Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 12.10.2021

169 §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

170 §  Pöytäkirjan tarkastajat  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teijo Pullinen ja Veli-Antti Silpola.

171 §  Käsittelyjärjestys  

Kaupunkirakennelautakunta päätti muuttaa käsittelyjärjestyksen seuraavasti: Asiat käsitellään esityslistan järjestyksessä muuten, mutta pykälä 178 käsitellään pykälän 181 jälkeen.

172 §  Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

173 §  Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

174 §  Ranta-asemakaava nro 9027, Hirvonniemen ranta-asemakaava, Alajärvi, hyväksyminen  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen nro 9027 hyväksymistä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

175 §  Asemakaavan muutos nro 2586 Iittalan katualueet, Iittala, ehdotusvaihe  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 2586 ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

176 §  Asemakaavan muutos nro 2595 Vanha Helsingintie 18, ehdotusvaihe 

Päätösehdotus:          

Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 2595 ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

177 §  Poikkeaminen 109-422-5-1, Leponiementie 60, Hauho, rantarakentaminen

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä hakemuksen, koska maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt poikkeamisen edellytykset ovat olemassa.

Päätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava rakentamiseen tarvittavat luvat erikseen rakennusvalvonnasta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Käsittelymaksua peritään 600 €. Lisäksi peritään naapurien kuulemisesta 200 € perusmaksu sekä 30 € / kuultava kiinteistö (5 kpl). Yhteensä maksuja on 950 €.

Sovelletut säännökset:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §, 173 §, 174 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 §, 86 §, 88 §
Hämeenlinnan rakennusjärjestys 26 §, 37 §

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.  

178 §   Keskustan pohjois-eteläsuunnan pyörätien yleissuunnitelma  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää:

  1. sijoittaa keskustan pohjois-eteläsuuntaisen pääpyöräreitin Sibeliuksenkadulle yleissuunnitelman mukaisesti
  2. että pyörätie toteutetaan 1-suuntaisena ratkaisuna yleissuunnitelman mukaisesti
  3. että katu- ja rakennussuunnitelmat laaditaan yleissuunnitelman pohjalta

Annemari Kuvaja ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi (intressijääviys, hallintolaki 28 §, kohta 2). Annemari Kuvajan henkilökohtainen varajäsen Sanna Pesula oli läsnä kokouksessa pykälän käsittelyn ajan.

Keskustelun kuluessa Juha Tuomi teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Kaupunkirakennelautakunta ei hyväksy tehtyä suunnitelmaa sen saamasta vastustuksesta ja vallitsevasta kireästä taloustilanteesta johtuen.”

 Tuomen ehdotusta kannatti Antero Niemelä,Teijo Pullinen, Veli-Antti Silpola, Leena Suojala ja Sanna Pesula. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, oli asiasta äänestettävä. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä kaupunkirakennejohtajan päätösehdotus sai viisi (5) ääntä (Olkinuora, Taavela, Rokkanen, Vartiainen, Sergejeff) ja Tuomen ehdotus kuusi (6) ääntä (Tuomi, Niemelä, Pullinen, Silpola, Suojala, Pesula).

 Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen Tuomen ehdotuksen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta ei hyväksy tehtyä suunnitelmaa sen saamasta vastustuksesta ja vallitsevasta kireästä taloustilanteesta johtuen.

Olkinuora, Sergejeff, Rokkanen, Vartiainen ja Taavela jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

179 §  Kiinteistönhoidon ja ulkoalueidenhoidon hankinnan vaikuttavuus ja kilpailutusperiaatteet

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä kiinteistönhoidon ja ulkoalueiden hoidon vaikuttavuus ja kilpailutusperiaatteet.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

180 §  Lausunto esityksestä Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaksi  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää lausuntonaan ilmoittaa, että sillä ei ole huomauttamista jätemaksutaksaan.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Juha Tuomi ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi, jätelautakunnan puheenjohtaja, hallintolaki 28 §, kohta 5).

181 §  Valtuustoaloite 24.5.2021: Keskustan kehälinja palveluiden saavuttamiseksi – Piia Olkinuora, Kirsti Suoranta ja Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ym.  

Päätösehdotus:                           

Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että:

  1. keskustan kehälinjan kokeilu ratkaistaan vuoden 2023 talousarvion yhteydessä
  2. valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

182 §  Pullerintie 12, Rakennelmat liian lähellä rajaa

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

  1. ryhtyä hallintopakkokeinojen käyttämiseen, koska kiinteistön omistaja ei ole noudattanut kehotusta siirtää rakennelmat kaikilta osin.
  2. asettaa MRL 182 § 2. mom uhkasakon liitteissä mainitulle kiinteistön omistajalle.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.