Esi- ja perusopetuksen järjestäminen turvallisesti yhteistyössä huoltajien kanssa Hämeenlinnassa syksyllä 2020

Oheisessa ohjeessa on tiivistetysti koottu Valtioneuvoston, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetushallituksen perusopetukselle annetuista ohjeista ne kohdat, jotka koskevat huoltajia. Koulukohtaisia käytäntöjä koskevat suunnitelmat lähetetään Wilman kautta myöhemmin. Yhteinen tavoitteemme on ehkäistä epidemian laajentumista ja yhteistyössä kotien kanssa pitää huolta lapsista ja nuorista.

Kontaktien määrän minimointi edelleen tärkeää

 • Tarvittaessa muiden kuin oppilaiden sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään. Kukin koulu määrittelee omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti.
 • Toiminnassa minimoidaan tarpeettomien kontaktien määrää ryhmien välillä. Sään salliessa hyödynnetään myös ulkotiloja.
 • Vuosiluokilla 7 – 9 ja kaikilla vuosiluokilla silloin, kun opetusryhmässä on oppilaita eri luokilta, pyritään hygieniaohjeilla, tilaväljyydellä ja siivouksella vähentämään tartuntariskiä.

Koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja jatketaan

 • Lievästikään sairaan lapsen tai nuoren ei pidä tulla kouluun. Jos oppilas sairastuu päivän aikana, oireinen oppilas joko siirretään erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa tai hänen tulee lähteä kotiin. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveysasemaan ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.
 • Käsihygieniasta huolehditaan edelleen tehostetusti. Hyvä käsihygienia varmistetaan jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla myös kouluun tullessa, sieltä lähtiessä ja kotiin tullessa. Käsihygieniaan kiinnitetään erityisesti huomiota ruokailun yhteydessä.
 • Lapsia ja nuoria ohjataan yskimään hihaan ja käyttämään nenäliinaa vain yhden kerran.
 • Kouluja siivotaan tehostetusti.

Vanhempainillat ja kodin ja koulun välinen yhteistyö

 • Kukin koulu tiedottaa huoltajia syksyn aikana siitä, miten vanhempainillat ryhmittäin järjestetään turvallisuus huomioiden.
 • Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää lasten ja nuorten oppimisen varmistamiseksi. Yhteyttä voidaan pitää puhelimitse, Wilman ja muiden etäyhteyksien avulla.

Vanhempainvartit ja HOJKS-keskustelut

 • Vanhempainvartit ja HOJKS-keskustelut käydään syksyn aikana etäyhteyksin joko eri sovellusten kautta tai puhelimitse.

Riskiryhmään kuuluvat oppilaat

 • Riskiryhmään kuuluvan oppilaan opetus voidaan järjestää perusopetuslain 18 §:n mukaan toisin. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon oppilaan tilanteesta. Opetusjärjestelyt suunnitellaan koulun kanssa siten, että lapsen oikeuden oppimiseen rajoittaminen on tarkkarajaista, tarkoituksenmukaista ja kestoltaan mahdollisimman lyhytaikaista.

Lisätiedot:

Kasvatus- ja opetuspäällikkö
Minna Lumme
p. 040 511 5843
minna.lumme@hameenlinna.fi