Elintarvikealan toimijoille tehdyn asiakaskyselyn yhteenveto

Hämeenlinnan kaupungin elintarvikevalvonta toteutti asiakaskyselyn elintarvikealan toimijoille 2.9.-16.9.2020 välisenä aikana. Kysely lähettiin sähköpostitse 388:lle toimijalle ja siitä tiedotettiin kyselyyn vievän linkin kera Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla. Kyselyyn vastasi yhteensä 72 toimijaa.

Kyselyn tavoitteet

Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään toimijoiden asiakastyytyväisyyttä sekä kartoittamaan mahdollisten koulutusten ja ohjeistusten tarvetta toimijoille elintarvikevalvontaan liittyen.

Lisäksi pyrittiin myös saamaan kehitysehdotuksia tarkastajien ja toimijoiden väliseen tiedonkulkuun sekä tarkastajien yleiseen toimintaan.

Tyytyväisiä, parannettavaa tiedonkulussa

Kyselyn tuloksien perusteella toimijat ovat suurelta osin tyytyväisiä tai jokseenkin tyytyväisiä tarkastajien toimintaan. Poikkeuksiakin löytyy ja kyselyn tulokset ovatkin hyviä ohjenuoria kertomaan, mihin asioihin tarkastajan tulisi kiinnittää huomiota omassa toiminnassaan.

Vähiten tyytyväisiä toimijat olivat toiminnasta perittäviin maksuihin, joskin lakien ohjatessa toiminnasta perittäviä maksuja, on tarkastajilla ja kunnilla hyvin vähän mahdollisuutta vaikuttaa tähän.

Yhdeksi elintarvikevalvonnan kehityskohteeksi nousi tarkastajien toiminnan tasapuolisuus, niin toimijoiden, yksiköiden kuin kuntienkin välillä.

Toimijat myös kokevat, että elintarvikevalvonnan tulisi lisätä ohjausta ja tiedotusta elintarvikevalvonnan toiminnasta ja siihen liittyvistä vaatimuksista. Eniten opastusta ja tiedon välittämistä toivottiin valvontaviranomaisen ohjeista ja sen toivottiin välittyvän sähköisessä muodossa. Parhaaksi yhteydenotto- ja tiedotusvälineeksi toimijat kokivat sähköpostin.

Olisikin tärkeää, että ne elintarvikealan toimijat, jotka eivät saaneet kyselyä sähköpostitse, ilmoittaisivat tarkastajille ajantasaiset sähköpostiosoitteet, jolloin mahdollisesti sähköpostitse välitettävä tiedotus tavoittaisi mahdollisimman monen toimijan.

Kiitämme kaikkia vastanneita arvokkaasta palautteesta, jonka avulla elintarvikevalvonta pyrkii jatkossa kehittämään toimintaansa.

Terveystarkastajien yhteystiedot.

Elintarvikehuoneistoilmoituksen teko sähköiseksi

Tiedoksi, että elintarvikehuoneistoilmoituksen teko siirtyy myös sähköiseen muotoon tämän syksyn aikana, jolloin uuden ilmoituksen tekeminen helpottuu.