Omaishoidon tuen palveluseteli

Omaishoidon tuen palveluseteliä myönnetään vahvistamaan omaishoidon toteutumisen edellytyksiä. Palveluseteli voidaan myöntää omaishoitoperheelle vaihtoehtona palkkiolle tai jaettuna niin, että osa myönnetään palkkiona ja osa palveluna palvelusetelillä. Omaishoidon tuen palvelusetelillä toistaiseksi voi hankkia kotipalveluita ja tukipalveluita. Palvelusetelin arvo määräytyy yksilöllisesti asiakkaan hoitoisuuden ja hänelle myönnettävän hoitopalkkion perusteella.

Palvelusetelin myöntää sosiaalityöntekijä yksilöllisen tarveharkinnan ja määrärahojen puitteissa. 

Tilapäisen kotihoidon palveluseteli 

Tilapäistä kotihoitoa toteutetaan harvemmin kuin kerran viikossa tai sen kesto tiedetään jo aloitusvaiheessa määräaikaiseksi. Tilapäinen kotihoito myönnetään korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi.

Tilapäisessä kotihoidossa palveluseteli myönnetään tunteina kuukautta kohden. Tilapäisen kotihoidon palvelusisällöt noudattavat Hämeenlinnan kotihoidon sisältöjä. Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvo on 20 €/tunti.

Lue lisää sääntökirjasta.

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli

Asuinalueen mukainen palveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä selvittää iäkkään henkilön palveluntarpeen kotikäynnillä. Mikäli avuntarve on säännöllistä, ja se täyttää kaupungin kotihoidon myöntämisperusteet, laaditaan asiakkaan kanssa yhdessä palvelusuunnitelma. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin sisällöt noudattavat Hämeenlinnan kotihoidon sisältöjä.

Mikäli asiakas haluaa käyttöönsä palvelusetelin, ja palveluohjaajan arvion perusteella ratkaisu on tarkoituksenmukainen, asiakkaalle lasketaan palvelusetelin arvo tulojen mukaan ja tehdään palvelupäätös. Palvelupäätökseen kirjataan hoito, mihin palveluseteli on tarkoitettu. Asiakkaalle kerrotaan palvelusetelin arvo sekä arvio omavastuuosuudesta, jonka asiakas maksaa palveluntuottajalle. Palvelusetelin arvo on vähintään 7 €/h ja enimmillään 30 €/h. Palveluseteli myönnetään määräajaksi, enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi kerrallaan, jonka jälkeen arvioidaan asiakkaan tilannetta.  

Palvelupäätöksen mukana asiakkaalle toimitetaan lista kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista. Asiakas valitsee itse palveluntuottajan kunnan hyväksymien tuottajien joukosta ja tekee kirjallisen sopimuksen palvelupäätöksen mukaisesta palvelun sisällöstä palveluntuottajan kanssa. Palveluseteli on asiakkaalle veroton etuus. Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa. Palvelusetelin omavastuuosuuteen ei voi hakea kotitalousvähennystä. Jos asiakas ottaa lisäpalvelua ilman palveluseteliä, tähän osuuteen voi hakea kotitalousvähennystä

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvon laskemisessa käytetään seuraavaa maksutaulukkoa:

Tulorajat ja vähennysprosentit ovat seuraavat:

Kotitalouden koko

Tuloraja euroa/kk

Vähennysprosentti %

1

576

35 %

2

1063

22 %

3

1667

18 %

4

2062

15 %

5

2496

13 %

6

2866

11 %

 

Esimerkki: Kyseessä on yhden hengen kotitalous. Asiakkaan tulot ovat 1576 € brutto/kk. Taulukosta määräytyy vähennysprosentiksi 35 %.

 

Asiakkaan tuloista 1576 € vähennetään yhden hengen tuloraja 576 €

= 1000 €,

Asiakkaan vähennysprosentti on 35 %

= 350 €

Jaetaan 60:llä ja saadaan enimmäisarvosta vähennettävä summa 

= 5,83v€

Palvelusetelin enimmäisarvo on 30 € - 5,83 € 

Palvelusetelin arvo on 24,17€/h.

 Lue lisää sääntökirjasta.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Palveluseteliä haetaan kunnan asumispalveluista vastaavalta henkilöltä (SAS-palveluohjaaja). Kunnan viranhaltija tekee päätöksen palvelusetelin myöntämisestä ja arvosta sekä ohjaa asiakasta palvelusetelin käytössä. Sekä asiakkaalle myönnetty palvelu että palvelusetelin voimassaoloaika ilmenevät palvelusetelipäätöksestä. Palveluseteliä tarjotaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa niille asiakkaille, jotka täyttävät nykyiset pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan piiriin pääsyn kriteerit eli heille on tehty toimintakykyarvio ja sen tuloksena tehty hoitotasoratkaisu. 

