Kaupunginhallituksen päätökset 19.6.2023

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 228 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 229 Käsittelyjärjestys

§ 230 Kokouksen infot

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi infon Hämeensaaren tilanteesta.

§ 231 Kiinteistöjen toimenpideohjelma 2023

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kiinteistöjen toimenpideohjelman.

Teppo Turja teki käsittelyn aikana Emmi Rantasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Nuhalan alueen koulurakennusta ei pureta ennen kuin nykyisille käyttäjille kyetään osoittamaan korvaavat harrastustilat. Ehdotusta eivät muut kannattaneet, joten kaupunginhallituksen päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.

§ 232 Tonttien luovutusperiaatteet

Kaupunginhallitus päätti
1. että tonttien luovutuksessa käytetään liitteessä mainittuja periaatteita,
2. tällä päätöksellä kumotaan edelliset tontin luovutuksia koskevat periaatteet ja
3. mikäli näistä periaatteista poiketaan, ne tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

§ 233 Vuokrasopimuksen purkaminen Metsä-Aulanko 109-415-1-42, Aulanko

Kaupunginhallitus päätti,
1. että Hämeenlinnan kaupunki ja Linnan Kiinteistökehitys Oy purkavat maanvuokrasopimuksen päättyväksi 31.12.2023
2. että Linnan Kiinteistökehitys Oy vastaa siitä, että vuokra-alue on siistitty ja palautettu luonnonmukaisen tilaan 31.8.2023 mennessä
3. mikäli vuokra-aluetta ei ole siistitty määräaikaan mennessä, kaupunki siistii alueen Linnan Kiinteistökehitys Oy:n kustannuksella
4. oikeuttaa geodeetin allekirjoittamaan vuokrasopimuksen purkusopimuksen.

§ 234 Poikkeaminen, leirikeskus, Syöksynsuu 27, Hattelmala, 109-402-4-30

Kaupunginhallitus päätti myöntää poikkeamisen, koska maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

§ 235 Suunnittelutarveratkaisu 109-514-18-4, Onnenvuorentie 15, maa-ainesten varastointialue

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hakemuksen, koska maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisen edellytykset ovat olemassa. Hakemus hyväksytään päätöksessä esitetyin ehdoin.

§ 236 Oikaisuvaatimus Hämeensaari-hankkeen suunnitteluvarauksen jatkamisesta

Käsittelyn aluksi esittelijä täydensi ehdotustaan seuraavasti: Kaupungilla ei ole tiedossa yhtiön taloudelliseen tilanteeseen liittyviä haasteita.

Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen esittelijän kokouksessa tekemällä täydennyksellä, sillä
1) Kaupunginhallituksen päätös 15.5.2023 § 166 ei ole lainvastainen
2) Hämeensaaren suunnittelua koskevan kumppanuussopimuksen ja suunnitteluvarauksen jatkamista on pidettävä kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisena.

§ 237 Lisäys hankintasuunnitelmaan 2023: Henkilökuljetukset (ns. ylivuotoajoneuvot) sekä tilausajopalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi lisäyksenä vuoden 2023 hankintasuunnitelmaan seuraavat useampaa kuin yhtä toimialaa tai yksin kaupunginhallituksen toimialaa koskevat hankinnat: henkilökuljetukset (ns. ylivuotoajoneuvot) sekä tilausajopalvelut.

§ 238 Perintäpalvelun hankinta Suomen Kuntaperintä Oy:ltä

Kaupunginhallitus päätti

  1. hyväksyä perinnän siirtämisen Suomen Kuntaperintä Oy:lle 1.10.2023 alkaen
  2. hyväksyä, että tällä hetkellä perinnässä olevien saatavien perintä jää Lowell Suomi Oy:lle
  3. oikeuttaa hankintapäällikön allekirjoittamaan perintäpalveluja koskevan sopimuksen Suomen Kuntaperintä Oy:n kanssa.

§ 239 Vuoden 2023 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 31.5.2023 tilanteen mukaan

Kaupunginhallitus päätti merkitä toukokuun 2023 tilanteen mukaan laaditun toteutuma- ja ennustetilanteen tiedoksi.

§ 240 Vammaisneuvoston toimintasääntö

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vammaisneuvoston toimintasäännön, joka korvaa kaupunginhallituksen 19.3.2012 vahvistaman toimintaohjeen.

§ 241 Vanhusneuvoston toimintasääntö

Kaupunginhallitus hyväksyi vanhusneuvoston päivitetyn toimintasäännön.

§ 242 Liikkuva Hämeenlinna -ohjelma

Kaupunginhallitus merkitsi Liikkuva Hämeenlinna -ohjelman tiedoksi.

§ 243 Valtuustoaloite kaupungin eettisten ohjeiden päivittämisestä / Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen henkilöstö- ja hallintopalveluihin valmisteltavaksi. Valmistelu tulee tehdä 31.12.2023 mennessä.

§ 244 Kaupunginvaltuuston 12.6.2023 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti
1. Kuntalain 96 §:n nojalla todeta, että kaupunginvaltuuston 12.6.2023 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä, ja että ne ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia
2. Kuntalain 143 §:n nojalla panna päätökset täytäntöön.

§ 245 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 246 Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 247 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista