Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 19.9.2023

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 76 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 77 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 78 Käsittelyjärjestys

§ 79 Hämeenlinnan kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalkinnot 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti

  1. hyväksyä selostuksessa esitetyt periaatteet kulttuuripalkinnon ja liikuntapalkinnon myöntämiselle, että
  2. palkintojen suuruus vuonna 2024 on 1 000 €/palkinto,
  3. nimetä keskuudestaan 3 jäsentä työryhmään, joka ehdottaa lautakunnalle palkintojen saajat. Nimetyt henkilöt ovat Outi Bottas, Pasi Honkanen ja Kalle Virtanen sekä
  4. määrätä työryhmän sihteereiksi Janne Niemisen ja Jari Pekurin.

§ 80 Vammaisneuvoston kokoonpano kaudella 2021-2025

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti nimetä Vuokko Syvännön edustajaksi Hämeenlinnan vammaisneuvostoon Irmeli Lehtosen tilalle toimielimen toimintakauden loppuun asti ja lähettää asian edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

§ 81 Yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisaruskorotuksen määräaikainen kokeilu

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisaruskorotuksen kokeilun väliraportin tiedoksi.

§ 82 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Alvettulan päiväkoti

PÄÄTÖS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Alvettulan päiväkoti lakkautetaan 1.8.2024 alkaen, sillä edellytyksellä, että on tehty tilasuunnitelma jolla osoitetaan, että lapset mahtuvat Hauhon päiväkotiin ja henkilökuntaa osallistetaan siirtymisen suunnitteluun. Lakkautus voidaan tehdä sen jälkeen, kun edellytetyt toimenpiteet on tehty. Lakkautuksen perusteena on talouden tasapainotus. Hauhon alueen lapsimäärän vähentyminen ja nykyisen tilan toimimattomuus päiväkotina. Lapset siirtyvät Hauhon päiväkotiin.

ESITTELIJÄN EHDOTUS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Alvettulan päiväkoti lakkautetaan 1.8.2024 alkaen perusteena kaupungin talouden tasapainotus, Hauhon alueen lapsimäärän vähentyminen ja nykyisen tilan toimimattomuus päiväkotina. Lapset siirtyvät Hauhon päiväkotiin. Päätöksen laajemmat perustelut ja vaikutukset on kuvattu liitteessä.

KOKOUSKÄSITTELY

Käsittelyn kuluessa Kristiina Ruuskanen teki seuraavanlaisen muutosesityksen: ”Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Alvettulan päiväkoti jatkaa palveluverkossa niin, että lapsimäärän kehitystä ja päiväkodin tilannetta tarkastellaan viiden vuoden kuluttua tai aikaisemmin osana Alvettulan koulun tilanteen uudelleentarkastelua kylien asumiskokeilujen ja muita aluetta koskevien vetovoimatoimien edetessä.” Ruuskasen muutosesitystä kannatti Vuokko Syväntö.

Käsittelyn kuluessa Kalle Virtanen teki seuraavanlaisen muutosesityksen: ”Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Alvettulan päiväkoti lakkautetaan 1.8.2024 alkaen, sillä edellytyksellä, että on tehty tilasuunnitelma jolla osoitetaan, että lapset mahtuvat Hauhon päiväkotiin ja henkilökuntaa osallistetaan siirtymisen suunnitteluun. Lakkautus voidaan tehdä sen jälkeen, kun edellytetyt toimenpiteet on tehty. Lakkautuksen perusteena on talouden tasapainotus. Hauhon alueen lapsimäärän vähentyminen ja nykyisen tilan toimimattomuus päiväkotina. Lapset siirtyvät Hauhon päiväkotiin.” Virtasen muutosesitystä kannattivat Outi Bottas ja Mia Heinonen.

Käsittelyn kuluessa Petri Laine teki seuraavanlaisen muutosesityksen: ”Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi, että Alvettulan päiväkoti siirretään Alvettulan koulun yhteyteen myöhemmin sovittavalla aikataululla.” Laineen muutosesitystä kannatti Pasi Honkanen.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeavia kannatettuja muutosehdotuksia, oli asiasta äänestettävä.

Ruuskanen vs. Laine

Päätettiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys siten, että Ruuskasen muutosehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Laineen muutosehdotusta EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Ruuskanen, Syväntö) 5 EI-ääntä (Lehkonen, Honkanen, Laine, Virtanen, Weck) sekä 4 TYHJÄÄ-ääntä (Heinonen, Bottas, Abouessa, Ranta-Kahila).

