Kaupunginhallituksen päätökset 29.5.2023

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 193 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 194 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 195 Käsittelyjärjestys

Käsiteltiin pykälä 206 pykälän 195 jälkeen.

§ 196 Vuoden 2024 talousarvion kehys

Kaupunginhallitus päätti, että

  1. vuoden 2024 talousarvion valmistelu tehdään liitteenä olevien kehysten mukaisesti 22.9.2023 mennessä,
  2. lautakuntien ja toimijoiden velvoitetaan tekemään talousarvioesitykset kehyksen mukaisiksi ja suunnittelemaan tarvittavat toimenpiteet sopeuttamisen aikaansaamiseksi,
  3. valmistelun aikana huomioidaan organisaation muutokset ja muut rakenteelliset tarkistukset niin, etteivät ne vaikuta toimintakatteen menoja lisäävästi,
  4. erikseen todetaan, että kehyksen valmistelussa esitetyt yksityiskohdat päätetään myöhemmin osana talousarvion valmistelua.

§ 197 Tilintarkastajan raportti vuoden 2022 tarkastuksista

Kaupunginhallitus
1. merkitsi tiedoksi tilintarkastajan raportin vuoden 2022 tarkastuksista
2. päätti, että talouspalvelut valmistelee kaupunginhallitukselle lokakuun loppuun mennessä esityksen siitä, miten tilintarkastajan raportissa esille tulleet asiat on korjattu tai korjataan
3. päätti toimittaa tilintarkastajan raportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

§ 198 Sotkankodin alijäämän kompensoiminen A-Klinikkasäätiölle

Kaupunginhallitus päätti, että Hämeenlinnan kaupunki osallistuu vuoden 2022 vuokratappioiden korvaamiseen asukasvuokrien vuokratappion osalta 5.648 eurolla.

§ 199 Kaurialan yleisurheilukentän peruskorjauksen toteutus ja rahoitus

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston talousarviossa hyväksymä Kaurialan kentän peruskorjaus toteutetaan kustannusten noususta huolimatta ja kentän peruskorjauksen rahoitus on tarkoituksenmukaista kattaa Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n kassasta kaupungin omavelkaisen takauksen sijasta. Kustannusten nousu otetaan huomioon talousarvion 2024 valmistelussa.

§ 200 Strategisten tytäryhtiöiden kolmannesvuosiraportit 1-4/2023

Kaupunginhallitus merkitsi strategisten tytäryhtiöiden raportit ajalta 1.1. – 30.4.2023 tiedoksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

§ 201 Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti nimetä Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n hallitukseen uudeksi jäseneksi Minttu Saarisen.

§ 202 Ero luottamustehtävistä ja uusien jäsenten vaali /Päivi Lilja

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. myöntää Päivi Liljalle eron kaikista luottamustehtävistään.
2. toteaa, että Vihreiden 1. varavaltuutettu Andrei Sergejeff siirtyy varsinaiseksi valtuutetuksi ja muut varavaltuutetut nousevat yhden sijan.
3. valitsee sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan jäseneksi ja samalla 2. varapuheenjohtajaksi 1.8.2023 alkaen Outi Bottaksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
4. valitsee maakuntavaltuustoon Outi Bottakselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 203 Ero luottamustehtävästä ja uuden jäsenen vaali /Antti Ahonen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. myöntää Antti Ahoselle eron kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä.
2. valitsee kaupunginhallitukseen uuden jäsenen Antti Ahosen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 204 Ero luottamustehtävästä ja uuden jäsenen vaali /Veli-Antti Silpola

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. myöntää Veli-Antti Silpolalle eron kaupunkirakennelautakunnan jäsenen tehtävästä.
2. valitsee kaupunkirakennelautakuntaan uuden jäsenen Veli-Antti Silpolan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 205 Kunnan edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntaan vuodelle 2023

Kaupunginhallitus päätti nimetä kutsuntalautakuntaan seuraavat henkilöt:
Janne Väinölä, jäsen
Lauri Nurmi, jäsen
Miia Koljonen, varajäsen
Marko Simi, varajäsen
Samuli Mäkelä, varajäsen

Kaupunginhallitus oikeuttaa kutsuntalautakunnan jäsenet sopimaan kohtuullisista lounas- ja kahvikustannuksista Hämeen aluetoimiston pyynnön mukaisesti.

§ 206 Valtuustoaloite: Selvitys tappiollisten vuokrasuhteiden perusteista – Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että
1. se merkitsee tiedoksi ja hyväksyy annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen.
2. valtuustoaloite katsotaan loppuunkäsitellyksi.

§ 207 Poikkeaminen 109-10-87-9, Pietiläntie 6

Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen, koska maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt poikkeamisen edellytykset ovat olemassa.

Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on perustettava rasiteoikeudet kiinteistölle 109-10-87-9 sekä kiinteistölle 109-10-87-14 pysäköinnin järjestämiseksi asemapiiroksen ja laskelmien mukaisesti sekä haettava rakennuslupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös. Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

§ 208 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 209 Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 210 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista