Omaishoidon palvelusetelin tuottajaksi hakeutuminen

Ennen kuin palvelutuottaja voi hakeutua palvelusetelituottajaksi, hänen tulee olla yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoituksen- ja/tai luvanvaraisessa rekisterissä, tai terveydenhuollon luvanvaraisessa rekisterissä. Ilmoituksenvaraisissa, ei rekisteröitävissä tukipalveluissa, palveluntuottajan tulee olla hyväksytty kunnan ylläpitämään rekisteriin (viranomaispäätös) 

Palveluntuottajaksi hyväksytään kaikki, jotka täyttävät hakemuslomakkeissa määritellyt kriteerit ja sitoutuvat ohjeisiin. Palvelusetelilaissa määriteltyjen (569/2009) edellytysten lisäksi keskeisiä ovat henkilöstöön ja palvelun sisältöön liittyvät vaatimukset. Lähtökohtana on, että palvelun tulee vastata kunnallista vastaavaa toimintaa.

Tarkemmat ohjeet omaishoidon palvelusetelin palveluntuottajaksi hakeutumisesta löytyvät sivulta www.hameenlinna.fi/palvelusetelihaku

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin tuottajaksi hakeutuminen

Palveluasumisen palveluseteliyrittäjäksi voi hakeutua jatkuvalla haulla. Palveluntuottajiksi hyväksytään hakijat, jotka täyttävät palveluntuottajan kelpoisuuteen, palvelujen sisältöön ja laatuun liittyvät ehdot sekä palveluseteliin liittyvät kriteerit ja ehdot. 

Palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksymisen kriteerit ovat hakemuksen liitteessä 1. Palveluntuottajiksi hyväksytään tuottajat, jotka täyttävät hakemuslomakkeessa mainitut palvelun sisältöön ja palveluseteliin liittyvät kriteerit ja ehdot. Hyväksytyksi tulemisesta lähetetään päätös palveluntuottajalle. Asiakkaalle annetaan lista hyväksytyistä palveluntuottajista.

Sopimus tehostetun palveluasumisen palvelusetelin tuottamisesta

Erillistä sopimusta kaupungin ja palveluntuottajan välille ei tehdä, vaan hakemuslomake allekirjoituksineen ja sitoumuksineen toimii sopimuksena sen jälkeen, kun hyväksymispäätös on tehty. Jos palveluntuottaja ei noudata hakulomakkeessa asetettuja kriteereitä ja ehtoja, sopimus voidaan irtisanoa.

Laskutus ja laadunvalvonta tehostetun palveluasumisen setelistä

Palvelutaloon uutena asiakkaana muuttavan asiakkaan palveluseteli on voimassa muuttopäivästä lukien. Palvelutaloon aiemmin itsenäisesti hakeutuneen asukkaan palveluseteli astuu voimaan hoitotasoratkaisun päivämäärästä lukien seuraavan kuun alusta.

Palveluseteliä voi käyttää vain palveluasumisessa hoivan ja hoidon kustannuksiin. Setelin suuruus voi olla korkeintaan hoivasta ja hoidosta perittävän maksun suuruinen. Mikäli asiakkaalle on myönnetty edellä mainittua suurempi seteli, tuottajan tulee informoida asiakkaan setelipäätöksen tekijää.

Palveluntuottaja ilmoittaa ensimmäisen laskun yhteydessä palveluseteliasumisen alkamispäivämäärän. Jos asuminen yksikössä alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa toteutuneiden päivien osuus palvelusetelin arvosta. Palvelusetelin arvo/päivä saadaan tällöin jakamalla palvelusetelin kuukausiarvo 30:llä. Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa kuukausilaskutuksella, jossa samalla koontilaskulla ovat eriteltynä kaikki palvelua käyttäneet asiakkaat. Laskutus tms. lisiä ei hyväksytä maksettavaksi.

Laskutusosoite löytyy asiakkaan palvelusetelisitoumuspäätöksestä, jonka palveluntuottaja saa asiakkaalta. Lasku tulee lähettää viimeistään seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä ja laskun yhteydessä tulee olla ilmoitus asiakkaan poissaolopäivistä. Kunta suorittaa korvauksen käytettyjen hoitovuorokausien mukaan.

Poissaolopäivistä hinta määräytyy seuraavasti:

Suunnitellut poissaolot esim. matkan johdosta: palvelusta laskutetaan vain 7. vuorokauteen asti.

  • Suunnittelemattomat poissaolot, joista ei ilmoiteta etukäteen (esim. sairaalahoito): palvelusta laskutetaan vain 14. vuorokauteen asti.
  • Kuolemantapauksessa laskutus keskeytetään tapahtumaa seuraavana päivänä.
  • Palveluntuottaja perii asiakkaalta vuokran vuokrasopimuksen mukaisesti. Aterioiden osuuden voi periä vain läsnäolopäiviltä.

Jos asiakas ei pysty suoriutumaan tuottajan asiakasmaksuista, tuottajan tulee ilmoittaa tilanteesta asiakkaan palvelusetelipäätöksen tehneeseen yksikköön tai palvelusetelipäätöksen tehneelle viranhaltijalle vähintään 2 kuukautta ennen tuottajan ja asiakkaan välisen sopimuksen irtisanomista. Kunta ei vastaa mahdollisista asiakkaan maksamattomista maksuista.

Palvelusetelillä annettavat palvelut kuuluvat kunnan lakisääteisten palvelujen järjestämisvastuun piiriin. Kunnalla on valvontavelvollisuus asiakkaan saaman palvelun laadusta. Tätä varten palveluseteliyrittäjät osallistuvat vanhuspalvelujen vastuualueen laatuseurantaan ja kunnalla on oikeus tehdä tarkistuskäyntejä ao. yksiköihin. Jos asiakas ostaa omalla rahallaan muuta kuin palvelusetelillä korvattavaa palvelua palveluntuottajalta, sovelletaan siihen kuluttajansuojalakia.

Asiakkaan terveydenhuoltopalvelut järjestää palvelusetelin myöntäneen kunnan terveyskeskus siltä osin kuin ne eivät sisälly palveluntuottajan tehtäviin (ks. palvelukuvaukset). Mikäli palveluyksikkö sijaitsee muualla, palvelusetelin myöntäneen kunnan terveyskeskus sitoutuu korvaamaan annetun hoidon kustannukset. Tämä edellyttää, että ilmoitus asiakkaan muuttamisesta palveluseteliyksikköön lähetään palvelusetelin myöntäneen kunnan terveyskeskukseen välittömästi muuton jälkeen. Palveluntuottajan tehtävänä on varmistaa oman kuntansa terveyskeskuksesta, että siellä on valmiutta antaa tarvittava hoito.


Lisätietoja:

Leena Harjula
asiakasohjaus- ja ostopalvelujohtaja

 


puh. (03) 621 2311

Viimeksi muokattu: 25.5.2018