Äänestyksen voitti äänin 2-5 (4 tyhjää) Laineen muutosehdotus.

Virtanen vs. Laine

Seuraavaksi päätettiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys siten, että Virtasen muutosehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Laineen muutosehdotusta EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Lehkonen, Heinonen, Bottas, Abouessa, Ranta-Kahila, Virtanen, Weck) ja 4 EI-ääntä (Ruuskanen, Honkanen, Laine, Syväntö). Äänestyksen voitti äänin 7-4 Virtasen muutosehdotus.

Esittelijän ehdotus vs. Virtanen

Seuraavaksi päätettiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Virtasen muutosehdotusta EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä (Lehkonen, Heinonen, Bottas, Abouessa, Ranta-Kahila, Ruuskanen, Syväntö, Virtanen, Weck) sekä 2 TYHJÄÄ-ääntä (Honkanen, Laine).

Näin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökseksi tuli Virtasen muutosehdotus.

§ 83 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Alvettulan koulu

PÄÄTÖS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että
1. Alvettulan koulun oppilaat siirtyvät Hauhon yhtenäiskouluun, mikäli oppilasmäärä tippuu alle 30 oppilaaseen kahtena peräkkäisenä vuotena ja kolmannen vuoden ennuste tilastopäivänä 20.9 alittaa tämän rajan. Perusteena kaupungin talouden tasapainotus ja oppilasmäärään alentuminen.
2. Ennen siirtymistä on varmistettava Hauhon yhtenäiskoulun arjen toimivuus oppilasmäärän kasvaessa. Tilasuunnitelma ja pedagoginen suunnitelma on tehty, joissa varmistetaan tilojen toimivuus oppilasmäärän ja pedagogisen tuen näkökulmista. Lisäksi on tehty kuljetussuunnitelma, jolla varmistetaan, että koulukuljetusmatkat pysyvät kohtuullisina. Lapsivaikutusten arviointi on tehty ja henkilökuntaa on osallistettu suunnitteluun.
3. Oppilaiden siirto voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun edellytetyt toimenpiteet on tehty. Koulua ylläpidetään ylläpitoremontein.

ESITTELIJÄN EHDOTUS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Alvettulan koulu lakkautetaan 1.8.2024 alkaen perusteena kaupungin talouden tasapainotus ja oppilasmäärän alentuminen. Oppilaat siirtyvät Hauhon yhtenäiskouluun. Päätöksen laajemmat perustelut ja vaikutukset on kuvattu pykälän liitteessä.

KOKOUSKÄSITTELY

Käsittelyn kuluessa Kristiina Ruuskanen teki muutosesityksen päätöksen kohtaan numero yksi. Muutosesitys eroaa päätöksestä oppilasmäärän osalta. Kristiina Ruuskasen muutosesitys:

1. Alvettulan koulun oppilaat siirtyvät Hauhon yhtenäiskouluun, mikäli oppilasmäärä tippuu alle 25 oppilaaseen kahtena peräkkäisenä vuotena ja kolmannen vuoden ennuste tilastopäivänä 20.9 alittaa tämän rajan. Perusteena kaupungin talouden tasapainotus ja oppilasmäärään alentuminen.

Kristiina Ruuskasen muutosesitys raukesi kannattamattomana.

§ 84 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Tuuloksen päiväkoti

PÄÄTÖS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Tuuloksen päiväkoti siirretään Tuuloksen koulun yhteyteen 1.8.2026 alkaen perusteena kaupungin talouden tasapainotus ja alueen lasten määrän väheneminen. Siirto tehdään, kun siirtymiseen tarvittavat valmistelut on tehty koulurakennuksessa ja koulun pihalla sekä tiejärjestelyt on tehty lisääntyvän saattoliikenteen turvaamiseksi. Päätöksen laajemmat perustelut ja vaikutukset on kuvattu liitteessä.

ESITTELIJÄN EHDOTUS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Tuuloksen päiväkoti siirretään Tuuloksen koulun yhteyteen 1.8.2026 alkaen perusteena kaupungin talouden tasapainotus ja alueen lasten määrän väheneminen. Päätöksen laajemmat perustelut ja vaikutukset on kuvattu liitteessä.

§ 85 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Solvikin lastentalo

PÄÄTÖS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun.

ESITTELIJÄN EHDOTUS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että kaakkoiseen Hämeenlinnan perustetaan Solvikin lastentalo, johon siirretään Solvikin päiväkoti ja Kirkokonkulman koulun Tarvasmäen yksikkö 1.8.2026 alkaen. Uusi yksikkö edellyttää investointia, joka on esitetty osana sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ja kaupunkirakennelautakunnan talousarvioita. Muutoksella vältetään Tarvasmäen yksikön peruskorjaus ja se tuo merkittävää toiminnallista hyötyä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyöhön alueella. Tarvasmäen yksiköstä luovutaan.

KOKOUSKÄSITTELY

Keskustelun kuluessa Henri Weck teki muutosesityksen asian palauttamisesta valmisteluun. Pasi Honkanen kannatti muutosesitystä.

Koska oli tehty asian palauttamisesta valmisteluun kannatettu muutosehdotus, oli asiasta äänestettävä. Päätettiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys siten, että asian palauttamista valmisteluun kannattavat äänestävät JAA ja asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä (Lehkonen, Bottas, Ruuskanen, Honkanen, Laine, Syväntö, Virtanen, Weck) ja 3 EI-ääntä (Heinonen, Abouessa, Ranta-Kahila). Näin Henri Weckin muutosesitys asian palauttamisesta valmisteluun tuli sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökseksi.

§ 86 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Luolajan koulu

PÄÄTÖS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Luolajan koulu lakkautetaan, mikäli läntisen kantakaupungin lasten määrä laskee alueen kouluissa vuoden 2023 oppilasmäärästä 140 oppilaalla tilastopäivän mukaan. Oppilaat siirtyvät muihin läntisen kantakaupungin kouluihin.

Ennen koulun lakkauttamista on varmistettava vastaanottavien koulujen arjen toimivuus. Tilasuunnitelma ja pedagoginen suunnitelma on tehty, joissa varmistetaan tilojen riittävyys ja toimivuus oppilasmäärän ja pedagogisen tuen näkökulmista. Lapsivaikutusten arviointi on tehty ja henkilökuntaa on osallistettu suunnitteluun.

Mahdollinen lakkautus voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun edellytetyt toimenpiteet on tehty. Perusteena kaupungin talouden tasapainotus ja oppilasmäärän alentuminen. Koulua ylläpidetään toistaiseksi ylläpitoremonteilla.

ESITTELIJÄN EHDOTUS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Luolajan koulu lakkautetaan 1.8.2026 alkaen perusteena kaupungin talouden tasapainotus, läntisen kantakaupungin oppilasmäärän väheneminen ja koulurakennusten peruskorjaustarve. Oppilaat siirtyvät muihin läntisen kantakaupungin kouluihin. Päätöksen laajemmat perustelut ja vaikutukset on esitetty pykälän liitteessä.

KOKOUSKÄSITTELY

Käsittelyn kuluessa Pasi Honkanen teki seuraavanlaisen muutosesityksen: ”Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Luolajan koulun toiminta jatkuu ja Luolajan koulu peruskorjataan kahdessa vaiheessa.” Honkasen muutosesitystä kannatti Mia Heinonen ja Petri Laine.

Käsittelyn kuluessa Kalle Virtanen teki seuraavanlaisen muutosesityksen: ”Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Luolajan koulu lakkautetaan, mikäli läntisen kantakaupungin lasten määrä laskee alueen kouluissa vuoden 2023 oppilasmäärästä 140 oppilaalla tilastopäivän mukaan. Oppilaat siirtyvät muihin läntisen kantakaupungin kouluihin. Ennen koulun lakkauttamista on varmistettava vastaanottavien koulujen arjen toimivuus. Tilasuunnitelma ja pedagoginen suunnitelma on tehty, joissa varmistetaan tilojen riittävyys ja toimivuus oppilasmäärän ja pedagogisen tuen näkökulmista. Lapsivaikutusten arviointi on tehty ja henkilökuntaa on osallistettu suunnitteluun. Mahdollinen lakkautus voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun edellytetyt toimenpiteet on tehty. Perusteena kaupungin talouden tasapainotus ja oppilasmäärän alentuminen. Koulua ylläpidetään toistaiseksi ylläpitoremonteilla.” Virtasen muutosesitystä kannatti Henri Weck, Outi Bottas ja Vuokka Syväntö.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeavia kannatettuja muutosehdotuksia, oli asiasta äänestettävä.

Honkanen vs. Virtanen

Päätettiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys siten, että Honkasen muutosehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Virtasen muutosehdotusta EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Heinonen, Abouessa, Ranta-Kahila, Honkanen, Laine) ja 6 EI-ääntä (Lehkonen, Bottas, Ruuskanen, Syväntö, Virtanen, Weck). Äänestyksen voitti äänin 5-6 Virtasen muutosehdotus.

