Ilmoitus Hämeenlinnan kaupungille

Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset mahdollistavat pienimuotoisen ja kertaluonteisen puhtaan betoni- ja tiilijätteen käytön maarakentamisessa. Kohteet voivat olla esimerkiksi yksityisten kotitalouksien pihateitä ja parkkipaikkoja. Hyödyntämismahdollisuus harkitaan aina tapauskohtaisesti.

Epäpuhtaiden betonien ja tiilien käyttö maarakentamisessa on kielletty.

Mineraaliperäisten jätteiden (betoni ja tiili) käytöstä maarakentamisessa tulee jätehuoltomääräysten mukaan tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristöluvan tarpeen selvittämiseksi hyvissä ajoin ennen suunniteltua toimenpidettä. Ilmoituksessa tulee esittää

  • käytettävän mineraaliperäisen jätteen määrä
  • jätteen sijoituspaikka
  • jätteen alkuperä

Lomake: Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa (pdf)

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan alueella ilmoitus tehdään kaupungin viranomaispalveluihin. Yhteystiedot löydät täältä.

Ilmoitus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen

Edellä mainitun ilmoituksen tekeminen ei koske toimintaa, josta tehdään ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) tietojärjestelmään merkitsemistä varten (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 591/2006 eli ns. MARA-asetus).

Näitä kohteita ovat:

  1. yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät, tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, pois lukien meluesteet;
  2. pysäköintialueet;
  3. urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit;
  4. ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentät ja tiet

MARA-asetus koskee suunnitelmallista jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä. Asetusta ei sovelleta pohjavesialueella.

Tietoa ELY-keskukseen tehtävistä ilmoituksista 

Lisätietoa

Viimeksi muokattu: 9.6.2017