Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 16.11.2021

183 §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen       

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

184 §  Pöytäkirjan tarkastajat  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Aaltonen ja Leena Suojala.                                                 

185 §  Käsittelyjärjestys  

Kaupunkirakennejohtaja esitti pykälän 207 poistamista esityslistalta pykälän palauttamiseksi käsittelyyn. Lautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan ehdotuksen. Todettiin myös esityslistalla lisäpykälä §209. Muuten päätettiin käsitellä asiat esityslistan järjestyksessä.

186 §  Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.              

187 §  Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset  

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

188 §  Kaupungin järjestämien vaalimainostelineiden sijoituspaikat vuoden 2022 aluevaaleissa  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää,

1. että kaupungin järjestämät vaalimainostelineet sijoitetaan vuoden 2022 aluevaaleissa seuraaville paikoille:

– Kaupunkikeskusta: Kauppatorin yläosa

– Keinusaari: Viipurintien/ Hämeentien viheralue

– Kauriala: Brahenkatu/ Parolantie pysäköintialue

– Hauhon kirkonkylä: Hauhontie/ Vihniöntie, linja-autoasema

– Iittala: Iittalantie/ Könnölänmäentie viheralue

– Lammi: Linja-autoaseman ja Rautanetin liittymien välinen viheralue (Huovintie)

– Renko Rengonraitin ja Raunionrinteen kulmassa oleva rakentamaton tontti

– Tuulos: Kauppakeskuksen viheralue, Tuulosentie 1

2. että luvaton mainonta kaupungin kiinteistöillä ja yleisillä alueilla on kielletty, samoin mainosten kiinnittäminen kaupungin omaisuuteen.

Luvattomat mainokset poistetaan kaupungin toimesta, jos mainoksen asettajaa ei tavoiteta tai mainosta ei ole kehotuksesta välittömästi poistettu.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

189 § Osoitejärjestelmään teiden ja katujen nimeäminen                            

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä esitetyt uudet tien nimet sekä poistaa Rantakuja -tien nimen Mommilantien varrelta.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

190 §  Asemakaava nro 2590, SSAB Harvialantie 420, Käikälä, hyväksymisvaihe 

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen nro 2590 hyväksymistä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kaupunginlakimies Christer Brännkärr ilmoitti olevansa esteellinen (Kiinteistö Oy Harvialantie 420 C, hallituksen puheenjohtaja, hallintolaki 28 §, kohta 5) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

191 §  Asemakaavan muutos nro 2597, Liisantie 6, 109-016-0001-0006-T, ehdotusvaihe

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 2597 ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

192 §  Asemakaavamuutos 2592 Pullerin Padelhalli, hyväksyminen

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen nro 2592 hyväksymistä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

193 § Iittalan kaavarunko  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Iittalan kaavarungon hyväksymistä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

194 § Kaava nro 9524 Rengon rantayleiskaavan muutos, Näsiä 109-406-5-2, vireilletulo ja kaavaluonnos 

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää kuuluttaa vireilletulosta ja asettaa kaavan nro 9524 luonnoksen nähtäville.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

195 § Someronkadun – Moisiontien, Liisantien, Laihontien ja Laihonkujan katusuunnitelmat, Papinniitty

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Someronkadun – Moisiontien, Liisantien, Laihontien ja Laihonkujan katusuunnitelmat

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen. 

196 § Metsä-Rydöntie, Mäenalustantie, Revontie, Härmiäläntie ja Asevelitie, katutusuunnitelma,Voutila

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Metsä-Rydöntien, Mäenalustantien, Revontien, Härmiäläntien ja Asevelitien katusuunnitelmat.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

197 § Kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelman 2021 muutos                             

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman menomäärärahan vähennyksen yhteensä 152 000 €.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen

198 § Lammin Isolukkarinpuiston esteettömän reitin rakentaminen  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta merkitsee Lammin esteettömän reitin rakentamisen tiedoksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen

199 § Ahveniston leikkipaikan peruskorjaus  

200 §  Viljelypalstojen vuokrausperiaatteet ja sääntöjen vahvistaminen  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

  1. vahvistaa liitteen mukaiset palstaviljelyalueiden säännöt. Säännöt tulevat voimaan vuoden 2022 alusta.
  2. velvoittaa viljelijät purkamaan palstoilta sääntöjen vastaiset rakenteet ja rakennelmat 30.9.2022 mennessä. Mikäli rakenteita ja rakennelmia ei ole purettu määräaikaan mennessä, Hämeenlinnan kaupungilla on oikeus yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa purkaa rakenteet viljelijän kustannuksella.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen

201 §  Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2022-2025  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa liitteenä olevan lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen

202 §  Valtuustoaloite avantouintipaikan sijoittamiseksi Uimahallin rantaan – Helena Lehkonen ym.  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että:

  1. Kaupunkirakenne käynnistää yhteistyössä sivistys- ja hyvinvointitoimialan kanssa tarkemman selvityksen ja suunnittelun avantouintipaikan toteuttamiseksi keskusta-alueelle. Selvitysvaiheessa selvitetään tarkemmin mahdollinen toiminnallinen tukeutuminen uimahallin toimintaan ja kartoitetaan myös keskusta-alueen muut vaihtoehtoiset sijoituspaikat.
  2. Avantouintipaikan toteuttamisesta päätetään infran investointiohjelman päättämisen yhteydessä.
  3. Valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen

203 §  Lausunto hallinto-oikeudelle Linnankatu 11 porttia koskevassa asiassa  

Päätösehdotus:

Lautakunta päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen

204 §  Vaatimus asian uudelleen käsittelystä, Linnankatu 11 porttia koskevassa asiassa

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta merkitsee Asunto Oy Hämeenlinnan Ainonranta -nimisen asunto-osakeyhtiön kirjelmän tiedoksi ja toteaa, että se ei anna aiheitta toimenpiteisiin. Kirjelmässä ei ole esitetty lakiin perustuvia syitä, joiden perusteella kaupunkirakennelautakunta voisi ottaa uudelleen käsiteltäväksi päätöksensä 21.9.2021 § 164§.
Jos Asunto Oy Hämeenlinnan Ainonranta katsoo, että toimenpidelupapäätös tulisi purkaa, asia on vietävä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 117 § nojalla korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen

205 §  Luistelukentän toteuttaminen Kauppatorille, oikaisuvaatimus  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.
Kaupunkirakennelautakunnan päätös 21.9.2021 § 161 on syntynyt lainmukaisessa järjestyksessä ja on sisällöltään lain mukainen. Luistelukentän sijoitus torialueelle ei ole kaavassa osoitetun käyttötarkoituksen vastainen päätös.
Oikaisuvaatimuksessa ei ole muutoinkaan esitetty perusteita päätöksen kumoamiselle. Kaupunkirakennelautakunta on käyttänyt harkintavaltaansa asiassa hyvän hallinnon mukaisesti.
Luistelukenttä olisi mahdollista sijoittaa kauppatorille jo päätöksen 10.11.2020 § 193, joka on lainvoimainen, perusteella.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen

206 §  Uhkasakon asettaminen koskien ympäristö- ja rakennuslautakunnan myöntämää maa-aineslupaa 26.8.2009 § 148 ja ottotoiminnan päättymistä.

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

  1. ryhtyä hallintopakkokeinojen käyttämiseen, koska maa-aineslain mukainen toimija (luvan haltija) ei ole täyttänyt maa-aineslain (MAL) ja myönnetyn maa-ainesluvan mukaisia velvoitteitaan luvan voimassaoloaikana eikä erityisen kehottamisen jälkeen. Kiinteistö 109-593-1-79.
  2. asettaa MAL 14 §:n 1. mom. uhkasakon liitteen mukaisesti.

Päätös toimitetaan tiedoksi todisteellisesti joko saantitodistuksella tai haastetiedoksiantona.

Maksut: Maa-ainestaksan mukaisesti peritään uhkasakon asettamispäätöksestä yhteensä 400 €.

Sovellettavat säännökset:

Maa-aineslaki 14 §, 18 §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 926/2005 8 §

Keskustelun kuluessa Leena Suojala ehdotti asian palauttamista valmisteluun. Lautakunta kannatti Suojalan ehdotusta yksimielisesti.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun.

207 § Asia poistettiin listalta

208 §  Uhkasakon asettaminen, Salassapidettävä (JulkL 621/1999 § 24 25-k.)

209 § Kaupunkirakennelautakunnan kokoukset ja seminaarit keväällä 2022

Kaupunkirakennelautakunta päättää kokoontua keväällä 2022 seuraavasti:

Strategiatyö / tavoiteseminaarit:
keskiviikko 12.1.2022 klo 15 -19
keskiviikko 26.1.2022 klo 15 -19

Kokoukset:
tiistai 8.2.2022
tiistai 8.3.2022
tiistai 5.4.2022
tiistai 17.5.2022
tiistai 14.6.2022

Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti Wetterillä tai Raatihuoneella.

Muiden seminaarien osalta ajankohdat ja aiheet päätetään myöhemmin.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.