Moottoritien kate on osa Länsireunan rakentumista ja ensimmäinen osa NCC:n kauppakeskuskorttelin rakentamista. Tätä ensimmäistä osaa koskeva hankintasopimus allekirjoitettiin 6.7.2011. Sopimus on lainvoimainen.
 • 23.6.2011 Markkinaoikeuden päätös koskien moottoritien kattamisen kilpailutusta (Dnro 80111/JH)
 • 18.4.2011 Kaupunginhallitus käsitteli NCC-yhtiöiden investointipäätöksen ja markkinaoikeuden välipäätöksen Hämeenlinnan keskustan länsireuna-hankkeessa (KH § 5)
 • 28.3.2011 Kaupunginhallitus teki esityksen valtuustolle lisämäärärahan myöntämisestä Hämeenlinnan keskustan länsireunan rakentamiseen (KH § 25)
 • 31.1.2011 kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Liikenneviraston välisen sopimuksen moottoritien kattamista koskevan hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja kunnossapidosta. (§ 12)

2010

 • 24.5.2010 Sopimus Hämeenlinnan keskustan länsireunan rakentamisesta (KH § 15)
 • 25.1.2010 Kaupunginhallitus käsitteli  Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä keskustan länsireunan asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa (KH § 10)
 • 7.1.2010 Korkeimman hallinto-oikeuden hylkäävä päätös 7.1.2010/13/639/1/09 valitukseen asemakaava-asiassa. Hämeenlinnan keskustan länsireunan asemakaava sai lainvoiman.

2009

 • 23.3.2009 Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien keskustan länsireunan asemakaavan hyväksymistä koskevan valituksen hylkäämispäätöksen (KH § 14) 
 • 2.2.2009 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös koskien keskustan länsireunan asemakaavasta jätettyä valitusta (KH § 14)

2008

 • 9.4.2008 kaupunki teki yhteistyösopimuksen Paasikiventien, Eureninkadun, Turuntien ja Kaivokadun rajaaman korttelin rakentamisesta NCC:n kanssa.

2007

 • 21.11.2007 asemakaavaluonnosta sekä siihen liittyvää aineistoa esiteltiin yleisötilaisuudessa.
 • 24.9.2007 tekninen lautakunta päätti, että valmistuneen aineiston perusteella keskustan kauppakeskuksen sekä siihen liittyvien toimintojen suunnittelua jatketaan länsireunan alueella ja antoi kaavoitustoimiston tehtäväksi länsireunan ja sen lähialueen asemakaavan muutosehdotuksen laatimisen.
 • 7.6.2007 avoin yleisötilaisuus.

2006

 • 2.10.2006 kaupunginvaltuustossa asemakaavamuutoksen tavoitteellinen sisältö. Kaupunginvaltuusto päätti, että asemakaavamuutosta valmistellaan arkkitehtuurikilpailun pohjalta kehitetyn luonnoksen mukaisesti (§ 9).
 • 18.9.2006 asemakaavoituksen aloittamista koskeva päätös tehtiin kaupunginhallituksessa (§10)
 • 25.5.2006 länsireunan virallinen asemakaavaprosessi käynnistettiin vireilletulokuulutuksella,  29.5.2006 viranomaisneuvottelulla ja avoimella yleisötilaisuudella 30.5.2006. 
 • 24.4.2006 ja 2.5.2006 kaupunginhallitus käsitteli hanketta kokouksissaan  todeten, että hankkeen kaupalliset selvitykset ovat riittävät ja selvästi osoittavat vastaavan uudisrakentantamistarpeen. Samalla se päätti antaa kaavoitustoimiston tehtäväksi varsinaisen asemakaavaprosessin käynnistämisen.

2005

 • Arkkitehtuurikilpailun voittajatyön pohjalta käynnistettiin jatkosuunnittelu.
 • Ilmoittautumiskutsukilpailun ratkettua kaikki kilpailuehdotukset olivat nähtävillä Kaurialan lukiolla 18.5.-2.6.2005,
 • Kilpailun voittajaksi valittiin Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy:n ehdotus, jonka suunnitteluratkaisussa kauppakeskus ja asuinkorttelit liitettiin aukioiden ja kujanteen avulla kiinteäksi osaksi nykyistä kaupunkirakennetta.

2004

 • 25.10.2004 kaupunginhallitus päätti järjestää ilmoittautumiskutsumenettelyyn suunnittelualueesta 14.12.2004 – 7.3.2005 viidelle työryhmälle
 • 21.6.2004 Kaupunginhallitus hyväksyi  Hämeenlinnan kaupungin, Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön ja NCC Property Development Oy:n ja NCC Rakennus Oy:n välille neuvotellun tontinvaraus- ja esisopimuksen
  Hämeenlinnan ydinkeskustan länsireunan kehittämisestä ja markkinoinnista.
 • 31.5.2004 kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan tavoitteet teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Hankkeelle määriteltiin kaupunkikuvalliset ja maankäytön tavoitteet
 • 11.5.2004 tekninen lautakunta valmisteli keskustan länsireunan kehittämisen tavoitteet ja päätti kokouksessaan esittää ne hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

2003

 • 12.5.2003 kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen
 • 5.5.2003 kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle perusselvitysten jälkeen, että se antaa kaavoitustoimiston tehtäväksi asemakaavamuutoksen ja siihen liittyvän selvitystyön laatimisen koskien ydinkeskustan
  laajentumista moottoritien suuntaan.
 • 20.1.2003 kaupunginhallitus käsitteli asiaa ja totesi, että hankkeen jatkaminen on tehtyjen selvitysten mukaisesti perusteltua ja että kaupunki ja Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö jatkavat hankkeen valmistelua yhteistyössä NCC Finland Oy:n kanssa. Varsinainen yhteistyösopimus
  käsitellään sen jälkeen, kun kannattavuusselvitys hankkeesta on tehty.

2002

 • 6.5.2002 ensimmäisen kerran asia tuli esille, kun Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti käynnistää keskusta-alueen laajentamiseen ja moottoritien kattamiseen liittyvän selvitystyön.


Viimeksi muokattu: 27.1.2014