Kaupungin maanrakennusta ohjaa yhdyskuntalautakunnan hyväksymä investointiohjelma, joka pohjautuu

  • käytettävissä olevaan määrärahaan,
  • tonttitarpeeseen,
  • muiden verkostoyhtiöiden saneeraustarpeeseen sekä
  • katuverkon kuntoon ja liikennemäärään.

Maanrakentamisen tuottaa Hämeenlinnassa maanrakentamispalvelut, joka kuuluu kaupunkirakennetoimialaan.

Osa rakennusurakoista teetetään yksityisillä toimijoilla.

Maanrakentamispalvelut rakentaa

  • katuja
  • kunnallisteknisiä verkostoja
  • viheralueita
  • ulkoliikunta-alueita
  • leikkipaikkoja

Katujen ja jalankulku- ja pyöräilyväylien kuntokartoitus

Hämeenlinnan kaupunki teetti katujen ja jalankulku- ja pyöräilyväylien kuntokartoituksen syksyn 2012 aikana. Kartoituksessa selvitettiin katujen ja jalankulku- ja pyöräilyväylien nykyinen kunto koko Hämeenlinnan alueella. Kaikkiaan selvityksessä tutkittiin väyliä 625 kilometrin verran. Tästä katuja oli 409 km ja jalankulku- ja pyöräilyväyliä 216 km. Projektin ulkopuolelle jätettiin 3-4 vuoden sisällä kunnostetut väylät ja erilliset sorapintaiset kevyen liikenteen väylät.

Kadut ja pyörätiet kohtuullisessa kunnossa

Tutkimuksen perusteella Hämeenlinnan kadut ovat pääsääntöisesti kohtuullisessa kunnossa. Huonoja tai erittäin huonoja katuja oli yhteensä noin 48 km. Huonokuntoiset kadut ovat pääosin tontti- ja kokoojakatuja. Jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat pääosin hyvässä kunnossa ja vauriojaksot ovat lyhyitä ja paikallisia. Välitöntä korjausta vaativia väyliä oli noin 2 km.

Katumäärään suhteutettuna huonokuntoisia katuja on selkeästi enemmän liitoskunnissa. Huonokuntoisimmat kadut ovat Lammilla ja Iittalassa. Hauhon kadut ovat selkeästi paremmassa kunnossa. Paikoin on havaittavissa myös uudehkoja, pahoin vaurioituneita katuja.

Tutkimuksen perusteella Hämeenlinnan kaupunki laatii ja määrittelee korjaustarpeet. Korjausvelkaa aiheuttavissa kohteissa (pää-, kokooja- ja tonttikadut) arvioidaan tarkemmin vaurioitumisen syntyyn vaikuttavat tekijät, tehdään kustannustehokkaat toimenpide-ehdotukset sekä budjettitason kustannusarviot korjauskohteista.

Lisäksi kaupunki arvioi mahdollisten jatkotutkimusten tarpeen.

Miten tutkimus tehtiin?

Kuntokartoituksen teki kartoituksiin erikoistunut yritys, joka inventoi katujen ja jalankulku- ja pyöräilyväylien kuntoa ajamalla ja videoimalla tiet syksyllä 2012 viikoilla 37 - 41. Videokuvaan tallennettiin koko ajorata sekä mahdollinen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Videoon liitettiin myös selostus, jossa kuvattiin tiessä olevat mahdolliset vauriot sekä tiestöllä olevat varusteet.

Tutkimuksessa arvioitiin päällystevaurioista muun muassa kantavuuspuutteita, routavaurioita ja heijastushalkeamia. Samalla kadut sekä jalankulku- ja pyöräilyväylät sidottiin koordinaatistoon.

Asiasanat: rakentaminen, katu
Viimeksi muokattu: 1.8.2017