Aurinkolähteen ja Norjanmäen välisellä harjulla ennallistetaan paahde-elinympäristöä

Työn aikana harjulta poistetaan varjostavat kuuset ja koivut. Suuret männyt ja haaparyhmät säästetään. Syntyvä puuaines kuljetaan pois. Työ alkaa tammikuussa viikolla 4 ja kestää tammi-helmikuun 2022.

Toimenpiteiden tavoitteena on lisätä alueiden valoisuutta ja näin luoda suotuisammat elinolosuhteet harjujen paahdelajistolle. Tehtävät luonnonhoitotyöt ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Kunta-Helmi -hanketta ”Hämeenkylmänkukan ja muun uhanalaisen harjukasvillisuuden esiintymisalueet ja niiden ennallistaminen Hämeenlinnan harjujaksolla”. Harjun toimenpiteiden lisäksi alueella tehdään samalla harvennuksia, jotka eivät kuulu Kunta-Helmi -hankkeeseen.

Harvennettava alue kartalla
Hankkeeseen kuuluva käsiteltävä alue on merkitty karttaan harmaalla.

Kunta-Helmi -hanke

Hämeenlinnan kaupungilla on käynnissä Kunta-Helmi -hanke, jonka aikana on tarkoitus parantaa hämeenkylmänkukan ja muun harjukasvillisuuden elinolosuhteita tekemällä luonnonhoitotoimenpiteitä, selvittää arvokkaimmat elinympäristöt ja niiden hoitotarve, sekä huomioida maisemalliset näköalat ja virkistyskäyttö alueella. Hanke tukee Helmi-ohjelman tavoitteita kohdentuen valtakunnallisesti merkittävään harjujaksoon, jolla on arvokkaita lehtoja, paahdeympäristöjä sekä uhanlaisten lajien esiintymiä. Toimenpidealueet on käyty läpi ELY-keskuksen kanssa.

Lisätiedot: