Kaupunginvaltuuston päätökset 13.11.2023

Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti alla olevan mukaisesti. Kokouksen äänestykset ja esitetyt muutosehdotukset on nähtävissä kokouksen pöytäkirjalta.

§ 94 Sidonnaisuusrekisteri 2023

Kaupunginvaltuusto merkitsi sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

§ 95 Strategisten tytäryhtiöiden kolmannesvuosiraportit 1-8/2023

Kaupunginvaltuusto merkitsi strategisten tytäryhtiöiden raportit ajalta 1.1. – 31.8.2023 tiedoksi.

§ 96 Vuoden 2023 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.9.2023 tilanteen mukaan

Kaupunginvaltuusto merkitsi syyskuun 2023 tilanteen mukaan laaditun toteutuma- ja ennustetilanteen tiedoksi.

§ 97 Kiinteistötoimitusten uskotut miehet valtuustokaudella 2021-2025

Kaupunginvaltuusto päätti valita uskotuiksi miehiksi aikaisemmin valittujen lisäksi Kirsi Levän ja Minna Maijalan.

§ 98 Valtuustoaloite: Ystävyyskaupunki Ukrainasta osaksi Hämeenlinnan kansainvälistymistä ja kestävää tulevaisuutta / Sari Rautio ym.

Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 99 Valtuustokauden tavoitteiden laaja analyysi

Kaupunginvaltuusto merkitsi strategian tavoitteiden vaikuttavuusanalyysin tiedoksi.

§ 100 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Alvettulan päiväkoti

Kaupunginvaltuusto päätti, että

 1. Alvettulan päiväkoti lakkautetaan 1.8.2024 alkaen ja lapset siirtyvät Hauhon päiväkotiin. Perusteena kaupungin talouden tasapainotus, Hauhon alueen lapsimäärän vähentyminen ja nykyisen tilan toimimattomuus päiväkotina.
 2. Ennen Alvettulan päiväkodin lakkauttamista tulee henkilökunnan kanssa yhdessä tehdyllä tilasuunnitelmalla osoittaa, että lapset mahtuvat Hauhon päiväkotiin.
 3. Ennen lasten siirtymistä Hauhon päiväkotiin, tilasuunnitelma tulee tuoda sivistys- ja hyvinvointilautakunnan käsittelyyn.

§ 101 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Alvettulan koulu

Kaupunginvaltuusto päätti, että

 1. Alvettulan koulu lakkautetaan ja koulun oppilaat siirtyvät Hauhon yhtenäiskouluun, mikäli Alvettulan koulun oppilasmäärä laskee alle 30 oppilaaseen kahtena peräkkäisenä vuotena ja kolmannen vuoden ennuste tilastopäivänä alittaa tämän rajan. Perusteena kaupungin talouden tasapainotus ja oppilasmäärään alentuminen.
 2. ennen Alvettulan koulun lakkauttamista varmistetaan Hauhon yhtenäiskoulun arjen toimivuus oppilasmäärän kasvaessa. Tämä tehdään normaaliin toimintaan kuuluvan pedagogisen suunnittelun ja tilasuunnittelun näkökulmasta yhdessä henkilökunnan kanssa. Lisäksi on tehty lapsivaikutusten arviointi.
 3. koulurakennusta ylläpidetään ylläpitoremontein.

§ 102 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Tuuloksen päiväkoti

Kaupunginvaltuusto päätti, että

 1. Tuuloksen päiväkoti siirretään Tuuloksen koulun yhteyteen 1.8.2026 alkaen. Perusteena kaupungin talouden tasapainotus ja alueen lasten määrän alentuminen.
 2. Siirto tehdään, kun siirtymiseen tarvittavat valmistelut on tehty koulurakennuksessa ja koulun pihalla sekä saattoliikenteen toimivuus on turvattu.

§ 103 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Luolajan koulu

Kaupunginvaltuusto päätti, että Luolajan koulun toiminta jatkuu ja Luolajan koulu peruskorjataan kahdessa vaiheessa.

§ 104 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Miemalan koulu

Kaupunginvaltuusto päätti, että Miemalan koulu jatkaa palveluverkossa. Koulurakennusta ylläpidetään ylläpitoremonteilla.

§ 105 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Rengon kirjasto

Kaupunginvaltuusto päätti, että Rengon kirjasto säilytetään nykyisessä paikassa Kiinteistö oy Härkäpirtin tiloissa, Rengonraitti 7.

§ 106 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Hätilän kirjasto

Kaupunginvaltuusto päätti, että Hätilän kirjasto lakkautetaan 1.1.2024 ja kirjaston palvelut hoidetaan jatkossakin kirjastoautolla. Hätilän kirjaston toiminta päättyi jo vuonna 2017, mutta yksikköä ei ole lakkautettu. Lakkauttamisen perusteena on kirjaston uudelleenkäynnistämisen kustannukset ja läheisyys peruskorjattuun pääkirjastoon.