Esittelijän ehdotus vs. Virtanen

Päätettiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Virtasen muutosehdotusta EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja 11 EI-ääntä (Lehkonen, Heinonen, Bottas, Abouessa, Ranta-Kahila, Ruuskanen, Honkanen, Laine, Syväntö, Virtanen, Weck).

Näin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökseksi tuli Virtasen muutosehdotus.

§ 87 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Miemalan koulu

PÄÄTÖS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Miemalan koulu jatkaa palveluverkossa. Koulua ylläpidetään ylläpitoremonteilla.

ESITTELIJÄN EHDOTUS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Miemalan koulu jatkaa palveluverkossa ja että oppilasmäärän kehitystä seurataan keskisen kantakaupungin kaavoituksen ja asuinrakentamisen edetessä. Koulun tilanteeseen palataan viimeistään kun kiinteistön peruskorjaus on ajankohtainen.

§ 88 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Rengon kirjasto

PÄÄTÖS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

ESITTELIJÄN EHDOTUS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Rengon kirjasto siirretään Rengon koulun ja Rengon päiväkodin yhteyteen 1.1.2025 alkaen. Siirron perusteena on kirjaston kehittämismahdollisuudet ja toiminnallinen yhteistyö koulun ja päiväkodin kanssa lasten lukutaidon edistämiseksi.

KOKOUSKÄSITTELY

Käsittelyn kuluessa Pasi Honkanen teki seuraavanlaisen muutosesityksen: ”Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Rengon kirjasto säilytetään nykyisessä paikassa Kiinteistö oy Härkäpirtin tiloissa, Rengonraitti 7.” Honkasen muutosesitystä kannattivat Petri Laine, Kristiina Ruuskanen ja Ehab Abouessa.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, oli asiasta äänestettävä. Päätettiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Honkasen muutosehdotusta EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Lehkonen, Bottas, Ranta-Kahila, Virtanen, Weck) ja 5 EI-ääntä (Abouessa, Ruuskanen, Honkanen, Laine, Syväntö) sekä yksi TYHJÄÄ-ääni (Heinonen). Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee päätöksen. Näin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.

§ 89 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Hätilän kirjasto

PÄÄTÖS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

ESITTELIJÄN EHDOTUS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Hätilän kirjasto lakkautetaan 1.1.2024 ja kirjaston palvelut hoidetaan jatkossakin kirjastoautolla. Hätilän kirjaston toiminta päättyi jo vuonna 2017, mutta yksikköä ei ole lakkautettu. Lakkauttamisen perusteena on kirjaston uudelleenkäynnistämisen kustannukset ja läheisyys peruskorjattuun pääkirjastoon.

§ 90 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Kaupunginmuseo

PÄÄTÖS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

ESITTELIJÄN EHDOTUS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää käynnistää selvityksen museokonseptista, jolla Hämeenlinnan kaupunginmuseolle toteutetaan uusi vetovoimainen ja elinvoimaa vahvistava pääkohde. Uusi museo täyttää museotoiminnan tilatarpeet ja olosuhdevaatimukset. Tavoitteena on ajanmukaisesti toteutettu konsepti, joka vastaa yleisöjen palveluodotuksiin. Selvityksen valmistelua johtaa kulttuuripäällikkö ja se tuodaan lautakunnan käsittelyyn keväällä 2024.

KOKOUSKÄSITTELY

Käsittelyn kuluessa Pasi Honkanen teki seuraavanlaisen muutosesityksen: ”Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää käynnistää selvityksen museokonseptista, jolla Hämeenlinnan kaupunginmuseolle toteutetaan uusi vetovoimainen ja elinvoimaa vahvistava pääkohde. Uusi museo täyttää museotoiminnan tilatarpeet ja olosuhdevaatimukset. Tavoitteena on ajanmukaisesti toteutettu konsepti, joka vastaa yleisöjen palveluodotuksiin. Samalla tarkastellaan erikseen Palanderin talon kotimuseosta luopumista. Selvityksen valmistelua johtaa kulttuuripäällikkö ja se tuodaan lautakunnan käsittelyyn keväällä 2024.” Honkasen muutosesitystä kannatti Petri Laine.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, oli asiasta äänestettävä. Päätettiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Honkasen muutosehdotusta EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Lehkonen, Bottas, Ruuskanen, Syväntö, Virtanen, Weck) ja 5 EI-ääntä (Heinonen, Abouessa, Ranta-Kahila, Honkanen, Laine). Näin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.

