Kaupunginhallituksen päätökset 18.9.2023

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 306 Kiertokapula Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kiertokapula Oy:n uuden osakassopimuksen.

§ 307 Selvitys Rataparkin pendelöintipysäköintikokeilusta

Kaupunginhallitus päätti merkitä selvityksen tiedoksi.

§ 308 Ennakkolausunto Koulutuskuntayhtymä Tavastian ja Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian toiminta- ja taloussuunnitelmiin vuosille 2024-2026 sekä vuoden 2024 talousarvioon

Kaupunginhallitus päätti antaa Koulutuskuntayhtymä Tavastialle ja Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastialle liitteenä olevan lausunnon.

§ 309 Seminaarin koulun hankinta

Kaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavasti: Kaupunginhallitus 

  1. merkitsee tiedoksi, että Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on ilmoittanut, että tulee myymään kiinteistön ulkopuoliselle ostajalle.
  2. päättää, että asia käsitellään etuosto-oikeusasiana sen jälkeen, kun edellä mainittu kiinteistökauppa mahdollisesti on toteutunut.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

§ 310 Vastineet tilintarkastajan raporttiin vuoden 2022 tarkastuksista

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteessä esitetyt vastineet tilintarkastajan raporttiin.

§ 311 Vastineet vuoden 2022 Arviointikertomuksen suosituksiin

Kaupunginhallitus päätti

  1. hyväksyä lautakuntien ja konsernipalvelujen valmistelemat selvitykset seuraavalla muutoksella: Äänin 7-3 (2 tyhjää) poistetaan kohdasta 2.3 lause ”Henkisesti on syytä varautua siihen, että sama tavoite on syytä jatkua myös mainittua kautta pidemmällä ajanjaksolla”
  2. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi saadut selvitykset toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti

  • korostaa elinvoiman kärkien valmistumisen kiireellisyyttä.
  • korostaa sujuvan kaavoituksen ja monipuolisen asuntotarjonnan merkitystä asukasmäärän kasvattamisessa.
  • korostaa kaupunkirakennetoimialan mahdollisten pullonkaulojen ratkaisemisen merkitystä.
  • äänin 8-4 todeta, että velkamäärän kasvun rajoittamistavoitteen mahdollisesta jatkamisesta aiemmin päätettyä pidemmälle ajanjaksolle päätetään erikseen. Päätöksenteossa huomioidaan myös velkakattotavoitteen vaikutukset kaupungin kilpailukyvylle, elinvoimalle ja kestävälle kasvulle.

§ 312 Selvitys lukiokoulutuksen kustannuksista ja järjestämisen vaihtoehdoista 2023

Kaupunginhallitus merkitsi selvityksen tiedoksi.

§ 313 Julkisten työvoimapalveluiden järjestämistä koskeva kuntien välinen yhteistoimintasopimus ja järjestämissuunnitelma

Käsittelyn aluksi esittelijä täydensi ehdotustaan seuraavasti:
Kaupunginhallitus valtuuttaa valmistelijat tekemään dokumentteihin tarvittavia teknisiä korjauksia hyväksymisen jälkeen ja/tai ennen valtuustokäsittelyä.

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä liitteenä olevan TyöHämeen kuntien yhteistoimintasopimuksen.
2. hyväksyä liitteenä olevan TyöHämeen järjestämissuunnitelman.
3. että TyöHämeen käyttöön ei oteta vastaan Te-toimiston TyöHämeen alueella olevia toimitiloja.
4. valtuuttaa valmistelijat tekemään dokumentteihin tarvittavia teknisiä korjauksia hyväksymisen jälkeen ja/tai ennen valtuustokäsittelyä.
5. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

A. merkitsee tiedoksi kuntien yhteistoimintasopimuksen ja järjestämissuunnitelman.
B. päättää, että vuoden 2024 aikana tehtävässä hallintosääntömuutoksessa otetaan huomioon työllisyysjaoston perustaminen.

Lisäksi kaupunginhallitus korostaa

  • että järjestämissuunnitelma on alustava ja lopullinen tullaan hyväksymään vuoden 2024 aikana.
  • vaikuttavuuden ja toiminnan tulosten mitattavuuden ensisijaisuutta TyöHämeen järjestämissuunnitelman tulevassa toteutuksessa.

§ 314 Aulangon alueen yleissuunnitelman käynnistäminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Aulangon yleissuunnitelman käytettäväksi Aulangon alueen kehittämisen yleispiirteisenä ohjeena.

§ 315 Vastine ympäristölupapäätöksestä, Velssin asfalttiasema

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteen mukaisen vastineen Vaasan hallinto-oikeudelle siten, että vastineesta poistetaan kohdat: ”Hämeenlinnan kaupunginhallitus yhtyy ympäristöjohtajan päätökseen.”

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että ympäristöluvan nopea voimaansaattaminen rajoittaisi asfalttiaseman nykyistä toimintaa luvan määräysten mukaiseksi. Tällä hetkellä asfalttiaseman toiminta on rekisteröinti-ilmoituksen varassa, jolloin ympäristönsuojeluviranomainen ei voi antaa ympäristöluvassa mainittuja rajoittavia määräyksiä.

§ 316 Hämeenlinnan rautatieasema

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: Hämeenlinnan kaupunki pitää tärkeänä, että asemarakennuksen odotustilat säilyvät junamatkustajien käytössä. Kaupunginhallitus toteaa, että Hämeenlinnan kaupunki on lähtökohtaisesti kiinnostunut ostamaan rautatieaseman kiinteistön, mutta ei tässä vaiheessa sitoudu ostamaan kiinteistöä myyntitarjouksen mukaisesti. Tarkentavia neuvotteluja voidaan jatkaa ja neuvottelujen tulos tuodaan tarvittaessa myöhemmin kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen.

§ 317 Vuoden 2024 presidentinvaalin yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja niiden aukioloaikojen sekä vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen

Kaupunginhallitus päätti määrätä, että vuoden 2024 presidentinvaalin yleiset ennakkoäänestyspaikat, niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat ovat esityksessä mainitut.

§ 318 Valtuustoaloite: Lisää tiloja ilolle – Parannetaan asukkaiden tietoisuutta mahdollisuudesta varata edullisesti kaupungin harrastus- ja liikuntatiloja / Keskustan valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen sivistys- ja hyvinvointitoimialalle valmisteltavaksi. Valmistelu tulee tehdä 31.3.2024 mennessä.

§ 319 Valtuustoaloite: Konsernipalveluille menosaneeraus / Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen talouspalveluille valmisteltavaksi. Valmistelu tulee tehdä 31.3.2024 mennessä.

§ 320 Valtuustoaloite Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian purkamisesta / Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen omistajaohjaukselle valmisteltavaksi. Valmistelu tulee tehdä 31.3.2024 mennessä.

§ 321 Valtuustoaloite: Yhteistyön välttäminen hyökkäyssotaa käyvien, laitonta miehitystä ylläpitävien ja ihmisoikeuksia rajusti rikkovien maiden kanssa. Sitovan toimintaohjeen ja julkilausuman laatiminen. / Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen hallintopalveluille valmisteltavaksi. Valmistelu tulee tehdä 31.3.2024 mennessä.

§ 322 Varavaltuutetun määrääminen, Suomen Kristillisdemokraatit r.p.

Kaupunginhallitus merkitsi keskusvaalilautakunnan päätöksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

§ 323 Asia poistettiin esityslistalta