Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 14.6.2022

110 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


111 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irma Taavela ja Juha Tuomi.


112 § Käsittelyjärjestys

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta päätti muuttaa käsittelyjärjestyksen seuraavasti: Asiat käsitellään esityslistan järjestyksessä muuten, mutta pykälä 129 käsitellään pykälän 115 jälkeen.


113 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


114 § Jaoston pöytäkirja ja viranhaltijapäätökset

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tuomas Koskinen jätti eriävän mielipiteen vs. kiinteistöpäällikön hankintapäätökseen 6/22 Palanderin talon lämmöjakokeskuksen hankinta. :

Eriävä mielipide sen takia, koska ei oltu tehty vielä päätöstä korttelin muiden rakennusten myynnistä. Niin ollaan tällä hankintapäätöksellä toimittu jo sen mukaisesti, että muut talot menisi myyntiin. Eli hajauttamalla talotekniikka omakseen Palanderin rakennukseen.

115 § Kaupunkirakennelautakunnan kokoukset ja seminaarit syksyllä 2022, päivitys  

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää kokoontua syksyllä 2022 seuraavasti:
Kokoukset:
tiistai 23.8.2022
keskiviikko 21.9.2022
tiistai 11.10.2022
tiistai 15.11.2022
keskiviikko 14.12.2022
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

116 § Asemakaavan muutos nro 2591, Könnölänmäentie 13, Iittala, kaavaehdotus 

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 2591 ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

117 §  Asemakaava nro 2588 Moreenin eteläosa, kaavaluonnos

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nro 2588 nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

118 § Asemakaavan muutos nro 2581, Hämeensaari, ehdotus

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 2581 ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

119 §  Ranta-asemakaava nro 9038, Kiviranta 109-591-11-5 ja Niemelä 109-591-11-108, kaavaehdotus  

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 9038 ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

120 §  Rantaosayleiskaavan muutos nro 9526, Etelä- ja Keski-Lammin osayleiskaavan muutos, Mommilantie 1297, Lammi, 109-549-1-97 ja -1, luonnosvaihe

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nro 9526 nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

121 §  Poikkeaminen 109-451-2-35, Luijasentaival 56 Hauho, rantarakentaminen maa- ja metsätalousalueelle 

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta ei myönnä poikkeamista. Hakemukseen suostuminen vastoin rantayleiskaavan määräyksiä vaarantaisi maanomistajien tasapuolisen kohtelun. Hakemuksen kohteena oleva talousrakennus tulee saattaa myönnetyn rakennusluvan mukaiseksi.
Käsittelymaksua peritään 400 euroa. Naapureiden (9 kpl) kuulemisesta peritään 200 euroa perusmaksua ja 30 euroa / kuultava eli 470 euroa. Kuulutuksesta peritään 300 euroa. Maksut yhteensä 1170 euroa.
Sovelletut säännökset:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 145 §, 171 §, 173 § ja 174 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 §, 86 § ja 88 §
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.6.2022
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

122 §  Aleksis Kiven katu – Rengontie – Luolajantie -kiertoliittymä katusuunnitelma 

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Aleksis Kiven kadun – Rengontien – Luolajantien risteysalueen katusuunnitelman.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

123 § Vuoden 2022 infran investointiohjelma, päivitys

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä vuoden 2022 infran investointiohjelman päivityksen ehdotuksen mukaisesti.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

124 § Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuma 1.1.- 31.5.2022 ja ennuste 3/2022

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä tiedokseen raportin talouden toteutumasta ja ennusteesta.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

125 § Sopimus yhteistyöstä vesihuollon ja hulevesien viemäröinnin rakentamisessa ja kehittämisessä  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen sopimusluonnoksen yhteistyöstä vesihuollon ja hulevesien viemäröinnin rakentamisessa ja kehittämisessä.

Sopimusluonnokseen on mahdollista tarvittaessa tehdä pieniä teknisiä muutoksia.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

126 § Yritystonttien markkinahintojen määrittäminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää:

 1. hyväksyä liitekartan mukaiset yritystonttien hinnat ja
 2. että uudet hinnat tulevat voimaan 1.9.2022 ja
 3. että ne koskevat kaikkia varattavissa olevia tontteja
 4. varauksessa olevien tonttien osalta käytetään varaajalle edullisempaa hintaa

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

127 § Asuntotonttien hintojen tarkistaminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää:

 1. hyväksyä liitekarttojen mukaiset asuntotonttien hinnat ja
 2. että uudet hinnat tulevat voimaan 1.9.2022 ja
 3. että ne koskevat kaikkia varattavissa olevia tontteja
 4. varauksessa olevien tonttien osalta käytetään varaajalle edullisempaa hintaa.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

128 § Kestävä maankäytön malli -hanke  

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä hankkeen väliraporttiluonnoksen tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

129 § Kiinteistöjen toimenpideohjelma 2022, päivitys  

Kiinteistöjen toimenpideohjelma 2022, päivitys  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

1.hyväksyä päivitetyn Kiinteistöjen toimenpideohjelman 2022 ja

2. esittää sen kaupunginhallitukselle edelleen hyväksyttäväksi.

