Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 12.9.23

133 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kaupunkirakennelautakunta päätti myöntää elinvoimajohtaja Niklas Lähteenmäelle läsnäolo-oikeuden kokouksessa pykälä 138 käsittelyn ajan.


134 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Annemari Kuvaja ja Irma Taavela. Varalle valittiin Leena Suojala.

135 § Käsittelyjärjestys

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä muuten paitsi paitsi pykälä 138 käsitellään pykälien 139, 140 ja 141 jälkeen.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

136 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

137 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 2023

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

138 § Aulangon alueen yleissuunnitelman käynnistäminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää:

  1. hyväksyä Aulangon yleissuunnitelman omalta osaltaan
  2. esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Aulangon yleissuunnitelman käytettäväksi Aulangon alueen kehittämisen yleispiirteisenä ohjeena.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

139 § Asemakaava ja sen muutosehdotus nro 2581, Hämeensaari, ehdotus

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 2581 ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

140 § Poikkeaminen, asuinrakennuksen laajennus, Pekolankatu 71, 109-6-56-480

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää suostua hakemukseen ja myöntää poikkeamisen, koska maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset täyttyvät.
Päätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava rakennuslupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

141 § Maanteiden tievalaistuksen ylläpidon periaatteet

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää, että Hämeenlinnan kaupunki ylläpitää maanteiden valaistusta sellaisissa kohteissa, joissa väylä täyttää yhden tai useamman seuraavista kriteereistä:
• Valaistu tieosuus sijaitsee taajama-alueella (ykr) tai kyläalueella (ykr)
• Valaistu tieosuus sijaitsee tietä pitkin alle 5 km etäisyydellä lähimmästä toiminnassa olevasta oppilaitoksesta
• Valaistu tieosuus sijaitsee valaistun katuverkon keskellä, tai välittömässä läheisyydessä ja on luontainen jatko valaistulle osuudelle
• Tieosuuden valaistukselle on muita selkeitä ja merkittäviä liikenneturvallisuuteen liittyviä perusteita

Keskustelun kuluessa Leena Suojala teki seuraavaan muutosehdotuksen:

Tehdään lisäys päätösehdotuksen 4. kohtaan:
• Tieosuuden valaistukselle on muita selkeitä ja merkittäviä liikenneturvallisuuteen liittyviä perusteita kuten maatilayrityksiä tai matkailutoimintaa.
Kohteiden uudellentarkastelu tehdään 3 vuoden välein.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi yksimielisesti Suojalan ehdotuksen.

Kaupunkirakennelautakunnnan päätös:
Kaupunkirakennelautakunta päättää, että Hämeenlinnan kaupunki ylläpitää maanteiden valaistusta sellaisissa kohteissa, joissa väylä täyttää yhden tai useamman seuraavista kriteereistä:
• Valaistu tieosuus sijaitsee taajama-alueella (ykr) tai kyläalueella (ykr)
• Valaistu tieosuus sijaitsee tietä pitkin alle 5 km etäisyydellä lähimmästä toiminnassa olevasta oppilaitoksesta
• Valaistu tieosuus sijaitsee valaistun katuverkon keskellä, tai välittömässä läheisyydessä ja on luontainen jatko valaistulle osuudelle
• Tieosuuden valaistukselle on muita selkeitä ja merkittäviä liikenneturvallisuuteen liittyviä perusteita kuten maatilayrityksiä tai matkailutoimintaa.
Kohteiden uudellentarkastelu tehdään 3 vuoden välein.

142 § Kaupunkirakennelautakunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää:

  1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024
  2. valtuuttaa kaupunkirakennejohtajan jatkamaan talousarvioesityksen valmistelua ja tekemään tarvittavat muutokset ja täydennykset

Keskustelun kuluessa kaupunkirakennejohtaja teki muutetun päätösehdotuksen.
Kaupunkirakennejohtajan muutettu päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää:

  1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 lisättynä kahden vakanssin määrärahoin.
  2. valtuuttaa kaupunkirakennejohtajan jatkamaan talousarvioesityksen valmistelua ja tekemään tarvittavat muutokset ja täydennykset.
    Kaupunkirakennelautakuntakunta hyväksyi yksimielisesti kaupunkirakennejohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Kaupunkirakennelautakunta päätti:

  1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 lisättynä kahden vakanssin määrärahoin.
  2. valtuuttaa kaupunkirakennejohtajan jatkamaan talousarvioesityksen valmistelua ja tekemään tarvittavat muutokset ja täydennykset.

