Asemakaava mahdollistaa alueelle keskusta-aluetta vastaavaa kerrostalorakentamista sekä asumista ja pendelöintiä tukevia palveluita. Asemanrannan alue sijaitsee ainutlaatuisella paikalla historiallisessa ympäristössä. Alueen suunnittelussa huomioitiin Varikonniemen muinaisjäännösalue, kansallinen kaupunkipuisto ja rautatieympäristön rakennetun kulttuuriympäristön arvot.

Esitys tavoitevaiheessa luottamushenkilöille maankäyttöseminaarissa 9.3.2015 (19 Mb, pdf)

Rautatieympäristöä koskien laadittiin vuoden 2017 aikana puistoselvitys ja rakennushistoriallinen selvitys:

Vanainkatu 3, entisen Mensan tehtaan korvaavan uudisrakennuksen lähiympäristön suunnittelu- ja rakentamistapaohje 2018

Vanainkatu 3 entisen Mensan lähiympäristön suunnittelu- ja rakentamistapaohje (pdf)

Hyväksymisvaihe

Tarvittaessa kaavoittajan tapaaminen on mahdollista erikseen sopien. Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla 11.5.2016 alkaen: johanna.narhi(at)hameenlinna.fi, p. 03 621 2245.

Kaavakartta (2 Mb, pdf)
Lähiympäristön suunnittelu- ja rakentamistapaohje (3 Mb, pdf)
Kaavaselostus (14 Mb, pdf) 
Liite 1 Pienennös kaavakartasta, merkinnät ja määräykset (5 Mb, pdf)
Liite 2 Asemakaavan seurantalomake (pdf)
Liite 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) 
Liite 4 Palaute ja vastineet (pdf)
Liite 5 Kulttuuriympäristöanalyysi ja maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten arviointi (4 Mb, pdf)
Liite 6 Muinaismuistolain 13 § mukaisen viranomaisneuvottelun 29.2.2016 muistio (pdf)
Liite 7 Yritysvaikutusten arvionti (pdf)
Liite 8 Hämeenlinnan rautatieaseman ympäristön kehittäminen, Tarvekartoitus (2 Mb, pdf)
Viitesuunnitelma (8 Mb, pdf)
Havainnekuvat (pdf)

Kansallisen kaupunkipuiston rajausmuutos, osa-alue Asemanseutu ja radanvarsialueet

Maankäyttö- ja rakennuslain 71 §:n mukaisesti puisto voidaan lakkauttaa tai sen määräyksiä muuttaa kunnan hakemuksesta ympäristöministeriön päätöksellä. Rajausmuutoksen tarve on noussut esille Asemanrannan asemakaavoituksen yhteydessä.

Hämeenlinnan kansallisen kaupunkipuiston perustamishakemuksen selostuksessa (HML kaupunki 9.5.2000) on mainittu, että kansallisen kaupunkipuiston raja Varikonniemessä voidaan täsmentää vasta alueen asemakaavallisen suunnittelun yhteydessä.

Rajausmuutoshakemukseen liittyvässä selostuksessa (liite 5) kuvataan rajausmuutostarpeet ja tarkastellaan edellytykset kansallisen kaupunkipuiston rajauksen muutokselle. Karkeasti kuvattuna tavoitteena on supistaa kansallisen kaupunkipuiston aluetta liikennealueiden osalta ja lisätä sitä vastaavasti muinaismuistoalueella, jolla on kansallisen kaupunkipuiston näkökulmasta erityisiä arvoja.

Rajausmuutoksella kansallisen kaupunkipuiston pinta-ala kasvaa noin 4100 m2 (0,4 ha).

Hakemus (pdf)
Liite 1 Kansallisen kaupunkipuiston muutettu rajaus ja YM päätöksen N:o 1/5541/2000 mukainen rajaus (kartta 1 : 10 000) (5 Mb, pdf)
Liite 2 Kansallisen kaupunkipuiston muutettu rajaus (kartta 1 : 10 000) (4 Mb, pdf)
Liite 3 Kansallisen kaupunkipuiston muutettu rajaus, osa-alue Asemanseutu (kartta 1 : 7 000) (pdf, 1Mb)
Liite 4 Maanomistus (kartta 1 : 5 000) (pdf)
Liite 5 Rajausmuutoshakemuksen selostus (10 Mb, pdf)

Asemakaavan selvitykset

Rakennettavuusselvitys
Alustava rakennettavuusselvitys  (pdf)