Vaihtoehtoisesti asiakas voi jäädä kaupungin omien palveluiden piiriin. Jos asiakas on halukas ottamaan käyttöönsä palvelusetelin, kunta antaa palvelusetelipäätöksen yksityiseen tehostetun palveluasumiseen hakeutumista varten. Asiakas valitsee hyväksytyistä palveluntuottajista sopivan.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelituotteet

Tehostettu palveluasuminen on kohdistettu asiakkaille, jotka tarvitsevat yhden - kahden hoitajan apua päivittäisissä toimissaan jatkuvasti, eivätkä tule toimeen yksin mihinkään vuorokauden aikaan. He tarvitsevat myös öisin jatkuvasti lähiapua (sairaanhoidollista, liikkumis- , hygienia-, kääntö-, ym. apua). Yksilöllisen hoivan tarve on yli 80 tuntia/kk. Toimintakykymittarien arvot RAI MAPLe vähintää 4 - suuri avuntarve ja CPS arvo vähintään 3 eli kognition keskivaikea heikkeneminen.

Dementiahoiva on tarkoitettu asiakkaille, joille on tehty dementiadiagnoosi. Asiakkaat tarvitsevat jatkuvasti, useita kertoja päivässä, myös yöaikaan, avustamista ja puolesta tekemistä, läsnäoloa, valvontaa ja ohjausta. Asiakas ei ole paikkaan eikä aikaan orientoitunut ja hänellä on karkailutaipumuksia. Dementiahoiva edellyttää henkilökunnan nimenomaista läsnäoloa ympäri vuorokauden. Dementiahoiva tulee toteuttaa yhteisöhoidollisella toimintamallilla.

Dementiahoiva on tarkoitettu myös asiakkaille, jolla on em. dementiahoivakuvauksen lisäksi vaikeasta dementiasta johtuen runsaasti käytöshäiriöitä. Käytöshäiriöt ilmenevät aggressiivisuutena huutamisena, repimisenä, riisuuntumisena ja eritteillä sotkemisena. Palvelu on tarkoitettu myös niille asukkaille, jotka sairaudesta johtuen ovat täysin autettavia päivittäisissä toiminnoissa, mm. syömisessä sekä liikkumisessa ja tarvitsevat runsaasti 12 hoitajan apua.

Asiakkaina voi olla vanhuksia, vammaisia tai muita asiakasryhmiä, jotka soveltuvat edellä kuvattujen palvelukokonaisuuksien asiakkaiksi.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo

Palveluseteli myönnetään hoivan ja hoidon osuuteen, jonka arvo määritellään siten, että määritellystä setelin maksimiarvosta vähennetään asiakkaan tulojen mukainen kotipalvelumaksu ja ympärivuorokautisen palveluasumisen maksu 70 euroa/kk .

Palvelusetelin maksimiarvot ovat:

  • tehostettu palveluasuminen 2800 €/kk
  • dementiahoiva 3200 €/kk
  • lyhytaikaishoiva 129 €/vrk

Lista hyväksytyistä tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajista löytyy täältä.

Lyhytaikaishoivan palveluseteli

Lyhytaikainen hoito on hoivaa ja huolenpitoa joko palveluasumisen yksikössä tai vanhainkodissa. Lyhytaikaishoito myönnetään palvelutarpeen selvittämisen perusteella. Hoito on tarkoitettu omaishoitajan lyhytaikaisen vapaan ajaksi tai ikäihmisen kotona selviytymisen tueksi. Lyhytaikaishoivan palvelusetelin arvo määräytyy siten, että palvelusetelin maksimiarvosta vähennetään kaupungin määrittämä lyhytaikaisen palveluasumisen maksu tai omaishoidon vapaiden osalta lautakunnan määrittämä maksu.

Rintamaveteraanien palveluseteli

Palveluseteli on tarkoitettu rintamaveteraanien kotiin annettavien avopalvelurahojen käyttöön (valtiokonttorin myöntämä määräraha kaupungille). Palveluseteliin on oikeutettu Suomessa asuva vuosien 19391945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani, joka on valinnut hakemuksessa määrärahan järjestämistavaksi palvelusetelin.

Palvelusetelillä voi hankkia kotiin kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluita sekä tukipalveluita. Palvelustelin arvo on 400 €. Veteraanille lähetetään uusi palveluseteli 3 kk välein, korkeintaan 4 seteliä/vuosi. 

Viimeksi muokattu: 2.1.2019