Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut uudet omaishoidon hoitopalkkioiden indeksikorotukset vuodelle 2019. 

1. Hoitoisuusluokka, hoitopalkkio 399,91 €/kk

Hoidettava tarvitsee säännöllistä hoitoa ja huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissaan. Hän ei pääsääntöisesti tarvitse apua yöllä ja voi asua vielä yksin. Omaishoidontuki korvaa päivittäisen kotihoidon. Hoidon sitovuus on toistuvaa ja hoitajan poissaolo voi olla enintään 7 tuntia vuorokaudessa. Hoidon tarve on toimintakykypisteytyksessä RAI MAPLe vähintään 2-3 (lievä-kohtalainen avuntarve), RAI CPS 2 (lievä kognition alenema).

2. Hoitoisuusluokka, hoitopalkkio 482,28  €/kk

Hoidettava tarvitsee runsasta hoitoa ja huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissaan myös yöaikaan. Hoito on pääsääntöisesti ympärivuorokautisesti sitovaa ja omaishoitajan poissaolo voi olla enintään 3 tuntia vuorokaudessa. Hoidon tarve on toimintakykypisteytyksessä RAI MAPLe vähintään 3 (kohtalainen palvelun tarve), RAI CPS vähintään 3 (keskivaikea kognition alenema). Palkkioluokkaa alennetaan edelliseen palkkioluokkaan, mikäli hoidettavalla on käytössään muita kunnallisia palveluita ja nämä palvelut alentavat hoidon sitovuutta merkittävästi.

3. Hoitoisuusluokka, hoitopalkkio 668,76  €/kk

Hoidettava on täysin autettava kaikissa päivittäisissä toiminnoissa ja tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa. Hoidettava ei voi asua yksin, joten hoito on vaihtoehto laitoshoidolle. Hoito on ympärivuorokautisesti sitovaa ja hoitaja ei voi jättää hoidettavaa hetkeksikään ilman hoitoa tai valvontaa. Hoidon tarve on toimintakykypisteytyksessä RAI MAPLe vähintään 3-4 (kohtalainen-suuri palvelun tarve), RAI CPS vähintään 4 (keskivaikea–vaikea kognition heikkenemä). Palkkioluokkaa alennetaan edelliseen palkkioluokkaan, mikäli hoidettavalla on käytössään muita kunnallisia palveluita ja nämä palvelut alentavat hoidon sitovuutta merkittävästi.

4. Erityismaksuluokka, hoitopalkkio 1655,16 €/kk

Kriteerit vastaavat uuden lain mukaista vähintään 784,01 euron hoitopalkkion kriteerejä. Maksetaan hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana, jolloin omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt  tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua. Hoidollisesti raskas siirtymävaihe voi olla esimerkiksi saattohoitotilanne, siirtyminen hoitomuodosta toiseen (esim. laitoksesta kotiin), vammaisen lapsen koulunkäynnin aloittaminen tai henkilön toipuminen vakavasta onnettomuudesta tai hoidettavalla on todettu äkillinen vakava sairaus. Hoidon tarve on ympärivuorokautista ja hoidettavan hoitoisuus vastaa hoitoisuusluokka 3:n kriteerejä.

Siirtymävaiheeseen myönnettävää palkkiota maksetaan enintään puolen vuoden ajan. Jos hoito jatkuu samanlaisena raskaan siirtymävaiheen jälkeen, tehdään asiasta uusi päätös.

Omaishoitajan vapaan aikaisten palvelujen maksut

Palvelut, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa. Palvelun maksu 11,40 €/vrk.

Tuen maksaminen ja tarkistukset

Omaishoidon tukeen tehdään tarvittavat indeksitarkistukset valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Omaishoidon tukea koskevat päätökset tehdään toistaiseksi. Uusille omaishoidon tuen saajille tuki myönnetään aikaisintaan hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta edellyttäen, että hoito oli jo tällöin alkanut.

Hoidon keskeytyessä hoidettavan terveydellisestä syystä, hoitopalkkio keskeytetään kuukauden kuluttua. Mikäli hoito keskeytyy hoitajasta johtuvasta syystä (esim. lyhytaikainen sairaus tai kuntoutus) ja kunta järjestää hoidon keskeytyksen ajalla, hoitopalkkio keskeytetään heti. Hoitajan kuollessa sopimus puretaan heti.

Asiasanat: omaishoidon tuki
Viimeksi muokattu: 2.1.2019