Alustava esitys sivistys- ja hyvinvointipalvelujen palveluverkon muutoksista

Hämeenlinnan kaupunki laatii parhaillaan palveluverkkoselvitystä, jossa arvioidaan varhaiskasvatus-, opetus-, nuoriso-, museo- ja kirjastopalveluja suhteessa väestönmuutokseen, kaupungin talouden tasapainotukseen, hyvinvointiin ja elinvoimaan. Palveluverkkoselvityksen valmistelua johtaa kaupunginjohtaja. Selvityksen valmisteluun on osallistunut laaja joukko kaupungin asiantuntijoita. Päätös tehdään kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2023.

Esitys muutoksiksi perusteluineen avataan avoimeen keskusteluun 8.8.2023 julkaisemalla esitys kaupungin verkkosivulla ja Teamsin välityksellä klo 17. Muutoksen kohteena olevien yksiköiden osalta järjestetään erillisiä keskustelutilaisuuksia elokuun aikana. Muutoksista tehdään myös lapsivaikutusten arviointi.

Esitykseen voi antaa lausuntoja osoitteeseen sivistysjahyvinvointi@hameenlinna.fi sekä palautteita palautejärjestelmän kautta. Lausunnot toivotaan 1.9.2023 mennessä, jotta ne ehtivät sivistys- ja hyvinvointilautakunnan käsittelyyn.

Muutosten perusteena on ennen kaikkea väestönmuutos ja kaupungin talouden tasapainottaminen. Syntyvyys on alentunut Hämeenlinnassa 2010-luvun alusta alkaen ja koulunsa aloittavat ikäluokat pienenevät edelleen ainakin seuraavat viisi vuotta. Yhteensä 7-12-vuotiaiden lasten määrä laskee väestötilaston mukaan 700:lla vuodesta 2022 vuoteen 2028. Lasten määrän vähentyminen johtaa myös valtionosuuksien vähentymiseen, laskennallisesti vaikutus on n. 1 Milj. euroa vuodessa.

Palveluverkon tarkastelussa on huomioitu elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen

Palveluverkon muutoksia koskevassa esityksessä on kuvattu kaikki pitäjät erikseen ja kantakaupunki on jaettu maantieteellisesti kolmeen alueeseen: itäinen, keskinen ja läntinen.

Kantakaupungissa huomio on läntisessä kantakaupungissa, jossa on kasvavia asuinalueita ja mm. tuleva Assi-sairaala. Pitäjien elinvoimasta huolehditaan niin, että kaikissa pitäjissä on jatkossakin kirjasto-, koulu- ja päiväkotipalveluja. Museopalveluissa otetaan huomioon nykyistä vahvemmin matkailun ja elinvoiman tukeminen. Hyvinvointia vahvistetaan esittämällä osa muutoksen myötä vapautuvasta henkilöstöresurssista säästettäväksi ja kohdennettavaksi kasvun ja oppimisen tukeen. Perusopetuksessa on tarve siirtyä raskaan investointiohjelman jatkamisesta sisällön kehittämiseen mm. painotuksiin ja kielipolkuihin.

Selvitykseen kuuluvat myös kirjastopalvelut. Kirjastojen e-palveluissa ollaan siirtymässä valtakunnalliseen e-kirjastoon ja laajempiin omatoimipalveluihin. Omatoimiajan käyttöönotto laajentaa palveluaikaa. Tiloista on tullut keskeinen osa kirjastojen palvelua.

Jos kaikki nyt alustavasti esitettävät muutokset toteutetaan, tarve uusille kouluinvestoinneille vähenee n. 11milj. euroa ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnan käyttömenoista säästyy vuositasolla n. 2,2 milj. euroa. Lisäksi tulevat henkilöstösäästöt riippuen vähennettävien vakanssien määrästä.

Suurimmat alustavasti esitettävät muutokset ovat:

  1. Alvettulan koulun ja Alvettulan päiväkodin lakkauttaminen 2024
  2. Kalvolan kylätalon toiminnan siirtäminen Hukarin nuorisotalolle 2024
  3. Rengon kirjaston siirto Rengon koululle 2025
  4. Ortelan koulun lakkauttaminen 2025
  5. Tarvasmäen koulu- ja esiopetusyksikön lakkauttaminen 2026
  6. Tuuloksen päiväkodin siirtäminen Tuuloksen koululle 2026
  7. Siirin päiväkodista luopuminen 2027 ja siirto Ruununmyllyn koululle
  8. Miemalan koulun lakkauttaminen 2026
  9. Luolajan koulun lakkauttaminen 2027 tai Nummen yhtenäiskoulun oppilasmäärän alentaminen ja Luolajan koulun peruskorjaus

Päätöksenteon vaiheet

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta antaa oman esityksensä palveluverkosta kokouksessaan 19.9.2023. Tämän jälkeen kaupunginjohtaja tekee esityksensä kaupunginhallitukselle, josta kaupunginhallitus päättää lokakuussa. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto 13.11.2023.

Palveluverkon muutoksia koskevat esitykset löytyvät verkkosivuilta: www.hameenlinna.fi/palveluverkkoselvitys