TOIMINTAPISTEEMME 

Siirin päiväkoti        

Lumitähdenkatu 2
13270 HML

Siirin päiväkoti on pieni ja yhteisöllinen, kolmen ryhmän päiväkoti. Päiväkodin sijainti mahdollistaa monipuolisen ympäristön käytön - päiväkodin takapiha avautuu metsään, jota hyödynnämme viikoittain. Lisäksi läheltä löytyy turvallisten välimatkojen ja -reittejen päästä leikkipuistoja.

Siirin päiväkodissa on oma liikuntasali, joka on lasten päivittäisessä käytössä. Kuulumme Ilo kasvaa liikkuen- ohjelmaan, joka on Olympiakomitean  ylläpitämä valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma varhaiskasvatuksessa.

Arvostamme yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta. Lapset, henkilökunta ja vanhemmat tuntevat toisensa. Hämeenlinnan kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelmasta olemme nostaneet erityisesti esiin lasten osallisuuden ja lapsilähtöisyyden, jotka toimivat lähtökohtina toimintaympäristön luomiseen. Lapsille taataan mahdollisuuksia vaikuttaa omaan toimintaansa ja luoda päivästään omannäköisensä aikuisen tuen ja kannustuksen avulla.

 

Runskilan esiopetus

Ruununmyllyntie 32
13270 HML 

 

Esiopetus on kasvatus- ja opetustoimintaa, joka perustuu valtakunnalliseen ja kaupungin esiopetussuunnitelmaan. Esiopetusaika on 8.30 - 12.30.  Esiopetuksessa noudatetaan kouluvuoden toiminta- sekä loma-aikoja.  

Esiopetuksessa korostuu oppiminen leikin, toiminnallisuuden ja liikunnan kautta. Luontokasvatus ja lähiympäristössä  toimiminen ovat myös olellinen osa esiopetusta.Esiopetuksen tavoitteena on lapsen oppimisvalmiuksien vahvistaminen ja sosiaalisten sekä yleisten elämänhallinnan taitojen harjaannuttaminen.  

Esiopetuksemme koostuu valtakunnallisen esiopetussuunnitelman mukaisesti viidestä eri kokonaisuudesta: Ilmaisun monet muodot, kielen rikas maailma, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan ja kehityn.

Esiopetus pohjautuu opetuksen eheyttämisen periaatteelle sekä Hämeenlinnan kaupungissa käytössä olevaan Satakieli-pedagogiikkaan.Eheyttämisellä tarkoitetaan eri osa-alueiden nivomista yhteen toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi. Opittavaa asiaa harjoitellaan eri toimintaympäristöissä eri aistein ja tavoin. Kirjaimia tehdään kehonliikkeillä ja loruja näytellään; numeroita luistellaan ja lukumääriä pohditaan arkipäivän tilanteissa.

Eskarilan toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksemme keskiössä on lapsen kasvaminen hyvän itsetunnon omaavaksi ja toista kunnioittavaksi yksilöksi. Lapsi on arvokas omana itsenään, omine taitoineen ja vahvuuksineen. Tätä ilmaistaan lapselle kannustavien sanojen, lempeän kosketuksen ja hyväksyvän katseen kautta. Toiminnan arvo on siinä, miten lapsi asian kokee, ei ainoastaan lopputuloksessa. Lapsi on hyvä ja riittävä sellaisena kuin hän on.

Yhteistyö perheiden kanssa on meille tärkeää. Molemminpuolinen luottamus ja aito kohtaaminen ovat työmme kulmakiviä.

Päiväkotimme sijainti mahdollistaa lapsen monipuolisen liikunnan ja leikin. Metsät, koulun sali ja kenttä ovat aktiivisessa käytössä. 

Hämeenlinnan kaupungin  Varhaiskasvatus suunnitelma

Viimeksi muokattu: 16.4.2018