Liite 1 Häiriintyneet maanäytteet (pdf)
Liite 2 Pohjavesiputken asennus- ja havaintoputki (pdf)
Piirustusluettelo:
Pintavaaituskartta (pdf)
Tutkimuskartta (pdf)
Leikkaus A-A (pdf)
Leikkaus B-B (pdf)
Leikkaus C-C (pdf)
Leikkaus D-D (pdf)
Leikkaus E-E (pdf)
Leikkaus 1-1 (pdf)
Leikkaus 2-2 (pdf)
Leikkaus 3-3 (pdf)
Leikkaus 4-4 (pdf)

Arkeologia
Arkeologinen esiselvitys (pdf)
Arkeologiset maaperäkairaukset (2 Mb, pdf)
Arkeologinen koekaivaus (pdf)
Lisäselvitys koetutkimuksessa löydetyistä puupaaluista (pdf)

Liikenneselvitykset
Arkkitehtikilpailua varten laadittu liikenneselvitys 2013 (1 Mb, pdf)
Asemakaavaa varten laadittu liikenneselvitys 2015 (5 Mb, pdf)
Liite 1 Liikennekaavio (pdf)
Liite 2 Asema-aukion ideasuunnitelma 1:1000 (pdf)
Liite 3 Tyyppipoikkileikkaus Hämeentie nykytila (pdf)
Liite 4 Tyyppipoikkileikkaus Hämeentie tavoitetila (pdf)
Liite 5 Tyyppipoikkileikkaus Varikonniemi tavoitetila (pdf)
Liite 6 Tyyppipoikkileikkaus Mensanlenkki tavoitetila (pdf)
Liite 7 Tyyppipoikkileikkaus Mensanlenkki tavoitetila shared space (pdf)

Liikenteen melu- ja tärinäselvitykset
Meluselvitys (6 Mb, pdf)
Tärinäselvitys (pdf)

Maisematarkastelu
Maisematarkastelu kooste (pdf)

Mahdollisesti pilaantuneiden alueiden selvitykset
Saarioinen Oy, Mensa, 2007 (pdf)
Asemanseudun asemakaavan pima-selvitys 2015 (pdf)
Maaperän pilaantuneisuuden jatkotutkimus 7.10.2015 (pdf)

Hulevedet
Hulevesisuunnitelmakartta (pdf) 

Aiemmin laaditut selvitykset


Liikenne

Asemanseudun liikenneselvitys (Sito Oy, 2013) (pdf)
Hämeen seudun lisäraiteet – tilantarvetarkastelu (Pöyry, 2010) (14 Mb, pdf)

Rakennettu ympäristö

Rakennukset (9 Mb, pdf)
Mensan rakennushistoriallinen selvitys (Putkonen, 2007) (pdf)
Liha-Saarioinen Oy, Hämeenlinnan tehdaskiinteistö, kuntokatselmus (2 Mb, pdf)

Luonto

Hämeenlinnan kuuden asemakaava-alueen viitasammakkoselvitys vuonna 2013 (pdf)
Linnustoselvitys 2013 (4 Mb, pdf)
Lepakkoselvitys 2013 (4 Mb, pdf)
Puustoinvestointi 2011 (6 Mb, pdf)
Kasvillisuusselvitys 1998 (pdf)

Arkkitehtuurikilpailu 2014

Asemakaavoituksen tueksi alueesta järjestettiin 2014 arkkitehtikutsukilpailu ideakilpailuluonteisena. Kilpailun voitti Serum Arkkitehdit Oy ehdotuksellaan ”Svengaillaan”. 

”Svengaillaan”-arkkitehtikutsukilpailun voittanut ehdotus, Serum Arkkitehdit Oy (23Mb, pdf)

Tekstiosuus (pdf)

Asemanseudun arkkitehtuurikilpailu

VAIHE

  • Vireilletulo 5.1.2015
  • Esitykset OAS:in täydentämisestä 8.4.-7.5.2015
  • Valmisteluvaiheen kuuleminen 27.8-25.9.2015
  • Kaavaehdotus / YHLA 26.4.2016
  • Ehdotus nähtävillä 4.5-2.6.2016
  • YHLA 20.9.2016
  • Hyväksyntä / KV 7.12.2016
  • Valitusaika 13.12.2016-11.1.2017
  • Lainvoimainen 19.1.2017

Asiasanat: asemakaavat
Viimeksi muokattu: 12.9.2018