143 § Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksesta koskien kaupunkirakennelautakunnan päätöstä 16.5.2023 § 93

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:
SELOSTUS
Kiinteistölle 109-12-12-138, osoitteessa Tampereentie 131 haettiin poikkeamislupaa asemakaavassa annetusta rakennusoikeuden määrästä. Asemakaavassa tontille sallittu rakennusoikeus on 291 k-m2 ja hakemuksessa käytetty rakennusoikeus on 385 k-m2. Rakennusoikeuden ylitys on noin 32%.
Hakija on perustellut rakennusoikeuden ylittämistä asuntojen esteettömyydellä. Tontti on voimakkaassa, koillisenpuoleisessa rinteessä ja esteettömyys oli suunnitelmissa mahdollista saavuttaa autokatoksesta alkaen huoneistoihin. Suunnitelmassa rinnetalon jokaiseen (3 kpl) huoneistoon esitettiin omaa asuntohissiä esteettömien asuintilojen muodostamiseksi. Myös muut huoneistokohtaiset esteettömyyden ratkaisut kasvattivat asuntojen pinta-alaa. Kytkettyjen asuntojen rakennukseen on esitetty kellarikerroksen lisäksi kaksi asuinkerrosta.
Vähäisenä poikkeamana kaavamääräyksissä pidetään leikkiin ja oleskeluun tarkoitettujen piha-alueiden rakentamista huoneistokohtaisina, ei yhtenäisinä.
VASTAUS VAATIMUKSIIN & PERUSTELUIHIN

Esteettömyys on suunnittelun peruslähtökohta eikä siten aseta lisävaatimuksia rakennukselle. Pinnanmuotoihin vetoaminen ei hyväksyttävä peruste, sillä naapuritonteilla on pysytty ak:n mukaisissa rakennusoikeuksissa.
Suunnittelija selvittää toimittamassaan vastineessaan, että rakennusoikeuden laskemiseen käytetyt pinta-alat riippuvat suunnitelman esitystavasta. Rakennusalan ylitys voidaan laskea suunnitelmassa olemaan vain 17% kaavassa annetusta rakennusoikeudesta, rakennuksen ulkoisen hahmon tai fyysisen koon muuttumatta. Kyseisessä kohteessa rakennuttaja ja kohteen rakennussuunnittelija ovat päätyneet ratkaisuun, joka heidän näkemyksensä mukaan tuottaa sekä toiminnallisesti laadukkaan että tuotantotaloudellisesti toteuttamiskelpoisen suunnitelman vaativalle rakennuspaikalle.

Rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asemakaavassa – ei muuteta ak:a poikkeamisluvin. Rak. oikeuden ylityksen ollen näin merkittävä olisi suunnittelu ratkaistava esim. huoneistoluvun pienentämisellä.
Asemakaava on tässä tapauksessa vanhempi (vuodelta 1977) kuin vuonna 2020 vahvistunut Kantakaupungin yleiskaava 2035. Näin ollen asemakaavan tavoitteet ovat suhteessa yleiskaavan tavoitteisiin oletettavasti osittain vanhentuneita. Yleiskaavassa Puistonmäen ja Ojoisten alueille kohdistuu tiivistämistarpeen merkintä. Poikkeamisluvan kokonaisharkinnassa on huomioitu tämän merkinnän kuvastavan kaupungin kehitystarpeiden nykytilaa voimassa olevaa asemakaavaa paremmin. Vaikka onkin niin, että ratkaisut pyritään tekemään asemakaavatarkastelussa, tässä tapauksessa suurempi rakennusoikeus ja asuinhuoneistojen lukumäärä toteuttaa paremmin ajantasaisemman yleiskaavan tavoitteita, joka asemakaavoituksenkin taustallakin on.

Valituksen tekijät eivät näe poikkeamisluvan myöntämiselle erityisiä syitä ja poikkeaminen vaarantaisi alueen maanomistajien tasavertaisen kohtelun.
Ratkaisun erityiset syyt ovat rakennushankkeen vastaaminen esteettömän rakennussuunnittelun sekä yleiskaavassa annettujen yhdyskuntarakenteen tiivistämisen tavoitteisiin. Samat tiivistämisen tavoitteet alueella laajemmin koskevat myös muita alueen maanomistajia, joiden hankkeita kuitenkin aina tarkastellaan tapauskohtaisesti ja kokonaisharkintaa käyttäen.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

144 § Hankintaoikaisuvaatimus koskien Ruununmyllyn koulun ja pihan peruskorjauksen kokonaisurakkaa

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta hylkää hankintaoikaisuvaatimuksen esitysosassa mainituin perustein.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

145 § Rakennuskiellon määrääminen, Kirstulankartano ja Ranta-Kirstula

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää määrätä rakennuskiellon liitekartassa osoitetulle alueelle MRL 53 § 1 momentin nojalla.
Rakennuskielto ei koske luvallisten rakennusten korjaamista alkuperäisen käytön mukaisesti.
Rakennuskielto tulee MRL 200 §:n mukaan voimaan ennen kuin kaupunkirakennelautakunnan päätös on lainvoimainen, kun päätöksestä on kuulutettu. Kielto on voimassa kaksi vuotta.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

146 § Kokouksen infot, kaupunkirakennelautakunta 2023