Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 11.10.2022

172 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

173 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Suojala ja Veli-Antti Silpola

174 § Käsittelyjärjestys

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

175 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

176 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

177 § Asemakaavan muutos nro 2591, Könnölänmäentie 13, Iittala, Hyväksyminen

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen nro 2591 hyväksymistä.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

178 § Asemakaavan muutos 2551, Ruusukortteli, ehdotusvaihe

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 2551 ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


179 § Ranta-asemakaava nro 9038, Kiviranta 109-591-11-5, Niemelänranta 109-591-11-99 ja Niemelä 109-591-11-108, Hyväksyminen


Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavan nro 9038 hyväksymistä.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

180 § Poikkeaminen pysäköintipaikkojen määrästä / yhteiskäyttöauto, Aurinkokatu 12, Keinusaari

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä hakemuksen, koska
maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt poikkeamisen edellytykset ovat
olemassa.
Poikkeaminen myönnetään seuraavin ehdoin:
Yhteiskäyttöautolle merkitty autopaikka tulee käyttää sille haettuun
tarkoitukseen. Rakennuksen lopputarkastuksen yhteydessä on
lupaviranomaiselle esitettävä selvitys yhteiskäyttöauton
käyttöönottomenettelystä yhtiössä ja asiaan liittyvät kirjaukset
yhtiöjärjestykseen.
Yhteiskäyttöautosta luopuminen edellyttää uuden rakennusluvan hakemista,
jossa kaavan mukaiset autopaikat järjestetään täysimääräisesti.
Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava rakennuslupa
rakennusvalvonnasta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös.
Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut
lainvoiman.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

181 § Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustukset liitteen mukaisesti
  kaikille tiekunnille, jotka täyttivät avustuksen hakuehdot ja joiden
  hakemukset ovat saapuneet määräajassa.
 2. että yksityisteiden tänä vuonna saapuneet peruskorjausavustushakemukset käsitellään joulukuussa ja maksetaan tammikuussa 2023.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Antero Niemelä ja Jari Koskinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintolaki 28§, 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

182 § Hulevesitaksan tarkistus


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Hämeenlinnan kaupungin
hulevesimaksut liitteenä olevan taulukon mukaisesti.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

183 § Kaavan laatimisesta, poikkeamisluvasta ja suunnittelutarveratkaisusta perittävät korvaukset

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät uudet kaavan laatimisesta,
poikkeamisluvasta ja suunnittelutarveratkaisusta perittävät maksut.
Tarkistetut taksat tulevat voimaan 1.1.2023 ja ne kumoavat voimassaolevat
taksat.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

184 § Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuma 1.1.- 30.9.2022 ja ennuste

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä tiedokseen raportin talouden toteutumasta ja ennusteesta.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


185 § Talousarviomuutos 2022, kaupunkirakennelautakunta 11.10.2022

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
  käyttötalouteen talousarviomuutosta, toimintakulut lisääntyvät
  1.200.000 eurolla. Muutosten jälkeen lautakunnan toimintakate on
  693.000 euroa.
 2. kohdistaa muutokset käyttösuunnitelmaan liitteestä ilmenevällä tavalla,
  sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt
  määrärahamuutokset.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

186 § Vanhusneuvoston toimintakertomus 1.6.2021 – 31.5.2022

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee vanhusneuvoston toimintakertomuksen tiedoksi ja päättää lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

187 § Valtuustoaloite: Lupa ajaa maksutta – joukkoliikennekokeilu Hämeenlinnaan / Kokoomuksen valtuustoryhmä ym.

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle että:

 1. joukkoliikenteen kampanjan toteutusta selvitetään keväällä 2023.
 2. kampanjan toteutuksesta päätetään erikseen kevään 2023 aikana.
 3. valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

188 § Valtuustoaloite: Veneilijöiden palvelut ja satamat Hämeenlinnassa / Mirka Soinikoski, Outi Bottas, Päivi Lilja ja Päivi Sieppi ym.


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle että:

 1. veneilyn kehittämistä jatketaan suunnitellusti Sotkanrannan
  kehittämisellä sekä Laivarannan polttoaineen jakelupisteen edistämisellä.
 2. veneilyn kehittämisen linjauksia arvioidaan tarkemmin
  Viheralueohjelman yhteydessä.
 3. veneilyn kehittämisen mahdollinen lisärahoitustarve käsitellään
  talousarvion yhteydessä.
 4. valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

189 § Kokouksen infot, kaupunkirakennelautakunta