Hämeenlinna on selvittänyt kaupunkilaisten kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vuodelta 2022

Eräs keskeisimmistä toimista Hämeenlinnan hiilineutraaliutta tavoiteltaessa on päästöjen aktiivinen seuranta. Hämeenlinna on selvittänyt kaupunkilaisten kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjäljen nyt toista kertaa. Laskenta toteutettiin osana Sitowisen Kulma-hanketta, jossa kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt laskettiin vuodelta 2022. Hämeenlinnan lisäksi hankkeeseen osallistui 19 muuta kuntaa. Hämeenlinna oli vertailussa kahdeksas. Kuntien ja kaupunkien päästökehitystä tarkasteltaessa, ovat päästöt olleet viime vuosina laskusuunnassa. Hämeenlinnassa merkittävää edistymistä on saatu toteuttamalla useita energiatehokkuustoimenpiteitä kaupungin rakennuksissa ja liikennejärjestelmissä.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on keskeistä korvata fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla energiamuodoilla sekä panostaa energiatehokkuuteen ja energiansäästöön. Katse tulisi kuitenkin kääntää myös kulutuksesta aiheutuviin päästöihin. Tarkkailemalla myös kulutuksen päästöjä, saadaan parempi kokonaiskuva kuntien ja kaupunkien hiilijalanjäljestä.

Energia ja ruoka merkittävimmät kulutuksen päästölähteet

Hämeenlinnan kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2022 yhteensä 8,06t CO2-ekv asukasta kohden. Vuonna 2020 kulutuksen päästöt olivat 9,03t CO2-ekv. Kulutuksen hiilijalanjälki koostuu energiankulutuksesta, rakentamisesta, liikkumisesta, ruuasta sekä tavaroiden ja palveluiden hankinnasta. Edelliseen seurantaan verrattuna parannusta oli tapahtunut hieman kaikilla sektoreilla. Aiemmasta poiketen laskennassa tarkasteltiin myös mökkeilyn ja mökkeilijöiden vaikutuksia kulutuksen päästöihin. Merkittävimpiin kulutuksen päästölähteisiin kuuluivat useissa kunnissa ruoka sekä energiankulutus.

Kestävillä valinnoilla valtava merkitys päästöjen vähentämisessä

Kulutuksen päästöjen vähentämisessä on valtava potentiaali mutta se edellyttää sosiokulttuurisia muutoksia ihmisten käyttäytymisessä. Kunnilla on mahdollisuus tukea asukkaitaan ilmaston kannalta kestävissä valinnoissa panostamalla julkiseen liikenteeseen, ruokailuun ja tarjoamalla vähäpäästöistä kaukolämpöä. Lisäksi viestintä ja tiedotus ovat keinoja, joilla kunnat voivat vaikuttaa.

Kulutuksen päästöjen seuranta, kuten myös vieläkin tarkempien laskentatulosten tavoittelu jatkuu myös tulevaisuudessa. Hankkeen toteutti Sitowise Oy yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Lue myös Sitowisen julkaisema tiedote: ”Kulutuksen päästölaskennassa otettiin jälleen kehitysaskelia

Lisätiedot: