Kaupunginhallituksen päätökset 23.10.2023

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 352 Eläkeliiton Hämeenlinnan yhdistys ry:n edustajien vaihtuminen vanhusneuvostossa

Kaupunginhallitus päätti nimetä vanhusneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Leena Pietilän ja uudeksi varajäseneksi Oiva Salosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 353 Hämeenlinnan kaupungin sopimushallinnan periaatteet ja sopimusohje

Kaupunginhallitus

A. hyväksyi sopimushallinnan periaatteiksi seuraavat:

  1. Sopimustoiminta toteuttaa kaupungin strategiaa.
  2. Sopimushallinnan vastuut on määritetty.
  3. Sopimusprosessit ovat yhtenäiset.
  4. Kaupungilla on hyvät sopimuskäytännöt.
  5. Kaupungin sopimusosaaminen on kyvykkyystekijä.
  6. Kaupunki on tavoiteltu sopimuskumppani.
  7. Kaupunki tuntee sopimuskumppaninsa.
  8. Kaupunki hallitsee sopimusten elinkaaren.
  9. Kaupunki ennakoi ja hallitsee sopimusriskejään.

B. hyväksyi liitteenä olevan sopimusohjeluonnoksen noudatettavaksi Hämeenlinnan kaupungin ja kaupunkikonsernin sopimusohjeena 1.11.2023 alkaen ja oikeuttaa hallintojohtajan tekemään sopimusohjeeseen merkitykseltään vähäisiä edellä mainittujen periaatteiden mukaisia muutoksia.

§ 354 Hankinta- ja sopimusohjeen muuttaminen Hankintaohjeeksi sekä muutokset ohjeeseen

Keskustelun pohjalta esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

”Talonrakennuksen investointien osalta noudatetaan periaatetta, jonka mukaan kaupunkikonsernin palveluihin liittyvät tilat rakennetaan perustasoisiksi ja tilaratkaisut ovat yksinkertaisia. Rakennusten ei tarvitse olla yksilöllisiä, vaan niiden tulee olla turvallisia vakioratkaisuja.” Teksti muutetaan muotoon: ”Investointien osalta noudatetaan periaatetta, jonka mukaan kaupunkikonsernin palveluihin liittyvät tilat, infra ja kunnallistekniikka, rakennetaan perustasoisiksi ja ratkaisut ovat yksinkertaisia. Rakennusten tai infran ratkaisujen ei tarvitse olla yksilöllisiä, vaan niiden tulee olla turvallisia vakioratkaisuja.”

Lisäksi kohtaan ”Kohteiden kalustaminen ja kalustohankinnat toteutetaan perustasoisina.” Lisätään teksti: ”Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään kierrätyskalusteita.”

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä Hankinta- ja sopimusohjeen muuttamisen Hankintaohjeeksi.
2. hyväksyä Hankintaohjeeseen ehdotetut muutokset, esittelijän tekemän muutoksen ja oikeuttaa hankintapäällikön tekemään ohjeeseen merkitykseltään vähäisiä muutoksia.
3. että muutettu Hankintaohje tulee voimaan 1.11.2023.

§ 355 Ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluiden hankinta itäisen kantakaupungin osalta sekä hankinnan vaikuttavuus ja kilpailutusperiaatteet

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

§ 356 Vuoden 2023 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.9.2023 tilanteen mukaan

Kaupunginhallitus päätti merkitä syyskuun 2023 tilanteen mukaan laaditun toteutuma- ja ennustetilanteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

§ 357 Kiinteistötoimitusten uskotut miehet valtuustokaudella 2021-2025

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee lisää kiinteistötoimituksen uskottuja miehiä.

§ 358 Valtuustoaloite: Hämeenlinna myytäväksi / Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen elinvoimapalveluille valmisteltavaksi yhdessä viestinnän ja kaupunkirakenteen kanssa. Valmistelu tulee tehdä 30.4.2024 mennessä.

§ 359 Valtuustoaloite: Ystävyyskaupunki Ukrainasta osaksi Hämeenlinnan kansainvälistymistä ja kestävää tulevaisuutta / Sari Rautio ym.

Kaupunginhallitus päätti

1. merkitä selostuksen tiedoksi.
2. että ystävyyskaupunkineuvotteluita jatketaan ja ystävyyskaupunkisopimus tuodaan päätöksentekoon mahdollisimman pian.
3. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 360 Vuoden 2024 presidentinvaalin yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja niiden aukioloaikojen sekä vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen

Kaupunginhallitus päätti määrätä, että sen aiempaan päätökseen (Kh 18.9.2023 § 317) vuoden 2024 presidentinvaalin yleisistä ennakkoäänestyspaikoista lisätään Visamäessä sijaitseva Hämeen ammattikorkeakoulu uudeksi ennakkoäänestyspaikaksi.

§ 364 Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaksi

Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman käsittelyn.