Kaupunginhallituksen päätökset 21.8.2023

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 264 Talouden tasapainottamistyön raportointi

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouden tasapainottamistyön raportin.

§ 265 Toiminnan ja talouden puolivuotisraportti 2023

Kaupunginhallitus päätti

 1. merkitä toiminnan ja talouden puolivuotisraportin 2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle,
 2. edellyttää, että heikentyneen taloustilanteen vuoksi loppuvuoden aikana toteutetaan vain ehdottoman välttämättömät hankinnat ja palvelujen ostot.

§ 266 Hämeenlinnan kaupungin omavelkaisen takauspäätöksen tarkennus koskien Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön rakentamislainoja, kohteena Tuuloksen Raikontien uudisrakennus

Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle, että valtuusto toteaa aiemmin tehdyn takauspäätöksen kattavan lainan pääomineen, korkoineen, viivästyskorkoineen sekä mahdollisine muine velkakirjassa mainittuine kuluineen.

§ 267 Omistajan ennakkokanta: Hämeenlinnan Asunnot Oy – kohteen purkaminen

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

§ 268 Rantayleiskaavan muutos nro 9527, Hauhon Ilmoilanselän Ym. Rantayleiskaavan muutos (Vähäjärvi) / Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy rantaosayleiskaavan muutoksen nro 9527.

§ 269 Lausunto Hämeensaaren suunnitteluvarauksen jatkamisesta tehdystä valituksesta

Kaupunginhallitus päätti antaa valituksen johdosta liitteen mukaisen lausunnon äänin 10-3.

§ 270 Hallintosääntö 11.9.2023 alkaen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön seuraavin muutoksin:

 • Poistetaan pykälästä 12 ”Kaupunginjohtaja” kohta ”21. päättää hyvinvointialueesta annetun lain 14 §:n mukaisesta yhteistyösopimuksesta valtuustokausittain”. Lisätään vastaava kirjaus pykälään 3.1 ”Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta”: ”43. päättää hyvinvointialueesta annetun lain 14 §:n mukaisesta yhteistyösopimuksesta valtuustokausittain”.
 • s.56 kohta ”Uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa jo olemassa olevan valtuustoryhmän nimeen.” muutetaan muotoon ”Valtuustoryhmän nimessä ei saa olla sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen.”

Hallintosääntö tulee voimaan 11.9.2023 ja korvaa aikaisemman 13.2.2023 voimaan tulleen hallintosäännön.

§ 271 Valtuuston vaalilautakunnan varajäsenen nimeäminen / Päivi Lilja

Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee valtuuston vaalilautakuntaan Outi Bottakselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 272 Ero luottamustehtävistä ja uuden jäsenen vaali / Martin Stenberg

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 1. toteaa Martin Stenbergin menettäneen vaalikelpoisuutensa tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävään.
 2. valitsee tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 273 Luottamustoimien päättyminen ja uuden jäsenen vaali / Irmeli Lehtonen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 1. toteaa Irmeli Lehtosen luottamustoimet päättyneeksi.
 2. valitsee sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 3. toteaa, että varavaltuutettu Vuokko Syväntö nousee valtuustoon varsinaiseksi jäseneksi.

§ 274 Hämeenlinnan Seudun Opiskelija-asuntosäätiön hallituksen jäsenten valinta

Kaupunginhallitus

 1. totesi, että kaupungin nimeämien Hämeenlinnan seudun Opiskelija-asuntosäätiön hallituksen jäsenten tehtävä sääntömuutoksen myötä päättyy
 2. valitsi säätiön hallitukseen jäseniksi seuraavat henkilöt: Iija Filén (valittiin myös puheenjohtajaksi), Jonni Levaniemi, Mart Martikainen ja Eero Jalonen toimikaudelle 2023-2024.