Kaupunginhallituksen päätökset 11.10.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 465 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 466 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 467 Käsittelyjärjestys

§ 468 Kokouksen infot

§ 469 Kaupunginvaltuuston 4.10.2021 tehtyjen päätösten täytäntöönpano
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 470 Poikkeaminen 109-497-3-21, Tannerintie 3, Iittala, käyttötarkoituksen muutos
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 471 Poikkeaminen 109-19-20-1, Keksikatu 5, Kantola, teollisuustilojen käyttötarkoituksen muutos
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 472 Hämeenlinnan Yhteiskoulu, Korkeimman hallinto-oikeuden päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 473 Hämeenlinnan kaupungin digitalisaatio
Esittelijän muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että

  1. Kaupungin digitalisaation uusi tavoite on digitalisaation hyödyntäminen kaikin mahdollisin keinoin ja kehittämisen painopisteinä asiakaslähtöisyys, automatisointi, sekä osallisuus. Toimintakulttuuri, sekä hyvä tietoturva ja tietosuoja ovat kehittämisen perusta.
  2. Digitalisaation kehittämisessä huomioidaan ”Saavutettava ja esteetön Hämeenlinna 2025” esteettömyysohjelman linjaukset liittyen palvelujen ja viestinnän esteettömyyteen.
  3. Digitalisaatio tavoite kytketään menestyvä Hämeenlinna 2025 -strategiatyöhön.
  4. Vuoden 2022 toimenpiteet raportoidaan kaupunginhallitukselle ensi vuoden alussa.
  5. Lähettää asian valtuustolle tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen ja päätti lisäksi, että kaupungille tehdään kaupunkikohtainen ja toimialakohtaiset tiekartat, joissa määritetty nykytila ja alustava suunnitelma tärkeimmistä ja tarvittavista toimenpiteistä valtuustokaudelle, huomioiden talous.

§ 474 Valtuustoaloite: Elinvoimaa keskustaan kiekkopysäköinnistä
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 475 Valtuustoaloite Vexi Salmen kadun nimeämisestä
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 476 Valtuustoaloite: Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin – Hanna-Kaisa Rokkanen, Mart Martikainen ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 477 Valtuustoaloite: Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa – Kokoomuksen valtuustoryhmä ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 478 Valtuustoaloite: Lisäresurssien nopea lisääminen peruskoulujen oppilashuoltoon ja opetukseen Hämeenlinnassa – Irmeli Lehtonen ja Kylli Kylliäinen ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 479 Valtuustoaloite: Alakoululaiset liikkumaan – nuorille oppisopimuksella liikunnanohjauksen perustutkinto – Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 480 Kaupungin strategisten yhtiöiden kolmannesvuosiraportit 1.1.-31.8.2021
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 481 Hauhon Pitäjä ry:n aloite maksuttoman kokoustilan saamista Hauholle yleishyödyllisten yhdistysten käyttöön
Esittelijän muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus antaa seuraavan vastauksen:

Hämeenlinnan kaupungilla ei ole tällä hetkellä maksuttomia tiloja yhdistysten käyttöön. Hämeenlinnan keskustassa sijaitsevassa Kumppanuustalossa on vuokralla useita toimijoita, jotka maksavat kaupungin tilapalveluille vuokraa käyttämistään tiloista. Yhtenä vuokaralaisena kiinteistössä on Hämeen Setlementti.

Setlementti tarjoaa itse vuokraamiaan tiloja yleishyödyllisille yhdistyksille edelleen varattavaksi lyhytkestoisiin tapahtumiin. Yhdistykset voivat varata Kumppanuustalosta tiloja Setlementin varauskalenterin osoittamina vapaina aikoina. Kumppanuustalon tarkoitus on mahdollistaa tiloja toimijoiden käyttöön. 

Kokoontumistilojen tarvetta ja kokoontumismahdollisuuksia pitäjissä on perusteltua tarkastella ja kaupunki tunnistaa julkisten tilojen merkityksen pitäjien elinvoimalle.

Hämeenlinnan kaupungin on myös huomioitava toimijoiden yhdenvertainen kohtelu. Automaattinen tilakustannusten kattaminen Hauholla (esityksen vaihtoehto a) tai maksuttomaan käyttöön tarkoitetun kaupungin kokoustilan järjestäminen Hauholla (esityksen vaihtoehto b) johtaisi helposti tilanteeseen, jossa kaupungin tulisi järjestää vastaavat puitteet myös muille toimijoille ja muualla. 

Kaupungin talousarviota valmistellaan miinusmerkkisessä tilanteessa. Näin ollen kaupunki ei pysty juuri nyt esityksiä toteuttamaan.

Kaupunki sitoutuu selvittämään tilojen käyttöön liittyvää kysymyksiä myös palveluverkkotarkastelussaan. Myös laajempia yhteistyömahdollisuuksia järjestöjen kanssa aihealueeseen liittyen selvitetään.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

§ 482 Harkinnanvarainen työpajatoiminta -avustus
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 483 Ojoisten ja Idänpään terveysasemien siirtyminen Viipurintien A-taloon
Kaupunginhallitus päätti äänin 7-5 pitäytyä sosiaali-ja terveyslautakunnan 22.9.2021 tekemässä päätösesityksessä. Terveysasemien siirtoa ei palauteta uudelleen lautakunnan valmisteluun.

§ 484 Edustajan valitseminen Hämäläisten ylioppilassäätiön valtuuskuntaan
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi edustajaksi Petri Pajun ja varaedustajaksi Johannes Koskisen.

§ 485 Konserniyhteisöjen hallitusten jäsenten nimeäminen ja valinta
Kaupunginhallitus päättää nimetä Kiertokapula Oy:n hallitukseen jäseneksi Johanna Sipolan ja varajäseneksi Kimi Känkäsen ja antaa päätöksen ohjeeksi kaupungin yhtiökokousedustajalle. Tämä valinta tehdään vuodeksi ei valtuustokaudeksi, jotta kukin osakaskunta voi uudelleen valmistella oman esityksensä hallituksen edustajaksi huomioiden paremmin hallituksen kokoonpanon suhteellisuus. Hallituksen kokoonpano tulee kunnioittaa poliittisia voimasuhteita.

Lisäksi koska hallitukseen nimitetään jäseniä usean eri omistajan tai muun vastaavan toimesta, nimeäjien tulee neuvotella keskenään sen varmistamiseksi, että kuntalain 47.2 §:n edellytykset täyttyvät.

Yhtiölle valitun nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen kokoonpanosta siten, että yhtiön tarvitsema riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa‐arvolain edellytykset hallituksen kokoonpanossa täyttyvät. Lisäksi nimitysvaliokunnan tulee käydä neuvotteluja etukäteen kuntien kanssa ja tuoda myös kunnille tiedoksi neuvottelujen väliaikatietoa ja huomioida vaalien tulos ja poliittinen suhteellisuus.

§ 486 Jäsenen nimeäminen Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiön valtuuskuntaan 2022-2024
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi jäseneksi Timo Kauniston.

§ 487 Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 488 Vuoden 2022 aluevaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja niiden aukioloaikojen sekä vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 489 Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 490 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 491 Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 492 Verkatehdas Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 493 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista