Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 8.3.2023

25 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

26 § Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Annemari Kuvaja ja Irma Taavela


27 § Käsittelyjärjestys

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta päätti muuttaa käsittelyjärjestyksen seuraavasti: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä muuten, mutta pykälät 51 ja 52 käsitellään pykälän 27 jälkeen.


28 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

29 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

30 § Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteutuminen vuonna 2022

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

31 § Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 2022

Päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

32 § Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristön tilan seuranta 2022 ja ympäristön tilan seurantaohjelma vuodelle 2023


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä selvityksen vuoden 2022 ympäristön tilan seurannasta ja ympäristön tilan seurantaohjelman vuodelle 2023 tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


33 § Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöpalkinto vuonna 2023


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää jatkaa Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinnon jakamista. Kiertopalkinnon saajalle annetaan myös 500 euroa.
Vuonna 2023 ympäristöpalkintoa haetaan seuraavasti:
• Ympäristöpalkinto voidaan myöntää Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan alueella toimivalle yksittäiselle ihmiselle, yhteisölle tai yritykselle, joka on esimerkillisellä toiminnallaan edistänyt kestävän kehityksen toteutumista. Ehdotuksia vuoden 2023 ympäristöpalkinnon saajaksi voivat tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet 25.4.2023 mennessä Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluihin. Ehdotuksen tulee sisältää esitys palkinnon saajaksi perusteluineen sekä ehdotuksen tekijä yhteystietoineen.
• Ympäristöpalkintoehdotuksia haetaan lehti-ilmoituksella (Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset). Hausta tehdään mediatiedote ja siitä laitetaan tietoa kaupungin kotisivuille. Ehdotukset toimitetaan lautakunnan jäsenille sitä mukaa kun niitä saapuu.

Keskustelun kuluessa kaupunkirakennejohtaja teki muutetun päätösehdotuksen.
Kaupunkirakennejohtajan muutettu päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää jatkaa Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinnon jakamista. Kiertopalkinnon saajalle annetaan myös 1000 euroa.
Vuonna 2023 ympäristöpalkintoa haetaan seuraavasti:
• Ympäristöpalkinto voidaan myöntää Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan alueella toimivalle yksittäiselle ihmiselle, yhteisölle tai yritykselle, joka on esimerkillisellä toiminnallaan edistänyt kestävän kehityksen toteutumista. Ehdotuksia vuoden 2023 ympäristöpalkinnon saajaksi voivat tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet 25.4.2023 mennessä Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluihin. Ehdotuksen tulee sisältää esitys palkinnon saajaksi perusteluineen sekä ehdotuksen tekijä yhteystietoineen.
• Ympäristöpalkintoehdotuksia haetaan lehti-ilmoituksella (Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset). Hausta tehdään mediatiedote ja siitä laitetaan tietoa kaupungin kotisivuille. Ehdotukset toimitetaan lautakunnan jäsenille sitä mukaa kun niitä saapuu.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennejohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.


34 § Kaupunkirakennetoimialan delegointipäätöksen tarkistaminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset kaupunkirakennepalveluiden viranhaltijoiden päätösvaltaan.
Muutos tulee voimaan 1.4.2023.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

35 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittyminen, XXXXXXXXXXXXX, määräys ja uhkasakon asettaminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää määrätä jätelain 126 §:n nojalla kiinteistön XXXXXXXXXXXXX haltijalle seuraavan päävelvoitteen ja sen tehosteeksi jätelain 129 §:n nojalla uhkasakon:

Päävelvoite

Kiinteistö XXXXXXXXXXXXX osoitteessa XXXXXXXXXXXXX tulee liittää kiinteistöittäiseen jätteenkuljeltukseen 30 vuorokauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

Tehoste

Kaupunkirakennelautakunta asettaa päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi 1000 euron uhkasakon. Mikäli päävelvoitetta ei noudateta, asetettu uhkasakko voidaan tuomita maksettavaksi.

Koska uhkasakko on asetettu kiinteää omaisuutta koskevan päävelvoitteen tehosteeksi, velvoitetun on omaisuuden tai sen käyttöoikeuden luovuttaessaan ilmoitettava luovutuksensaajalle, minkälainen päävelvoite ja uhka sitä koskee. Velvoitetun on lisäksi ilmoitettava uhan asettaneelle viranomaiselle, Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunnalle, luovutuksensaajan nimi ja osoite. Ilmoitus luovutuksensaajalle on tehtävä luovutuskirjaan otetuin maininnoin tai muuten todisteellisesti.

