Ympäristön pilaantumisvaaraa aiheuttavat toiminnat

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi

  • jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely
  • pintakäsittelylaitos
  • kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö tai käsittely
  • eläinsuojat

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristönsuojelulainsäädäntö 

Ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti ympäristönsuojeluasetuksessa määrätylle lupaviranomaiselle: kuntaan tai aluehallintovirastoon.

Miten ympäristölupa haetaan - ohjeet ja lomakkeet 

Hämeenlinnassa ja Hattulassa lupahakemukset toimitetaan Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluihin, katso Palveluneuvonta.

Ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä.

Ympäristöluvan käsittelyaika on noin 6 kk.

Lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lomake: Ilmoitus toiminnanharjoittajan / luvan haltijan vaihtumisesta ympäristölupakohteessa (pdf)

Ympäristölupahakemuksen käsittelyprosessi (pdf) 

Rekisteröintimenettely

Osa ympäristöluvanvaraisista toiminnoista kuuluu niin sanottuun rekisteröintimenettelyyn. Näitä toimintoja ovat:

  • asfalttiasemat
  • pienet energiantuotantolaitokset
  • polttonesteiden jakeluasemat

Milloin ja miten toiminnan voi rekisteröidä - ohjeet ja lomakkeet 

Hämeenlinnassa ja Hattulassa rekisteröinti-ilmoitukset tehdään Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluihin, katso Palveluneuvonta.

Uuden toiminnan rekisteröintiprosessi (pdf) 

Taksa

Ympäristölupien ja rekisteröintien käsittelystä peritään taksan mukaiset maksut. Taksa löytyy sivun oikeasta reunasta.

Vuosiraportointi

Eläinsuojan vuosiraportointia varten on laadittu lomake. Muiden kohteiden vuosiraportit tehdään vapaamuotoisesti, ympäristölupamääräysten mukaisesti.

Viimeksi muokattu: 26.9.2018