Svenskspråkig undervisning

 

Det finns en svenskspråkig klass i Seminarieskolan i Tavastehus. Vi är sammanlagt 19 elever från åk 1 till åk 6. Som klasslärare jobbar Susanne Wiklund-Hämäläinen och som timlärare Miia Pitkänen. Pirjo Hellsten är skolassistent i svenska klassen. I årskurserna 1-2 ges undervisning i alla ämnen på svenska och i årskurserna 3-6 ges undervisning på svenska i alla ämnen förutom i språkämnen, handarbete och valfria ämnen.

Vi erbjuder levande och mångsidig lågstadieundervisning i nära samarbete med de finska klasserna och de nio andra språköarna. Under skolterminen ordnar vi olika utfärder som förstärker elevernas språkliga identitet. Tavastsvenska föräldraföreningen möjliggör våra resor. Dessutom samarbetar vi med svenskspråkiga daghemmet Jappebo.

Barnen har också rätt till svenskspråkig morgonvård och eftermiddagsvård som ordnas av föräldraföreningen. Morgonvård ges dagligen mellan kl. 8.00-9.20 och eftermiddagsvård däremot mellan kl. 12.15-17.00. Om du vill veta mera, kontakta Pirjo Hellsten tel. 046-590 0732.

 

Svenskspråkig daghemsgrupp och svenskspråkig undervisning vid en grundskola.

 

Valmo

Koulussamme on perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistava opetus on tarkoitettu vieraskielisille oppilaille. Valmistavan luokan oppilaat ovat luokassa yleensä yhden lukuvuoden, jonka jälkeen he siirtyvät lähikouluunsa.

Opettajina toimivat Janne Saarinen ja Seppo Pyrhönen. Lisätietoja: janne.saarinen@hmledu.fi. ja seppo.pyrhonen@hmledu.fi 

Hämeenlinnan perusopetuksesta on tehty erikielisiä esitteitä. Lue lisää Hämeenlinnan maahanmuuton sivuilta.

Suomalaista koulujärjestelmää on esitelty eri kielillä Infopankin sivuilla.

 

Seminaarin koulun englanninkielirikasteiset luokat


Nykyiset englanninkielirikasteiset luokat jatkavat 6. luokan loppuun asti. Uusia englanninkielirikasteisia luokkia ei uusien oppilaaksiottokriteerien myötä muodosteta. Jokaisella luokka-asteella on kielisuihkutusta. 

Hämeenlinnan kaupungin ohjeistuksen mukaan englantipainotteiselle luokalle hakeudutaan ilman pääsykokeita. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 24, arvotaan luokalle pääsijät. Tämä takaa kaikille mahdollisuuden englantipainotteiselle luokalle pääsemiseen. Kaksikielinen opetus tarjoaa mahdollisuuden käyttää englantia ajattelun ja oppimisen välineenä. Kaksikielisellä opetuksella tavoitellaan positiivisia ja lapsen identiteettiä vahvistavia kokemuksia, jotka rohkaisevat aktiiviseen toimintaan kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Vuosiluokilla 1-3 kaksikielinen opetus on toiminnallista, monipuolista ja onnistumisen kokemuksia tuottavaa. Erityisesti luokilla 1-2 on tärkeää, että opetus on havainnollista ja konkreettista ja opittavat sanat ja fraasit liittyvät lasten arkielämään. Lisäksi opetuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon eri aistikanavia ja oppiminen tapahtuu kuulon ja näön lisäksi myös liikkeen kautta esimerkiksi leikkejä, loruja ja lauluja hyväksi käyttäen.

Kielen opetus alkaa mallin mukaan toistamisesta sekä tuttujen sanojen ja usein käytettyjen luokkahuonefraasien ymmärtämisestä. Tästä edetään vähitellen kohti oppilaan omaa suullista ja myöhemmin myös kirjallista tuottamista. Varsinkin alussa rutiinit ovat tärkeä osa kielen oppimista. Opeteltavia sanoja harjoitellaan useissa yhteyksissä integroiden eri aineisiin. Luokilla 1-2 painottuu suullinen kielitaito toiston, leikkien ja laulujen kautta. Luku- ja kirjoitustaidon kehittyessä voidaan vähitellen myös alkaa kirjoittaa englannin kielellä ensin yksittäisiä sanoja ja taitojen kehittyessä myös lauseita.

Kirjoittamisen opetuksessa kiinnitetään huomiota englanninkielisten sanojen toisistaan poikkeavaan kirjoitus- ja äänneasuun. Opetus on myös sidottava äidinkielen sääntöjen opetukseen: esimerkiksi isojen kirjainten käyttö on englannissa erilaista kuin suomenkielessä.

Kouluvuosien edetessä englannin kielen käyttöä lisätään vähitellen varsinkin matematiikassa. Muita kaksikieliseen opetukseen sopivia sisältöjä löytyy esimerkiksi taito- ja taideaineista, uskonnosta ja ympäristötiedosta. Kieltä käytetään tilanteen ja opetettavan sisällön mukaan tarkoituksenmukaisella tavalla: vaikeat ja monimutkaiset sisällöt opetetaan suomeksi, kun taas arkipäivään liittyviä sanoja ja ilmiöitä on helpompi käsitellä vieraallakin kielellä.

Oppilaat alkavat opiskella matematiikka englanniksi neljänneltä luokalta alkaen. Alkuopetusluokilla kaksikielisen opetuksen tärkein tavoite on numeroiden sujuva osaaminen englanniksi. Kolmannella luokalla opetusta laajennetaan matematiikan keskeisiin termeihin, jotta neljännen luokan siirtymä englanninkielisen kirjan käyttöön sujuisi mahdollisimman hyvin. Neljännestä luokasta eteenpäin englannin osuutta kasvatetaan selkeästi ja kuudenteen luokkaan mennessä englanninkielistä opetusta laajennetaan jo kokonaisiin oppitunteihin.

Kaksikielisen opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan valmiuksia selviytyä arkipäivän kielenkäyttötilanteista, rohkaista heitä monipuoliseen kielelliseen ilmaisuun ja rikastaa sanavarastoa. Tarkoituksena on myös herättää oppilaan kiinnostus kieleen ja sen tarkasteluun. Aluksi pääpaino on passiivisen sanavaraston kartuttamisessa. Tästä edetään sanontoihin ja edelleen kommunikointitilanteiden luovaan ratkaisuun sekä vähitellen myös kirjalliseen tuottamiseen. Oppilaalle pyritään antamaan malleja oikeakielisyydestä, mutta painopiste on puheen tuottamisessa ja kommunikointitilanteiden ratkaisemisessa oppilaan omalla taitotasolla.

Asiasanat: Seminaarin koulu
Viimeksi muokattu: 3.9.2018