Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 14.12.2022

210 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


211 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Aaltonen ja Juha Tuomi.

212 § Käsittelyjärjestys

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


213 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

214 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Piia Olkinuora ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi, 28.1 § 1 kohta) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Annamari Kuvaja pykälän käsittelyn ajan.

215 § Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2020 – 2024, päivitys vuodelle 2023

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2020 – 2024 päivityksen vuodelle 2023.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


216 § Kunta-alan eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää vahvistaa toimenpidepalkkiot seuraavasti:

 1. vakinaiset praktikkoeläinlääkärivirat
  Talvikki Järvinen 54 083,52 euroa
  Nina Koskinen 54 083,52 euroa
  Hanna Lindholm 54 083,52 euroa
  Sanna Pasma 40 000,00 euroa
 2. määräaikainen praktikkoeläinlääkärivirka
  Avoin vakanssi 54 083,52 euroa
 3. vahvistaa vakinaisen eläinlääkärin sijaisen vuosipalkkioiden määräksi 54 083,52 euroa sekä vahvistaa eläinlääkäreiden viikonloppupäivystäjinä toimiville vuosipalkkioiden määräksi 30 000 euroa.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

217 § Myllymäen koulun asemakaavan muutos, hyväksyminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen nro 2593 hyväksymistä.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


218 § Asemakaavan muutos 2551, Ruusukortteli, hyväksymisvaihe

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen nro 2551 hyväksymistä.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

219 § Asemakaava nro 2588 Moreenin eteläosa, kaavaehdotus

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 2588 ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

220 § Poikkeaminen 109-14-3-1, Aulangonkuja 3, Koy Aulangonranta 1, loma-asuntojen muuttaminen vakituiseen asumiseen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää suostua hakemukseen ja myöntää poikkeamisen, koska maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset täyttyvät. Päätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman.

Käsittelymaksua peritään 600€. Lisäksi peritään naapurien kuulemisestä 200€ perusmaksu sekä 30€/kuultava kiinteistö (3 kpl). Yhteensä maksuja on 890 €.

Sovelletut säännökset:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 145 §, 171 §, 173 § ja 174 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 §, 86 § ja 88 §

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Keskustelun kuluessa Irma Taavela teki seuraavan muutosehdotuksen:
Kaupunkirakennelautakunta päättää olla myöntämättä haettua poikkeamislupaa.
Nyt haettua käyttötarkoituksen muutosta on syytä tarkastella osana koko Aulankoa koskevaa ja vireillä olevaa asemakaavan muutosta, kuin koko alueen laajempaa kehittämistä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi matkailukohteeksi, huomioiden erityisesti rakennus- ja kulttuurihistorialliset ja muut suojelulliset seikat.
Perustelut:
Aulangon alue on merkittävä julkinen ulkoilu- ja matkailualue, jolla on myös pitkä historia kaikille kaupunkilaisille avoimesta alueesta. Ratkaiseminen poikkeusluvalla estää vuorovaikutusprosessin, johon maankäyttö- sekä rakennuslaki velvoittaa kaavan yhteydessä. Aulangon alueen kohdalla tämä vuorovaikutusprosessi on tärkeä toteuttaa, ja parhaiten se toteutuu valmisteilla olevan asemakaavan mukana.
Esityksessä perusteluissa käytetty ranta-asumisen maankäytölliset periaatteet (kv 10.5.2021 § 56) on suunniteltu lähinnä taajamien ulkopuolella sijaitsevien yksittäisten loma-asuntojen muuttamiseen vakituiseen asumiseen, ei kokonaisen lomakylän muuttamiseen. Näin ollen esitetty poikkeamislupa ei ole luonteeltaan sellainen kuin ranta-asumisen maankäytölliset periaatteilla on tarkoitettu.
Taavelan esitystä kannatti Satu Aaltonen ja Aapo Reima.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, oli äänestettävä.
Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä Taavelan ehdotus sai neljä (4) ääntä (Taavela, Aaltonen, Reima, Olkinuora) ja kaupunkirakennejohtajan pohjaehdotus sai seitsemän (7) ääntä (Tuomi, Kuvaja, Suojala, Sergejeff, Pullinen, Silpola, Koskinen). Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen kaupunkirakennejohtajan pohjaehdotuksen äänin 7-4.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

221 § Poikkeaminen 109-14-3-1, Aulangonkuja 3, Koy Aulangonranta 2, loma-asuntojen muuttaminen vakituiseen asumiseen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää suostua hakemukseen ja myöntää poikkeamisen, koska maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset täyttyvät. Päätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman.
Käsittelymaksua peritään 600€. Lisäksi peritään naapurien kuulemisestä 200€ perusmaksu sekä 30€/kuultava kiinteistö (4 kpl). Yhteensä maksuja on 920 €.
Sovelletut säännökset:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 145 §, 171 §, 173 § ja 174 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 §, 86 § ja 88 §

