Luonnon- ja maisemansuojelu kunnan tehtäviä

Kunnan tulee toimia ekologisesti kestävästi, tämä edellyttää luonnon monimuotoisuuden huomioimista.

Luonnonsuojelu kuuluu kunnan tehtäviin. Luonnonsuojelulla tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden ja toiminnan turvaamista. Perustuslain 20 §:n mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille. Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta määrittää 3 §:ssään kunnan tehtäväksi valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

Kunta voi edistää luonnonsuojelua perustamalla, ylläpitämällä ja hoitamalla suojelualueita sekä luonnonmuistomerkkejä, inventoimalla luontotyyppejä sekä kartoittamalla suojeltavien eliölajien esiintymistä.

Kaavojen ja lupien yhteydessä tulee vaatia riittävän laadukkaita selvityksiä ja edellyttää arvokkaiden alueiden säilyttämistä rakentamatta.

Metsien ja viheralueiden hoidossa tulee huomioida luonnon monimuotoisuusnäkökohdat. Tämä edellyttää riittäviä ja oikeita pohjatietoja luontoarvoista (puustotiedot, luontotyyppi- ja lajistotiedot) sekä suunnitelmallisuutta (viheralueohjelma ja luonnonhoitosuunnitelmat) ja riittävää vuorovaikutteisuutta ja läpinäkyvyyttä.

Kunta voi myös laatia luonnon monimuotoisuusohjelman ja edistää vieraslajien torjuntaa. Tärkeää on, että kunta tarjoaa mahdollisuuksia erilaisiin luontokokemuksiin ja lisää tietoa kunnan luonnonoloista.

Katso myös

Lisää tietoa

Viimeksi muokattu: 11.5.2018