Kaupunginhallituksen päätökset 9.10.2023

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 331 Hämeenlinnan kaupungin digitalisaatio

Kaupunginhallitus merkitsi digitalisaation tilannekatsauksen tiedoksi.

§ 332 Strategisten tytäryhtiöiden kolmannesvuosiraportit 1-8/2023

Kaupunginhallitus merkitsi strategisten tytäryhtiöiden raportit ajalta 1.1. – 31.8.2023 tiedoksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

§ 333 Vanajavesisäätiön hallituksen varsinaisen ja varajäsenen valinta toimikaudelle 2024-2025

Kaupunginhallitus valitsi Vanajavesisäätiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Ville Lintulan ja varajäseneksi Pekka Honkalan toimikaudelle 2024-2025.

§ 334 Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestäminen vuonna 2025

Kaupunginhallitus päätti, että
1. kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisen pääjuhlan toteuttamiseksi Hämeenlinnassa 27.4.2025 käynnistetään järjestelyt.
2. juhlan talousarvio tulee tuoda kaupunginhallituksen käsiteltäväksi vuoden 2025 kehyksen valmistelun yhteydessä.

§ 335 Kasvukaupunkien järjestäytyminen ja valtio-kumppanuuden rakentaminen

Kaupunginhallitus päätti
1. hyväksyä liitteenä olevat sopimukset Hämeenlinnan kaupungin osalta.
2. oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimukset.

§ 336 Vuoden 2023 valtionosuudet

Kaupunginhallitus päätti, että Hämeenlinnan kaupunki ei hae harkinnanvaraista valtionosuutta vuodelle 2023.

§ 337 Hämeenlinnan uusi yleiskaava

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

§ 338 AL-tonttien 109-5-55-24 ja 109-5-55-26 luovutusehdot Asemanrannassa

Kaupunginhallitus päätti seuraavasti:

1. Tonttipari asetetaan haettavaksi siten, että molemmille tonteille on mahdollista rakentaa kovanrahan omistusasuntoja
2. Hinta päivitetään vastaamaan nykyistä aluehintaa 370 euroa/k-m2
3. Tontteja haetaan sähköisellä hakulomakkeella, jossa kysytään kaupungin asettamien tavoitteiden täyttymisestä liittyen mm. avoimeen dataan, asumisen laatuun ja palveluihin sekä energia-asioihin.
4. Tonttiparin saajat varaa kaupunkirakennejohtaja strategisen tiimin esityksen pohjalta. Tonttiparin saa parhaiten tavoitteet täyttävä hakija. Mikäli hakijoihin ei saada eroja, tonttiparit arvotaan hakijoiden kesken.
5. Luovutuskirjaan lisätään maininta, että ostaja / vuokralainen sitoutuu täyttämään tonttihakemuksessa ilmoittamansa tiedot, jotka ovat vaikuttaneet tontin saantiin.
6. Tonttien luovutuksen yhteydessä luovutetaan rakennusoikeuden suhteessa osuus yhteiskäyttöisistä piha-alueista (ah) sekä autopaikkojen suhteessa osuus autopaikkojen korttelialueesta (LPA-4). Näille alueille on laskettu sijoitettavien autopaikkojen määrä. Tonttien saajat neuvottelevat yhteisomistuksessa olevien alueiden pihajärjestelyistä, rakentamisesta ja kunnossapidosta erillisen sopimuksen. Hämeenlinnan kaupunki ei vastaa mistään sopimuksesta aiheutuvista velvoitteista, haitoista, vahingoista eikä kustannuksista.
7. Tonttipari laitetaan varaukseen kolmeksi viikoksi syksyllä 2023. Varausmaksu on 1910 euroa / tontti. Tonttiparia tulee markkinoida laajasti.
8. Kaupungin puolesta on mahdollista käyttää osaa yhteisestä piha-alueesta asuntopihoiksi 3 metriä rakennuksen seinästä ulottuvalla vyöhykkeellä.
9. Asemakaavan mukaisilla pelastusreiteillä (Ajo-pe) on korttelin kiinteistöjen tonttien välillä sallittava vapaa liikkuminen jalan ja pyörällä.
10. Ostaja sitoutuu täyttämään tonttihakemuksessa ilmoittamansa tiedot, jotka ovat vaikuttaneet tontin saantiin.
11. Kaupunki siirtää 8 €/k-m2 myytyjen tonttien kauppahinnasta Asemanrannan taideohjelman käyttöön
12. Ostaja sitoutuu noudattamaan alueesta laadittua rakentamistapaohjetta.

§ 339 Määräalan ostaminen kiinteistöstä 109-417-15-2, Miemala

Kaupunginhallitus päätti

 1. ostaa noin 18,7 liitekarttojen mukaisen määräalan Miemalasta.
 2. että kauppahinta on 500 000 euroa.
 3. valtuuttaa geodeetin allekirjoittamaan kauppakirjan.
 4. oikeuttaa geodeetin tekemään kauppakirjaan teknisiä tarkistuksia.

§ 340 Hämeensaaren suunnittelualuevaraus ja kumppanuussopimuksen jatko, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös

Kaupunginhallitus merkitsi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätöksen tiedoksi.

§ 341 Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle siirtynyt omaisuus – täydennys luovutettuun omaisuuteen

Kaupunginhallitus totesi, että selostusosassa mainitut ajoneuvot ja vene ovat Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toimintaan liittyvää irtaimistoa ja siten ko. hyvinvointialueen omaisuutta.

§ 342 Tiedonhallinnan vastuiden, käytäntöjen ja valvonnan määrittely sekä asiakirjahallinnon järjestäminen

Kaupunginhallitus päätti seuraavasti:

 1. Todeta, että Hämeenlinnan kaupunki on tiedonhallintalain mukainen tiedonhallintayksikkö, jota johtaa kaupunginhallitus.
 2. Hämeenlinnan kaupunki on arkistonmuodostaja ja rekisterinpitäjä. Toimintaa johtaa kaupunginhallitus.
 3. Tietoturvasta ja tietosuojasta vastaavana johtavana viranhaltijana toimii henkilöstö- ja valmiusjohtaja. Operatiivisesta toiminnasta ja ohjeistamisesta vastaavat tiedonhallinnan asiantuntija ja tietoturva-asiantuntija.
 4. Tietoturvan teknisestä toteutumisesta vastaa tietohallintojohtajan johdolla kaupungin tietohallinto yhdessä sopimuskumppaneiden kanssa.
 5. Tietosuojavastaavana toimii tiedonhallinnan asiantuntija.
 6. Tiedonhallintamallin ylläpidosta vastaa hallinto ja johdon tukipalvelut yhdessä tietohallinnon ja toimialojen kanssa.
 7. Asiakirjajulkisuuskuvauksen ajantasaisuudesta vastaa tiedonhallinnan asiantuntija.
 8. Hallinto ja johdon tukipalvelut ohjaa koko kaupunkiorganisaation tietoaineistojen muuttamista sähköiseen muotoon sekä asianhallinnan ja tietoaineistojen säilyttämisen järjestämistä.
 9. Hallintosäännön 141.2 §:n mukaisena asiakirjahallintoa johtavana viranhaltijana toimii hallintojohtaja
 10. Tietoaineistojen tai asiakirjojen säilytysajoista, joita ei ole säädetty laissa, päättää hallintojohtaja.

§ 343 Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Kaupunginhallitus päätti perustaa vakanssit esitetyn mukaisesti.