Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 9.3.2022

33 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

34 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Andrei Sergejeff ja Juha Tuomi.

35 § Käsittelyjärjestys

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


36 § Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.


37 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

38 § Ympäristön tilan seuranta 2021 ja ympäristön tilan seurantaohjelma vuodelle 2022

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä selvityksen vuoden 2021 ympäristön tilan seurannasta ja ympäristön tilan seurantaohjelman vuodelle 2022 tiedoksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

39 § Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinto vuonna 2022

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää jatkaa Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinnon jakamista. Kiertopalkinnon saajalle annetaan myös 500 euroa.
Vuonna 2022 ympäristöpalkintoa haetaan seuraavasti:
Ympäristöpalkinto voidaan myöntää Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan alueella toimivalle yksittäiselle ihmiselle, yhteisölle tai yritykselle, joka on esimerkillisellä toiminnallaan edistänyt kestävän kehityksen toteutumista. Ehdotuksia vuoden 2022 ympäristöpalkinnon saajaksi voivat tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet 29.4.2022 mennessä Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluihin. Ehdotuksen tulee sisältää esitys palkinnon saajaksi perusteluineen sekä ehdotuksen tekijä yhteystietoineen.
Ympäristöpalkintoehdotuksia haetaan lehti-ilmoituksella (Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset). Hausta tehdään mediatiedote ja siitä laitetaan tietoa kaupungin kotisivuille. Ehdotukset toimitetaan lautakunnan jäsenille sitä mukaa kun niitä saapuu.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen

40 § Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 2021

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

41 § Ympäristöterveydenhuollon taksa

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää
• esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteen mukaisen ympäristöterveydenhuollon taksan hyväksymistä. Taksa tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 1.4.2022 ja
• että tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

42 § Asemakaavan muutos nro 2597, Liisantie 6, 109-016-0001-0006-T, hyväksyminen


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen nro 2597.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

43 § Asemakaavan muutos nro 2566 Asemantausta, hyväksymisvaihe

Päätösehdotus: kaupunkirakennelautakunta päättää esittää

  1. kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät asemakaavan muutoksen nro 2566 Asemantausta
  2. kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy asemakaavakarttaan nro 2566 liittyvän rakennustapaohjeen noudatettavaksi aluetta rakennettaessa

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

44 § Asemakaavan muutos nro 2563 Lammin koulukeskus, kaavaehdotus


Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 2563 ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

45 § Poikkeaminen 109-410-1-52, Kappolan rantatie 140, Kappola, rantarakentaminen

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää suostua hakemukseen, koska maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset täyttyvät.

Päätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman.
Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava rakennuslupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

46 § Poikkeaminen 109-5-48-14, Keinukatu 2, Keinusaari, poikkeaminen kaavamääräyksistä

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä hakemuksen, koska maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt poikkeamisen edellytykset ovat olemassa.
Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava rakennuslupa rakennusvalvonnasta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös. Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.


Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

47 § Poikkeaminen 109-5-48-13, Keinukatu 4, Keinusaari, poikkeaminen kaavamääräyksistä

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä hakemuksen, koska maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt poikkeamisen edellytykset ovat olemassa.

Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava rakennuslupa rakennusvalvonnasta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös. Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

48 § Poikkeaminen 109–474-9-2, Tampereen Valtatie 2108, Hauho, käyttötarkoituksen
muutos

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää suostua hakemukseen ja myöntää poikkeamisen, koska maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset täyttyvät.

Päätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Käyttötarkoituksen muuttamiselle tulee hakea rakennuslupa. Rakennuslupa tulee hakea rakennusvalvontaviranomaiselta ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

49 § Poikkeaminen 109-454-1-162, Lautsiantie 73, Alvettula, käyttötarkoituksen muutos

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää suostua hakemukseen ja puoltaa loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamista vakiasunnoksi, koska maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset täyttyvät.
Päätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman.
Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava rakennuslupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

50 § Kadunpitopäätös vuonna 2021 valmistuneista kaduista

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää tehdä kadunpitopäätöksen seuraavista kaduista:
Harjulehdonkatu
Lehtometsänkaarre
Parantolankatu
Sairaalakatu
Päätöksestä ja siihen perustuvasta kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden alkamisesta ilmoitetaan kirjeellä katujen ja katuosuuksien varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten kun kuntalain 95 §:ssä säädetään.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

51 § Talousarvion muutos Tilapalvelun ensikertainen kalustaminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

  1. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että investointiosan kustannuspaikan Irtain omaisuus investointikohtaan Tilapalvelun kalusto lisätään 40 00 €, jolloin määräraha on yhteensä 1 035 000 euroa.
  2. hyväksyä vastaavat muutokset lautakunnan käyttösuunnitelmaan, edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn määrärahan muutoksen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

52 § Kaupunkirakennelautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää
hyväksyä liitteenä olevan toimintavuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen,
esittää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ja
oikeuttaa toimialajohtajan tekemään tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen. Kaupunkirakennelautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021.


Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

53 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportti 2021

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennejohtajan ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää

  1. hyväksyä omalta osaltaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportin 2021.
  2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportin 2021 hyväksymistä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen

54 § Kokouksen infot, kaupunkirakennelautakunta


• Joukkoliikenteen linjastouudistus
• Kaurialan koirapuisto