Kiinteistöjen myynti annetaan kaupungin kanssa sopimussuhteessa olevan kiinteistövälittäjän hoidettavaksi. Kiinteistöjen ja asunto-osakehuoneistojen myyntipäätökset, joiden suuruus on enintään 300 000 euroa, tekee hallintosäännön mukaan kiinteistöjohtaja. Kaupunginhallitus päättää kaupoista, joiden arvo on enintään 2 miljoonaa euroa.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Juha Tuomi ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi, hallintolaki 28.1) ja  poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Alussa tuli esille Tuomas Koskisen mahdollinen jääviys, sukulaisuussuhde vuokralaiseen. Koskisen ollessa epävarma jääviydestään, puheenjohtaja totesi, että lautakunta päättää Tuomas Koskisen jääviydestä äänestämällä..
Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä Tuomas Koskisen jääviys sai seitsemän (7) ääntä: Aaltonen, Taavela, Suojala, Kuvaja, Silpola, Verho, Olkinuora). Pullinen äänesti tyhjää.

Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen, että Tuomas Koskinen on jäävi osallistumaan tämän pykälän käsittelyyn (osallisuusjäävi, hallintolaki 28.1, sukulaisuussuhde eno vuokralaiseen). Tuomas Koskinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Veli-Antti Silpola toimi pöytäkirjantarkastajana Juha Tuomen sijaisena tämän
pykälän käsittelyn ajan.
Keskustelun kuluessa Teuvo Pullinen esitti seuraavaa:
Ehdotan, että tehdään tarkempi selvitys hakelämpölaitoksella myynnin
järkevyydestä. Myynti nostaisi varmuudella kaukolämmön hintaa.
Pullisen ehdotusta kannatti Silpola. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta
poikkeava ehdotus, oli äänestettävä.
Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä Pullisen ehdotus sai
kuusi (6) ääntä (Aaltonen, Taavela, Olkinuora, Pullinen, Verho, Silpola) ja
kaupunkirakennejohtajan pohjaesitys yksi (1) ääni (Kuvaja). Suojala äänesti
tyhjää. Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen Pullisen
muutosehdotuksen.

Lisäksi Pullinen esitti, että mäkihyppytorni poistetaan listalta toistaiseksi.
Muutosesitys ei saanut kannatusta.
Lisäksi Pullinen esitti seuraavaa muutosta toimenpideohjelmaan:
Ehdotan, että toimenpidelistan seuraavat lauseet ”tarpeettomien
osakehuoneistojen ja pientalojen myyntiä tehostetaan” sekä ”tarpeettomia
kohteita voidaan myydä jatkossa vuokrattuna” poistetaan tekstistä.” Pullisen
ehdotus ei saanut kannatusta.
Lisäksi Pullinen esitti seuraavaa muutosta toimenpideohjelmaan:”Ehdotan,
että päivitys 2022 Lukiokatu 4:ssä korjataan seuraavaksi:
Ehdotan, että toimenpidelistan myyntilistalla oleva Lukiokatu 4 (Willa Vaski)
päivitetään niin, että ennen jatkotoimenpiteitä on tehtävä suunniteltu
matkailuselvitys. Sen jälkeen asia käsitellään uudestaan.” Pullisen ehdotusta
kannatti Irma Taavela. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava esitys, oli
äänestettävä. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä
Pullisen ehdotus sai kaksi (2)ääntä (Taavela ja Pullinen),
kaupunkirakennejohtajan päätösehdotus kuusi (6) ääntä ( Aaltonen, Suojala,
Kuvaja, Silpola, Verho, Olkinuora). Puheenjohtaja totesi lautakunnan
hyväksyneen kaupunkirakennejohtajan pohjaehdotuksen.

Lisäksi Teuvo Pullinen esitti seuraavaa muutosta toimenpideohjelmaan:
Ehdotan, että Miehistönkatu 10:stä pois lähteville vuokralaisille kaupunki
antaa vuoden irtisanomisajan, jotta he ehtivät hankkia uudet tilat. Kaupunki
tukee yhdistyksiä uusien tilojen hankinnassa. Pullisen ehdotus ei saanut kannatusta.

Lisäksi Teuvo Pullinen esitti seuraavaa muutosta toimenpideohjelmaan:
Harvialantie 657: Nykyisen vuokrasopimus muutetaan toistaiseksi voimassa
olevaksi. Pullisen ehdotus ei saanut kannatusta.

Irma Taavela teki seuraavan muutosehdotuksen toimenpideohjelmaan:

2. Kohde 4812

Kalvolan entinen yläaste, Nuhala, Koulutie:

Nuhalan pihalla oleva huonokuntoinen pieni mökki ja varasto, olleet kylmänä useamman vuoden. Selvitetään muu käyttö tai mahdollisuus purkuun.

Taavelan ehdotusta kannatti Teijo Pullinen ja Pekka Verho.

Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, oli äänestettävä. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä Taavelan esitys sai kolme (3) ääntä: (Pullinen, Verho, Taavela)  ja kaupunkirakennejohtajan pohjaehdotus viisi (5) ääntä (Aaltonen, Suojala, Kuvaja, Silpola, Olkinuora).

Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen kaupunkirakennejohtajan pohjaehdotuksen.

Lisäksi Taavela ehdotti seuraavaa muutosta toimenpideohjelmaan:

11. Kohde 4635, Lepaanranta, Kalvola:

Kaavoituksen valmistuttua nykyistä virkistysaluetta kehitetään edelleen virkistysalueena.

Taavelan esitystä kannattivat Aaltonen, Taavela, Suojala, Olkinuora, Silpola, Pullinen ja Verho.

Koska oli tehty pohjaehdotuksesta muutettu ehdotus, oli äänestettävä. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä Taavelan esitys sai seitsemän (7) ääntä (Aaltonen, Taavela, Suojala, Olkinuora, Silpola, Pullinen ja Verho), kaupunkirakennejohtajan ehdotus sai yhden (1) äänen (Kuvaja). Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen Taavelan muutosehdotuksen.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Olkinuora teki muutetun päätösehdotuksen.
Muutettu päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevan toimenpideohjelman kokouskäsittelykohdassa hyväksytyin muutoksin
 2. esittää sen kaupunginhallitukselle edelleen hyväksyttäväksi
 3. että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkistetaan kokouksessa.

Kiinteistöjen myynti annetaan kaupungin kanssa sopimussuhteessa olevan kiinteistövälittäjän hoidettavaksi. Kiinteistöjen ja asunto-osakehuoneistojen myyntipäätökset, joiden suuruus on enintään 300 000 euroa, tekee hallintosäännön mukaan kiinteistöjohtaja. Kaupunginhallitus päättää kaupoista, joiden arvo on enintään 2 miljoonaa euroa.

Päätös: kaupunkirakennelautakunta hyväksyi yksimielisesti Olkinuoran muutetun päätösehdotuksen.


130 § Valtuustoaloite: Uudistettu satama Sotkanrantaan – Karoliina Frank, Teijo Pullinen ja Antti Ahonen ym. 

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että:

 1. kaupunkirakenne-toimiala edistää Sotkanrannan sataman kehittämistä selosteessa kuvatulla suunnitelmalla
 2. valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

131 § Lausunnon antaminen: Jalkakäytävien talvihoitovastuiden uudelleenmäärittely 2022

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon hallinto-oikeudelle.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

132 § Oikaisuvaatimus viljelypalstoja koskevasta päätöksestä 

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää, että oikaisuvaatimus jätetään tutkittavaksi ottamatta liian myöhään tehtynä.

Keskustelun kuluessa Tuomas Koskinen teki seuraavan muutosehdotuksen:
Ehdotan, että tämä kokous päättää, että viljelypalstojen vuokrausperiaatteet ja säännöt otetaan syvempään ja perusteellisempaan käsittelyyn. Otetaan aikalisä Kaupunkirakennelautakunnan päätöksestä 16.11.2021 § 200 ja aloitetaan asian suhteen uusi valmistelu.
Uudessa valmistelussa on otettava palstaviljelijät mukaan keskusteluun, jotta viranhaltijat ja päättäjät ymmärtävät oikeasti, mistä asiassa on kysymys.
Tämä asia on syytä ratkaista niin, että myös palstaviljelijät ovat ratkaisun takana.

Teijo Pullinen kannatti Koskisen muutosehdotusta.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, oli äänestettävä. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestyksessä Koskisen ehdotus sai kaksi (2) ääntä ( Pullinen, Koskinen) ja kaupunkirakennejohtajan pohjaehdotus sai kahdeksan (8) ääntä ( Kuvaja, Suojala, Taavela, Aaltonen, Silpola, Tuomi, Verho, Olkinuora).


Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan päätösehdotuksen.

133 §  Oikaisuvaatimus osoitepäätöksestä 

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää, että geodeetin 32 / 12.4.2022 päätöksessä ollut kirjoitusvirhe tien nimessä korjataan tällä päätöksellä (Luukunkoskentie). Samalla muutetaan kaikkien samassa päätöksessä olleiden tilojen osoitteen tien nimi Luukunkoskentieksi.

Tilat:
• 109-532-2-4 Luukunkoskentie 12
• 109-537-1-8 Luukunkoskentie 22
• 109-537-1-95 Luukunkoskentie 49
• 109-532-22-35 Luukunkoskentie 138
• 109-532-22-42 Luukunkoskentie 156
• 109-532-22-2 Luukunkoskentie 167
• 109-532-22-65 Luukunkoskentie 176 ja
• 109-532-22-64 Luukunkoskentie 180.

Oikaisuvaatimuksessa vaadittuun osoitenumeron muutokseen kiinteistön 109-537-1-95 osalta ei ole mahdollinen, joten osoitenumeroa ei muuteta.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

134 § Oikaisuvaatimus hulevesimaksuun 109-556-1-72

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää kumota yhdyskuntajohtajan päätöksen ja päättää, että kiinteistön 109-556-1-72 osalta hulevesimaksua peritään kattohinta 40 euroa vuodessa.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen

135 § Kokouksen infot, kaupunkirakennelautakunta