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Keskustelun kuluessa Irma Taavela teki seuraavan muutosehdotuksen:
Kaupunkirakennelautakunta päättää olla myöntämättä haettua poikkeamislupaa.
Nyt haettua käyttötarkoituksen muutosta on syytä tarkastella osana koko Aulankoa koskevaa ja vireillä olevaa asemakaavan muutosta, kuin koko alueen laajempaa kehittämistä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi matkailukohteeksi, huomioiden erityisesti rakennus- ja kulttuurihistorialliset ja muut suojelulliset seikat.
Perustelut:
Aulangon alue on merkittävä julkinen ulkoilu- ja matkailualue, jolla on myös pitkä historia kaikille kaupunkilaisille avoimesta alueesta. Ratkaiseminen poikkeusluvalla estää vuorovaikutusprosessin, johon maankäyttö- sekä rakennuslaki velvoittaa kaavan yhteydessä. Aulangon alueen kohdalla tämä vuorovaikutusprosessi on tärkeä toteuttaa, ja parhaiten se toteutuu valmisteilla olevan asemakaavan mukana.
Esityksessä perusteluissa käytetty ranta-asumisen maankäytölliset periaatteet (kv 10.5.2021 § 56) on suunniteltu lähinnä taajamien ulkopuolella sijaitsevien yksittäisten loma-asuntojen muuttamiseen vakituiseen asumiseen, ei kokonaisen lomakylän muuttamiseen. Näin ollen esitetty poikkeamislupa ei ole luonteeltaan sellainen kuin ranta-asumisen maankäytölliset periaatteilla on tarkoitettu.
Taavelan esitystä kannatti Satu Aaltonen ja Aapo Reima.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, oli äänestettävä.
Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä Taavelan ehdotus sai neljä (4) ääntä (Taavela, Aaltonen, Reima, Olkinuora) ja kaupunkirakennejohtajan pohjaehdotus sai seitsemän (7) ääntä (Tuomi, Kuvaja, Suojala, Sergejeff, Pullinen, Silpola, Koskinen). Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen kaupunkirakennejohtajan pohjaehdotuksen äänin 7-4.


Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

222 § Hämeenlinnan kaupungin kaavoituskatsaus 2023

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää
1) hyväksyä kaavoituskatsauksen,
2) lähettää kaavoituskatsauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle,
3) että kaavoituskatsaus asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin ilmoitustaululle
Palvelupiste Kastelliin ja kaupungin internet-sivuille.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

223 § Hämeensaaren katujen nimeäminen, Uimarinkatu

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää muuttaa Uimarintien nimen Uimarinkaduksi liitteenä olevan kartan mukaisesti.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


224 § Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset 2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää maksaa peruskorjausavusta molemmille avustusvaatimukset täyttävälle tiekunnalle seuraavasti:
Aulangon-Heikkilän yksityistielle yksityistien perusparannusta toteutuneista kustannuksista 17 602 €: lla ja Mertapadon yksityistien toteutuneista kustannuksista 15 200 €: lla.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

225 § Tunnuspysäköinnin lupaehdot


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä päivitetyt asukas- ja yrityspysäköinnin lupaehdot ja että lupaehdot tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Piia Olkinuora ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi, 28.1 § kohta 3) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Annamari Kuvaja.

226 § Kaupunkirakennelautakunnan hankintasuunnitelma 2022, päivitys

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy lisäyksenä vuoden 2022 hankintasuunnitelmaan liikennemerkkien ja opasteiden yhteishankinnan, joka kilpailutetaan Sarastia Oy:n kautta.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

227 § Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuma 1.1.- 30.11.2022 ja ennuste


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä tiedokseen raportin talouden toteutumasta ja ennusteesta.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

228 § Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2023 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2023 käyttösuunnitelman.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

229 § Vuoden 2023 infran investointiohjelma

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 infran investointiohjelman ehdotuksen mukaisesti.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

230 § Kaupunkirakenteen investointiosan käyttösuunnitelma 2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä talonrakennuksen, kunnallistekniikan ja irtaimen omaisuuden vuoden 2023 käyttösuunnitelmat liitteen mukaisina.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

231 § Vuoden 2023 perusparannushankeohjelma

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy talonrakennuksen perusparannus-hankeohjelman ja selvityksen suunnittelija- ja urakoitsijakilpailutuksesta ohjeellisena noudatettavaksi siten, että perusparannusinvestointeihin varattu kokonaismääräraha on sitova.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

232 § Puuporttia koskevia päätöksiä

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

233 § Matkolammin pohjapatohankkeeseen osallistuminen


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää, että kaupunki osallistuu Matkolammin pohjapatohankkeeseen tarjoamalla käyttöön tarvittavan maa-alueen. Hanketta tulee edistää perustamalla vesialueelle yhteisalueen osakaskunta, jonka osakkaana kaupunki voi osallistua hankkeen kustannuksiin osuutensa mukaisesti.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

234 § Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle koskien kaupunkirakennelautakunnan päätöstä kiinteistöjen A ja kiinteistöjen B välisessä erimielisyydessä koskien olemassa olevan ojan perkausta (dnro 782/2022)

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon hallinto-oikeudelle.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

235 § Lausuman antaminen Korkeimmalle Hallinto-oikeudelle toimenpideluvan purkuhakemuksesta

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa liitteen mukaisen lausuman Korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

236 § IFHP Kesäkoulu Hämeenlinnassa 17.-26.8.2022

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

237 § Kokouksen infot, kaupunkirakennelautakunta

238 § Kaupunkirakennetoimialan hankintasuunnitelma 2023

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.