Kaupunginhallituksen päätökset 18.12.2023

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 455 Kaupunkimarkkinoinnin siirto Linnan Kehitykseltä Strategia ja tietojohtamispalveluihin, sopimus liikkeenluovutuksesta

Kaupunginhallitus päätti

  1. hyväksyä liitteenä olevan liikkeen luovutusta koskevan sopimuksen.
  2. siirtää kaupunki- ja matkailumarkkinoinnin Linnan Kehitykseltä kaupungin omaksi toiminnaksi sopimuksen mukaisesti.
  3. että kaupunki- ja matkailumarkkinointi liitetään osaksi Strategia ja tietojohtamispalveluita.

§ 456 Etuosto-oikeuden käyttäminen, 109-410-1-39, Loukastenharjussa

Kaupunginhallitus päätti Silpolan ehdottamana äänin 7 (Koskinen, Turja, Rantanen, Walkamo, Lehto, Silpola, Suojala) – 6 (Reima, Sieppi, Nurminen, Viitanen, Laatikainen, Ranjith Kumar) ettei käytä etuosto-oikeutta.

§ 457 Suunnittelutarveratkaisu, 109-402-3-8, Turun valtatie 200, Ratasniitty, matkaviestintukiasema

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hakemuksen, koska maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt suunnittelutarveratkaisun edellytykset täyttyvät.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava toimenpidelupa rakennusvalvonnasta. Toimenpidelupahakemukseen on liitettävä tämä päätös.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

§ 458 Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2025-2032

Kaupunginhallitus päätti antaa Väylävirastolle liitteen mukaisen lausunnon seuraavalla lisäyksellä: Hämeenlinnan kaupunki pitää tärkeänä myös pyöräilyverkoston kehittämistä välillä Eteläinen-Tuulos-Lammi. Yhtenä mahdollisuutena nähdään tienpenkereen levennys, jolloin kevyenliikenteen olisi turvallisempi liikkua.

Lisäksi kaupunginhallitus yhtyy maakuntahallituksessa 18.12.2023 tehtyihin täydennyksiin.

§ 459 Selvitys liikuntapalvelujen ja liikuntapaikkarakentamisen nykyisen järjestämistavan taloudellisuudesta mukaan lukien yhdyspinta Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n kanssa

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä selvityksen liikuntapalvelujen ja liikuntapaikkarakentamisen järjestämistavan taloudellisuudesta ja yhdyspinnasta Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n kanssa.

§ 460 Valtuustoaloite: Kuukautistuotteita saataville koulujen WC-tiloihin / Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus päätti Aapo Reiman ehdottamana äänin 8 (Sieppi, Reima, Nurminen, Viitanen, Ranjith Kumar, Laatikainen, Silpola, Rantanen) – 5 (Suojala, Lehto, Walkamo, Turja, Koskinen) ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että

1. Kaupungin yläkouluissa ja yhtenäiskouluissa aloitetaan kaksivuotinen kokeilu kuukautistuotteiden maksuttomasta saatavuudesta koulujen wc-tiloissa valtuustoaloitteessa kuvatulla tavalla.
2. Koulutuskuntayhtymä Tavastian osuudesta kokeilussa jatketaan neuvotteluja.
3. Valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 461 Nuorisovaltuusto 2024

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa Hämeenlinnan kaupungin nuorisovaltuuston kaudelle 1.1. -31.12.2024
2. valita nuorisovaltuuston jäseniksi seuraavat henkilöt:
Ahola Pinja
Honkanen Eeli
Kallio Joona
Kankaanpää Enne
Keto Aino
Kivinen Aukusti
Koskinen Konsta
Lemetyinen Ellen
Lähteenmäki Yki
Niemenlinna Lumia
Nurkkala Vaula
Nyman Riina
Paitula Leevi
Paitula Topias
Paitula Viljami
Parjanen Mändi
Pekola Peppi
Peltoniemi Enni
Pietilä Jerome
Pietilä Teresa
Pulkkinen Reino
Rusanen Selma
Salin Meeri
Saunalammi Tiia
Utriainen Anna
Uusi-Illikainen Antto

§ 462 Ystävyyskaupunkisuhteen solmiminen Ukrainaan, Sumyn kaupunki

Kaupunginhallitus päätti

  1. solmia ystävyyskaupunkisuhteen ukrainalaisen Sumyn kaupungin kanssa.
  2. hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen ystävyyskaupunkisopimukseksi ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.
  3. että tulevien vuosien yhteistyöstä ja avustuksista päättää kaupunginjohtaja talousarvio huomioiden.
  4. oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan ystävyyskaupunkisopimuksen.

§ 463 Strategisten tytäryhtiöiden talousarvioraportit vuodelle 2024

Kaupunginhallitus päätti merkitä strategisten tytäryhtiöiden talousarvioraportit tiedoksi ja saattaa ne edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

§ 464 Kaupungin yhtiöiden, säätiöiden ja kuntayhtymien seuranta ja kokousedustajien nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiöiden, säätiöiden ja kuntayhtymien toimintaa seuraavat henkilöt ja kokousedustajat liitteen mukaisesti. Päätös on voimassa toistaiseksi ja se korvaa aiemmat yhtiöiden, säätiöiden ja kuntayhtymien kokousedustajia ja seuraajia koskevat päätökset. Kokousedustajilla on oikeus harkita kussakin yksittäistapauksessa kokoukseen osallistumisen tarpeellisuus sekä tarvittaessa määrätä tilalleen toinen henkilö.

§ 465 Hankintasuunnitelma 2024

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteessä olevan useampaa kuin yhtä toimialaa tai yksin kaupunginhallituksen toimialaa koskevan hankintasuunnitelman kalenterivuotta 2024 koskien.

§ 466 Kirjastojärjestelmä yhteishankintatuoteryhmäksi

Kaupunginhallitus päätti, että Hämeenlinnan kaupunki voi olla mukana useamman hankintayksikön muodostamassa yhteishankinnassa kirjastojärjestelmän osalta ja että hankintapäällikkö voi tehdä tarvittavan päätöksen ja julkaista hankintaa koskevan ilmoituksen heti kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen.

§ 467 Vuoden 2023 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.11.2023 tilanteen mukaan

Kaupunginhallitus päätti merkitä marraskuun 2023 tilanteen mukaan laaditun toteutuma- ja ennustetilanteen tiedoksi.

§ 468 Vuoden 2024 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti

  • hyväksyä vuoden 2024 konsernipalvelujen, elinkeinorahaston, tuloslaskelmaosan, rahoituslaskelman, kiinteän omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien hankinnan käyttösuunnitelman ja tavoitteet
  • oikeuttaa talouspalvelut teknisten korjausten tekemiseen.

§ 469 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Hämäläisten ylioppilassäätiön valtuuskuntaan vuosille 2024-2025

Kaupunginhallitus päätti nimetä jäseneksi Petri Pajun ja varajäseneksi Johannes Koskisen Hämäläisten ylioppilassäätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2024-2025.

Hämeenlinnan ylioppilassäätiön sääntöjen mukaisesti valintapäätös on ehdollinen Hämeen liiton kuulemiseen asti. Mikäli Hämeen liitto vastustaa tehtyä valintaa, kaupunginhallitus käsittelee asian uudestaan.

§ 470 Kaupunginvaltuuston 11.12.2023 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti
1. Kuntalain 96 §:n nojalla todeta, että kaupunginvaltuuston 11.12.2023 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä, ja että ne ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia
2. Kuntalain 143 §:n nojalla panna päätökset täytäntöön.