Kaupunkirakennelautakunta päättää lähettää Maanmittauslaitokselle ilmoituksen kiinteistöä koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

36 § Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 2604 Teollisuustie, Iittala, ehdotusvaihe

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 2604 ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

37 § Asemakaavan muutos nro 2603 Halkikiventie, ehdotusvaihe

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 2603 ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

38 § Katusuunnitelmat: Konepajantie välillä Paikkalantie – Vanhanpappilantie, Vanhanpappilantie välillä Konepajantie – Kirkonkulman koulun pohjoinen jalankulku- ja pyörätie ja Vanhanpappilantien korotettu suojatie Kirkonkulman koulun eteläisen pyörätien kohdalla

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä seuraavat katusuunnitelmat: Konepajantie välillä Paikkalantie – Vanhanpappilantie, Vanhanpappilantie välillä Konepajantie – Kirkonkulman koulun pohjoinen jalankulku- ja pyörätie ja Vanhanpappilantien korotettu suojatie Kirkonkulman koulun eteläisen jalankulku- ja pyörätien kohdalla.
Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

39 § Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset 2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää, että yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustuksia voidaan myöntää edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti sellaisille tiekunnille, jotka ovat avustusta hakeneet määräaikaan mennessä.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

40 § Katuvalaistuksen huolto- ja kunnossapidon sekä uudisrakentamisen ja saneeraamisen hankinnan vaikuttavuus ja kilpailutusperiaatteet

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä ulkovalaistuksen huolto- ja kunnossapidon sekä uudisrakentamisen ja saneeraamisen vaikuttavuus ja kilpailutusperiaatteet.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

41 § Lammin, Hauhon ja Tuuloksen infran kunnossapidon alueurakan vaikuttavuus ja kilpailutusperiaatteet

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Hämeenlinnan kantakaupungin pohjoisen osan infran kunnossapidon alueurakan kilpailutusperiaatteet.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

42 § Kaupunkirakennetoimialan hankintasuunnitelma 2023, päivitys

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy lisäyksenä vuoden 2023 hankintasuunnitelmaan seuraavat kohteet:

 1. sähkötarvikkeiden yhteishankinta, joka kilpailutetaan Sarastia Oy:n kautta
 2. taimet ja kasvualustat
 3. ruohonleikkuri
 4. tienhoitoauto

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

43 § Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä suoritettavat asiakasmaksut

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ne hyväksyvät rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä sekä muista tehtävistä suoritettavat asiakasmaksut liitteen mukaisina. Tarkistettu taksa tulee voimaan 1.6.2023 ja taksalla kumotaan voimassa oleva valtuuston 12.3.2018 § 27 vahvistama taksa
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


44 § Hämeenlinnan kaupungin kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä sekä alueiden vuokrista perittävät maksut

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, liitteen mukaisen Hämeenlinnan kaupungin kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ja alueiden vuokrista perittävien maksujen taksan hyväksymistä. Tarkistettu taksa tulee voimaan 1.6.2023 ja taksalla kumotaan voimassa oleva valtuuston 28.1.2019 § 13 vahvistama taksa.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

45 § Hämeenlinnan kaupungin ylläpitämien sähköautojen latausasemien taksa

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa Hämeenlinnan kaupungin kiinteistöjen yhteydessä olevien sähköautojen latausasemista perittävän lataustaksan.
Taksa on toistaiseksi voimassa oleva ja tulee voimaan 15.5.2023 alkaen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

46 § Ulkovalaistuksen saneeraus led-tekniikkaan

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi laaditun hankesuunnitelman ja kaupunginhallituksen mahdolliset päätökset asiaan liittyen.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

47 § Hämeenlinnan kaupungin leikkipaikkaohjelma 2023-2032, periaatteet

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä esitetyt Hämeenlinnan kaupungin leikkipaikkaohjelman 2023-2032 periaatteet.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

48 § Sisäinen valvonta ja riskien hallinta, kaupunkirakennelautakunta

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa esitetyn mukaisen selonteon kaupunginhallitukselle kaupunkirakennetoimialan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2022.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

49 § Kaupunkirakennelautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevan toimintavuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen,
 2. esittää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ja
 3. oikeuttaa toimialajohtajan tekemään tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

50 § Kaupunkirakenteen vuoden 2023 talousarvion muutos

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. merkitä tiedokseen esitetyt talousarviomuutokset
 2. kohdistaa muutokset käyttösuunnitelmaan liitteessä ilmenevällä tavalla, sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt määrärahamuutokset.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

51 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportti 2022

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. hyväksyä omalta osaltaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportin 2022,
 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportin 2022 hyväksymistä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

52 § Esteettömyysohjelman 2021-2025 toteutumisen arviointi vuonna 2022

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. hyväksyä omalta osaltaan Esteettömyysohjelman 2021-2025 toteutumisen arvioinnin 2022,
 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Esteettömyysohjelman 2021-2025 toteutumisen arvioinnin 2022 hyväksymistä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

53 § Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kaupunkirakennelautakunnan päätökseen, 13.4.2021

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. että hallinto-oikeuden päätöksestä ei haeta muutoksenhakulupaa ja lautakunta tyytyy hallinto-oikeuden päätökseen.
 2. että asia käsitellään hulevesien osalta myöhemmin pidettävässä kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

54 § Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksesta koskien kaupunkirakennelautakunnan päätöstä 15.11.2022 § 208


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Kolme kappaletta noin 52 m²:n suuruisia majoitusmökkejä on rakennettu 31.12.2019 saakka voimassa olleen määräaikaisen rakennusluvan (109-2014-1038) turvin vuonna 2014. Rakennukset on ollut määrä poistaa paikalta ja alue siistiä 31.12.2019 mennessä. Rakennukset ovat edelleen paikallaan ja alkuperäisessä matkailun majoituskäytössä. Rakennuksilla ei näin ollen ole rakennuslupaa. Samoin ilman rakennuslupaa on aikanaan rakennettu rantasauna. Viranomaisvalvontaa ei näin ollen ole lupien puuttumisen vuoksi käyttöönoton yhteydessä suoritettu.

Kiinteistön omistajaa on ohjattu lainvastainen tilanteen oikaisemiseen, joka on mahdollista esim. saamalla rakennuksille asianmukainen rakennuslupa tai poistamalla vailla vastaavaa rakennuslupaa olevat rakennukset. Lainvastaisen tilanteen oikaisemiseksi on asetettu määräaika. Määräaikaan mennessä ei rakennuslupaa ole saatu tai rakennuksia ole poistettu. Rakennusvalvontaviranomaisen on tullut ryhtyä toimenpiteisiin.

Uhkasakon asettamisen jälkeen tuolloin vireillä ollut poikkeamishakemus on ratkaistu kaupunginhallituksessa ja annettu julkipanon jälkeen 27.12.2022. Poikkeamishakemus on hylätty. Poikkeamista MRL 72 §:stä sekä mm. rakennusoikeuden ylittämiseen on haettu majoitusmökkien, saunojen, kahvion, WC:n ja karavaanipaikkojen sekä muiden asemapiirroksessa esitettyjen rakennusten ja rakennelmien rakentamiseen. Poikkeamispäätös on valituksen alainen eli vailla lainvoimaa. Alueen ympäröivät maanomistajat ovat vastustaneet hankkeita.

Alueelle on myös maanomistajan toimesta käynnistetty asemakaavan laatiminen. Kaavoitushakemus on jätetty maaliskuun lopulla 2022. Maanomistajan tarkoituksena on saada asemakaavan käynnistämispäätös ja sen jälkeen asemakaavoitus vireille. Työ on näin ollen alustavassa selvitysvaiheessa. Asemakaavan laatiminen tullee olemaan tällä alueella haasteellista jo alueen runsas olemassa oleva taaja kiinteistönmuodostus sekä rakennuskanta huomioiden mm. maanomistajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta.

Poikkeamishakemus on ratkaistu kielteisenä. Uhkasakon kohteena olevien rakennusten osalla myönteinen poikkeamispäätös tai asemakaava ovat edellytyksenä rakennusluvan myöntämiselle. Rakennuslupaa ei ole rakennuksille haettu. Poikkeamisasian tai asemakaavahakemuksen vireilläolon ei kyseisessä kohteessa voida katsoa muodostuvan velvoitepäätöksen esteeksi, koska asioiden vireilläolo ei saa myöskään muodostua jatkuvaksi keinoksi saada lykkäystä velvoitteen asettamiselle.