§ 107 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Ortelan koulu

Kaupunginvaltuusto päätti, että

 1. Ortelan koulu lakkautetaan ja oppilaat siirtyvät Hämeenlinnan yhteiskouluun, mikäli itäisen kantakaupungin lasten määrä laskee alueen kouluissa vuoden 2023 oppilasmäärästä 130 oppilaalla tilastopäivän mukaan. Perusteena kaupungin talouden tasapainotus ja oppilasmäärään alentuminen.
 2. ennen Ortelan koulun lakkauttamisen toimeenpanoa varmistetaan Hämeenlinnan yhteiskoulun arjen toimivuus. Tämä tehdään normaaliin toimintaan kuuluvan pedagogisen suunnittelun ja tilasuunnittelun näkökulmasta yhdessä henkilökunnan kanssa. Lisäksi on tehty lapsivaikutusten arviointi.
 3. koulurakennusta ylläpidetään ylläpitoremontein.

§ 108 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Solvikin lastentalo

Kaupunginvaltuusto päätti, että

 1. Solvikin päiväkodille rakennetaan uudisrakennus, jonka hinta-arvio tulee olemaan noin 3 miljoonaa euroa. Solvikin päiväkodin toiminta tulee olemaan Hämeenlinnan kaupungin omaa varhaiskasvatustoimintaa. Päiväkodille osoitetaan Solvikin alueelta uusi paikka koska nykyisen Solvikin päiväkodin tonttia on mahdollista jatkokehittää Hämeenlinnan asuntojen rantakerrostalokohteeksi.
 2. Esiopetus- ja alkuopetusyksikkö lakkautetaan, kun kiinteistön peruskorjaus on ajankohtainen. Toiminta siirretään Kirkonkulman koululle ja tarvittaessa hankitaan lisätilaksi moduuli Kirkonkulman koulun yhteyteen.

§ 109 Talousarvion 2023 muutos, konsernipalvelut ja yhteiset erät

Kaupunginvaltuusto päätti, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan seuraavasti:

 1. konsernipalvelujen menomäärärahaa lisätään 3,390 milj. eurolla ja tulomäärärahaa lisätään 2,840 milj. euroa,
 2. verotuloihin lisätään 8,2 milj. euroa,
 3. valtionosuuksia vähennetään 145.000 euroa
 4. poistoihin ja arvonalentumisiin lisätään 4,4 milj. euroa
 5. satunnaisiin kuluihin lisätään 2,1 milj. euroa

§ 110 Talousarviomuutos 2023, kaupunkirakennelautakunta 11.10.2023

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2023 käyttötalouteen talousarviomuutoksen, jossa lautakunnan toimintatuotot vähenevät 1.750.000 euroa.

§ 111 Talousarviomuutos 2023, sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vuoden 2023 käyttötalouteen talousarviomuutoksen, jossa lautakunnan toimintatuotot ylittyvät 2.534.000 euroa ja toimintakulut ylittyvät 5.264.000 euroa.

§ 112 Vuoden 2024 tuloveroprosentin vahvistaminen

Kaupunginvaltuusto määrää vuodelle 2024 tuloveroprosentiksi 8,40 %.

§ 113 Vuoden 2024 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen

Kaupunginvaltuusto ei muuta kiinteistöveroprosentteja, vaan vahvistaa ne vuodelle 2024 seuraavasti:

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,35 %
Vakituiset asuinrakennukset 0,60 %
Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,40 %
Voimalaitokset 1,50 %
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
Rakentamaton rakennuspaikka 3,30 %

Mikäli 17.11.2023 voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan maapohja eriytetään yleisestä kiinteistöverolajista ja maapohjassa sovelletaan vähintään 1,30 %:n tasoa, niin Hämeenlinnan kaupungin yleisen maapohjan verotuksen prosentti on 1,35 %.

§ 114 Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelma

Kaupunginvaltuusto

A. hyväksyi liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025 – 2026 taloussuunnitelman kokouksessa tehdyin muutoksin. Muutokset on luettavissa pöytäkirjalta.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakuntien, konsernipalvelujen ja nettoyksikön tulee ilmoittaa talouspäällikölle kirjanpidon aloittamista varten sekä käyttötalouden että investointien kokonaismäärärahojen alustava jaottelu (käyttösuunnitelma) talouspäällikön erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

B. päätti, että

– vuoden 2023 talousarviossa erikseen nimettyjen keskeneräisiksi jäävien talonrakennushankkeiden sekä kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rakentamista/rakennuttamista saa jatkaa vuodenvaihteen jälkeen niille osoitettujen määrärahojen rajoissa. Hankkeisiin myönnetyt käyttämättä jäävät määrärahavaraukset sisältyvät kaupungin yleisiin rahoitusvaroihin ja hankkeiden toteuttamisen aiheuttamat mahdolliset vaikutukset vuoden 2024 talousarvioon käsitellään erikseen talousarvion muutoksina

– rahoitusosassa on lainojen nettomuutos +11,3 milj. euroa ja pitkäaikaisten lainojen määrä saa kasvaa enintään sen verran.

– tilapäis- ja kassalainojen samanaikainen enimmäismäärä voi olla 100 milj. euroa.

– talousarvion sitovuus on määritelty talousarviokirjan yleisessä osassa

– talouspalveluilla on oikeus tehdä talousarvioon tulevat tekniset korjaukset.