Poistumisturvallisuusselvityksellä tarkoitetaan toiminnanharjoittajan laatimaa selvitystä siitä, miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä. Toiminnanharjoittajan tulee poistumisturvallisuusselvityksellä osoittaa, että hoitolaitoksessa, palvelu- ja tukiasumisen piiriin kuuluvassa kohteessa sekä muissa niihin verrattavissa olevissa kohteissa turvallisen poistumisen vaatimus täyttyy. Hoitolaitoksessa ja palvelu- ja tukiasumiseen kuuluvassa kohteessa toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että rakennuksessa tai tilassa olevat ihmiset pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin.

Pelastuslaki 379/2011 edellyttää poistumisturvallisuusselvityksen laatimista kaikilta hoitolaitoksilta sekä palvelu- ja tukiasumiseen käytettäviltä kohteilta kuten

 • sairaaloilta
 • vanhainkodeilta ja muulta laitoshoidolta
 • vanhusten laitoshoidon yksiköiltä
 • lastenkodeilta
 • ammattimaisilta perhekodeilta
 • suljetuilta rangaistuslaitoksilta ja tiloilta, joissa ovien lukituksella tai muulla tavalla on rajoitettu tai estetty henkilöiden vapaa poistuminen tiloista
 • laitostyyppiseltä asumiselta
 • ryhmämuotoisesti järjestetyiltä asumispalvelun yksiköiltä
 • palvelutaloilta
 • päihdeongelmaisten tai -kuntoutujien tuki- tai palveluasumiselta
 • keskitetysti järjestetyiltä vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluilta
 • asunnottomille tarkoitetuilta palvelu- ja tukiasunnoilta
 • vuokra-asuntopalvelua tarjoavilta yhtiöiltä, säätiöiltä tai muilta vastaavilta tahoilta, jos niillä on perusteet selvittää asukkaiden todellinen toimintakyky.

Koska hoitamiseen ja asumiseen käytettävien kohteiden nimikkeistö on erittäin laaja ja jossain määrin sekavakin, niin laatimisvelvoitteen suhteen epäselvissäkin tapauksissa selvitys olisi hyvä laatia, koska lähtökohtana tulee kuitenkin pitää hoidettavien ja asukkaiden turvallisuutta. Ilman lain edellyttämää velvoitetta selvitystä voidaan lisäksi käyttää esimerkiksi kaikissa toimintakyvyltään alentuneille henkilöille tarkoitetuissa päivätoimintakeskuksissa ja muissa vastaavissa kohteissa.

Poistumisturvallisuusselvitys on laadittava silloin, 

 • kun toiminnanharjoittaja on vaihtumassa,
 • kun asukkaiden tai hoidettavien toimintakyvyssä tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat poistumisturvallisuuteen
 • kun rakennuksen käyttötavassa tai toiminnan järjestämisessä tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat poistumisturvallisuuteen.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on julkaissut oppaan poistumisturvallisuusselvityksen laatimiseksi. Opas sisältää sekä varsinaisen selvityslomakkeen että päivitysilmoituslomakkeen. Lomakkeisiin pääsee oheisesta linkistä:

Lomakkeen täyttämisen helpottamiseksi toiminnanharjoittajan olisi hyvä hankkia SPEK:stä edellä mainittu opas.

Selvitys tulee päivittää ja toimittaa pelastusviranomaiselle vähintään kolmen vuoden välein. Päivityksessä selvitetään, vastaako kohteen poistumisturvallisuus aiemmin hyväksyttyjä järjestelyitä. Päivityksessä arvioidaan, onko tilan käyttötavassa, toiminnan järjestämistavassa, asukkaiden tai hoidettavien toimintakyvyssä tai henkilökunnan toimintavalmiuksissa tapahtunut muutoksia ja vaikuttavatko muutokset poistumisturvallisuuteen. Jos poistumisturvallisuuden tietoihin ei sitä päivitettäessä tehdä muutoksia, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava tästä kirjallisesti pelastusviranomaiselle (päivitysilmoituslomake).

Asiasanat: pelastuslaki
Viimeksi muokattu: 24.2.2015