§ 91 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen palveluverkko 2023, Ortelan koulu

PÄÄTÖS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että

1) Ortelan koulu lakkautetaan, mikäli itäisen kantakaupungin lasten määrä laskee alueen kouluissa vuoden 2023 oppilasmäärästä 130 oppilaalla tilastopäivän mukaan. Oppilaat siirtyvät Hämeenlinnan yhteiskouluun.

2) Ennen koulun lakkauttamista on varmistettava vastaanottavien koulujen arjen toimivuus. Tilasuunnitelma ja pedagoginen suunnitelma on tehty, joissa varmistetaan tilojen riittävyys ja toimivuus oppilasmäärän ja pedagogisen tuen näkökulmista. Lapsivaikutusten arviointi on tehty ja henkilökuntaa on osallistettu suunnitteluun.

3) Mahdollinen lakkautus voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun edellytetyt toimenpiteet on tehty. Perusteena kaupungin talouden tasapainotus ja oppilasmäärän alentuminen. Koulua ylläpidetään ylläpitoremontein.

ESITTELIJÄN EHDOTUS

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Ortelan koulu lakkautetaan 1.8.2026 alkaen perusteena kaupungin talouden tasapainotus, itäisen kantakaupungin oppilasmäärän väheneminen ja koulurakennusten peruskorjaustarve. Oppilaat siirtyvät Hämeenlinnan yhteiskouluun. Päätöksen laajemmat perustelut ja vaikutukset on esitetty pykälän liitteessä.

KOKOUSKÄSITTELY

Merkittiin, että Helena Lehkonen totesi olevansa esteellinen (intressijäävi) käsiteltävään asiaan ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varajäsen Kari Mononen osallistui kokoukseen hänen tilallaan.

Merkittiin, että Tomi Ranta-Kahila totesi olevansa esteellinen (intressijäävi) käsiteltävään asiaan ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi Mia Heinonen.

Käsittelyn kuluessa Outi Bottas teki seuraavanlaisen muutosesityksen: ”Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että 1) Ortelan koulu lakkautetaan, mikäli itäisen kantakaupungin lasten määrä laskee alueen kouluissa vuoden 2023 oppilasmäärästä 130 oppilaalla tilastopäivän mukaan. Oppilaat siirtyvät Hämeenlinnan yhteiskouluun. 2) Ennen koulun lakkauttamista on varmistettava vastaanottavien koulujen arjen toimivuus. Tilasuunnitelma ja pedagoginen suunnitelma on tehty, joissa varmistetaan tilojen riittävyys ja toimivuus oppilasmäärän ja pedagogisen tuen näkökulmista. Lapsivaikutusten arviointi on tehty ja henkilökuntaa on osallistettu suunnitteluun. 3) Mahdollinen lakkautus voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun edellytetyt toimenpiteet on tehty. Perusteena kaupungin talouden tasapainotus ja oppilasmäärän alentuminen. Koulua ylläpidetään ylläpitoremontein.” Bottaksen muutosesitystä kannatti Kristiina Ruuskanen ja Henri Weck.

Käsittelyn kuluessa Petri Laine teki seuraavanlaisen muutosesityksen: ”Sivistys ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi, että Ortelan koulu jatkaa palveluverkossa. Koulua ylläpidetään ylläpitoremonteilla.” Laineen muutosesitystä kannatti Vuokko Syväntö ja Pasi Honkanen.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeavia kannatettuja muutosehdotuksia, oli asiasta äänestettävä.

Laine vs. Bottas

Päätettiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys siten, että Laineen muutosehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Bottaksen muutosehdotusta EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Honkanen, Laine, Syväntö) ja 7 EI-ääntä (Heinonen, Bottas, Abouessa, Ruuskanen, Virtanen, Weck, Mononen). Äänestyksen voitti äänin 3-7 Bottaksen muutosehdotus.

Esittelijän ehdotus vs. Bottas

Päätettiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Bottaksen muutosehdotusta EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja 10 EI-ääntä (Heinonen, Bottas, Abouessa, Ruuskanen, Honkanen, Laine, Syväntö, Virtanen, Weck, Mononen). Näin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökseksi tuli Bottaksen muutosehdotus.

§ 92 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvio 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti

  1. hyväksyä lautakunnan sitovat tavoitteet ja mittarit vuodelle 2024
  2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja esityksen taloussuunnitelmaan 2025-2026
  3. valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan jatkamaan talousarvioesityksen valmistelua ja tekemään tarvittavat muutokset

§ 93 Viranhaltijapäätökset 2023

§ 94 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan saapuneet kirjeet 2023