Ikäihmisten asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset - www.hameenlinna.fi

Ikäihmisten asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Kaupunki selvitti joulukuussa 2014 kyselyillä asiakastyytyväisyyttä ikäihmisten palveluihin. Kyselyllä selvitettiin tyytyväisyyttä asumispalvleuihin ja kotihoidon palveluihin.

Kotihoidon palvelukyselyyn vastasi 349 henkilöä ja asumispalvelukyselyyn 500 henkilöä.

Kotihoidon palvelut

Vastaajista 61 % antaa palvelulle yleisarvosanan hyvä ja 19 % arvosanan erinomainen (2013: 65 % / 16 %). Heikon arvosanan antoi 2,7 %.  Yleisarvosanojen keskiarvo on 4,0 (2013: 3,9 , 2012: 4,1).

Palvelun yleisarvosanojen keskiarvon yläpuolella vähintään 0,2 yksikköä ovat Kalvolan, Tuuloksen ja keskustan itäisen alueen kotihoidon alueet. Keskiarvon alapuolelle jäävät Kauriala-Myllymäki sekä keskustan alue. 

Parhaiten toteutuneita osa-alueita ovat

  • luottamus työntekijöihin (4,6/5),
  • palvelu on ystävällistä (4,6/5) ja
  • palvelu mahdollistaa omanlaisen elämän elämisen omassa kotona (4,5/5).

Lisäksi he katsovat, että heidän tarpeensa huomioidaan hoidossa (4,4/5) ja yhteistyö omahoitajan kanssa on sujuvaa (4,4/5). Selkeästi heikoimmin toteutunut osa-alue on kotihoidon työntekijöiden riittävä aika asiakkaalle (3,7/5).Myös omaisten ja läheisten osallistumisen hoitosuunnitelman tekoon nähdään toteutuneen heikosti (3,9/5).

Arviot lähes kaikilla osa-alueilla ovat hieman nousseet vuodesta 2013. Kaikkein heikoimmaksi arvioitu tekijä, kotihoidon työntekijöiden asiakkaalle riittävä aika, on hieman heikentynyt entisestään (2013: 3,8, 2012: 3,8).

Asumispalvelut

Vanhuspalvelujen asiakkaat kokevat parhaiten onnistuneiksi tekijäksi henkilökunnan ystävällisen käytöksen (4,4/5), asuinympäristön siisteyden(4,4/5) ja oman huoneensa tai asuntonsa (4,4,/5). 

Vähiten onnistuneina koetaan tiedonsaanti järjestettävästä ohjelmasta (3,9/5) ja yleensäkin järjestettävä ohjelma ja toiminta (3,9/5) sekä henkilökunnalta saatu riittävä tieto hoidosta (3,9/5). Myös riittävä tiedonkulku omaisten ja henkilökunnan välillä (3,9/5) sekä omaisten toiveiden huomioonottaminen (4,0/5) saa muita tekijöitä huonommat arviot.

Vuoteen 2013 verrattuna arviot ovat kautta linjan hienoisesti huonontuneen, mutta erot edelliseen tutkimusvuoteen ovat pieniä. Vastaajien arviot palveluista näyttävät olevan yhteydessä heidän omaan vointiinsa, sillä ne, jotka kokevat oman vointinsa parantuneen, ovat  muita tyytyväisempiä palveluun. Samoin kaikkien tyytyväisimpiä toiminnan osatekijöihin ovat vastaajat, jotka vasta vähän aikaa sitten ovat päässeet palvelun piiriin.

Myös palveluasumisen, jossa henkilökunta ei ole paikalla ympärivuorokautisesti, piirissä  olevat ovat muita selvästi tyytyväisempiä toiminnan eri osa-alueisiin.

Kokonaisarvosana palvelulle on 4,0/5 (vuonna 2013 4,1/5).  Kun tarkastellaan yleisarvosanaa yksiköittäin, huomataan, että eri yksiköiden erot ovat varsin suuret. Vähintään 5 arviota saaneista yksiköistä paras saa arvion 4,6/5 (ja huonoin 3,5/5). 

Viimeksi muokattu: 20.5.2015