Pyöräpysäköinnin kyselyn tuloksia

Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeenlinnan pysäköinti Oy kartoittivat rautatieaseman pyöräpysäköinnin kehitystarpeita 19.4.-14.5.2018. Tuloksia hyödynnetään Asemanrannan parkkihallin suunnittelun yhteydessä.

Kyselyllä kartoitettiin erityisesti parkkihalliin tulevan laadukkaamman pyöräpysäköinnin vaatimuksia. Kysely järjestettiin verkkokyselynä 19.4.-14.5.2018 ja se on osa pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteitä.

Kyselyllä tavoiteltiin sekä hämeenlinnalaisia että muilta paikkakunnilta Hämeenlinnaan kulkevia. Kyselyllä tavoitettiin kaikkiaan 103 vastaaja, joista 16 ilmoitti kulkusuunnakseen muulta paikkakunnalta Hämeenlinnaan. 

Kyselyllä selvitettiin, mitä laatutekijöitä pysäköintiin pitää liittyä, että käyttäjät olisivat halukkaita maksamaan pysäköinnistä. Samalla kysyttiin, paljonko käyttäjät olisivat valmiita maksamaan toiveidensa mukaisesta pyöräpysäköinnistä. Maksuvalmiutta kysyttiin päivä-, kuukausi- ja vuositasolla, jotta vastaukset olisivat mahdollisimman kattavia. Vastauksissa on jonkin verran vaihtelua, mutta useimmat kysymykseen vastanneet olivat valmiita maksamaan laadukkaasta pyöräpysäköinnistä.

Vastausten taustalla on kyselyn perusteella erityisesti toive pyöräpysäköinnin nykyistä paremmasta turvallisuudesta. Erityisesti toivottiin videovalvontaa ja/tai suljettua tilaa kulunvalvonnalla sekä lukittavaa koppia omalle pyörälle. Merkittävässä määrin toivottiin myös sähköpyörän latausmahdollisuutta, lämmitettyä tilaa ja mahdollisuutta säilyttää henkilökohtaisia varusteita. Pysäköintihallia koskevien kysymysten ohella selvitettiin myös muun aseman pyöräpysäköinnin laatutoiveita. Oletuksena oli, että muu pyöräpysäköinti olisi ilmaista kuten nykyäänkin. 

Kyselyn tulokset antoivat selkeän vastauksen tärkeimpään kysymykseen eli pyöräpysäköinnin maksullisuuteen. Suurin osa vastaajista (82/103) olisi valmis maksamaan laadukkaasta pysäköinnistä. Paikkojen maksullisuus voi olla merkittävää, jotta paikkojen riittävyydestä voidaan huolehtia. Ilmaisessa laadukkaassa pysäköinnissä riskinä voisi olla pyörien kerääntyminen tiloihin pitkäksi ajaksi, jolloin kaikkia ei pystyttäisi palvelemaan. Muita toimivia keinoja rajoittaa pysäköintiaikaa ei ole ainakaan tiedossa. Kyselyn muuta pyöräpysäköintiä koskevasta osuudesta huomataan, että runkolukittaville pyöräpaikoille olisi kysyntää. 

Pyöräilyn edistämisessä pyöräpysäköinnin kehittämisellä on keskeinen rooli muun infran ohella, sillä pyörävarkaudet ovat erittäin merkittävä ongelma koko maassa. Runkolukitus on ainoa varteenotettava tapa lukita pyörä kunnolla niin, ettei järjestelyistä koidu merkittäviä kustannuksia. Sähköpyöräilyn yleistyessä ihmiset omistavat entistä kalliimpia ja säälle herkempiä pyöriä, jolloin vielä parempi turvallisuus ja myös säältä suojattu tila nousevat merkittävään osaan. 

Kyselyn tulokset (pdf)

Lisätietoja Hämeenlinnan pyöräilyn edistämisohjelmasta

Viimeksi muokattu: 16.8.2018