Hallintolainkäyttölaki 74 § säätää oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta. Katsotaan, että asianosaisen oikeudenkäyntikulut eivät ole aiheutuneet viranomaisen virheestä. Näin ollen ei oie kohtuutonta, että valittaja joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Rakennusvalvontaviranomaisella on ollut lain mukainen velvoite ryhtyä toimenpiteisiin lainvastaisen tilanteen tultua ilmi.

Koska valitus on ilmeisen perusteeton, on vaatimus oikeudenkäyntikuluista hylättävä.


Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

55 § Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksesta koskien kaupunkirakennelautakunnan päätöstä 15.11.2022 § 207


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Pressukatoksen lainvastaisen tilanteen oikaisemisen osalta kehotus on laadittu, tallennettu asianhallinhallintajärjestelmään ja jätetty postin kuljetettavaksi tavanomaisena kirjeenä 19.5.2022. Hallintolain 59 ja 60 § sisältävät sääntelyä asiakirjan toimittamisesta.

Kiinteistön omistajaa on ohjattu lainvastainen tilanteen oikaisemiseen, joka on mahdollista esim. saamalla rakennuksille asianmukainen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen lupa tai poistamalla vailla vastaavaa lupaa olevat rakennukset ja rakennelmat. Lainvastaisen tilanteen oikaisemiseksi on asetettu määräaika. Määräaikaan mennessä ei lupaa ole saatu tai rakennuksia ole poistettu. Rakennusvalvontaviranomaisen on näin ollen tullut ryhtyä toimenpiteisiin.

Uhkasakon asettamisen jälkeen tuolloin vireillä ollut poikkeamishakemus on ratkaistu kaupunginhallituksessa ja annettu julkipanon jälkeen 27.12.2022. Poikkeamishakemus on hylätty. Poikkeamista MRL 72 §:stä sekä mm. rakennusoikeuden ylittämiseen on haettu majoitusmökkien, saunojen, kahvion, WC:n ja karavaanipaikkojen sekä muiden asemapiirroksessa esitettyjen rakennusten ja rakennelmien rakentamiseen. Poikkeamispäätös on valituksen alainen eli vailla lainvoimaa. Alueen ympäröivät maanomistajat ovat vastustaneet hankkeita.

Alueelle on myös maanomistajan toimesta käynnistetty asemakaavan laatiminen. Kaavahakemus on jätetty maaliskuussa 2022 ja neuvottelu asemakaavoituksen käynnistämisestä on pidetty helmikuussa 2023. Maanomistajan tarkoituksena on saada asemakaavan käynnistämispäätös ja sen jälkeen asemakaavoitus vireille. Työ on näin ollen alustavassa selvitysvaiheessa. Asemakaavan laatiminen tullee olemaan tällä alueella haasteellista jo alueen runsas olemassa oleva taaja kiinteistönmuodostus sekä rakennuskanta huomioiden mm. maanomistajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta.

Poikkeamishakemus on kiinteistöä koskien ratkaistu kielteisenä ja todettu, että tulevat rakennushankkeet tulee tarkastella asemakaavoituksen kautta. Lainsäädäntö edellyttää yleisesti, että hanketta vastaava MRL:n mukainen lupa tulee olla olemassa ennen rakentamista. Koska vastaavaa lupaa ei ole olemassa, poikkeamisasian tai asemakaavahakemuksen vireilläolon ei kyseisessäkään kohteessa voida katsoa muodostuvan velvoitepäätöksen esteeksi. Asioiden vireilläolo ei saa muodostua jatkuvaksi keinoksi saada lykkäystä lain noudattamiseen liittyvän velvoitteen asettamiselle.

Hallintolainkäyttölaki 74 § säätää oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta. Katsotaan, että asianosaisen oikeudenkäyntikulut eivät ole aiheutuneet viranomaisen virheestä. Näin ollen ei ole kohtuutonta, että valittaja joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Rakennusvalvontaviranomaisella on ollut lain mukainen velvoite ryhtyä toimenpiteisiin lainvastaisen tilanteen tultua ilmi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

56 § Velvoitteen asettaminen, rakennuksen kunnossapito (salassapidettävä JulkL 621/1999 § 24)

57 § Kokouksen infot, kaupunkirakennelautakunta 2023