Hämeenlinnalaisten kulutuksen hiilijalanjälki selvitettiin ensimmäistä kertaa

Hämeenlinnalaisten kulutuksen hiilijalanjälki selvitetty Kulma-hankkeessa.

Hämeenlinna on selvittänyt kaupunkilaisten kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjäljen. Laskenta toteutettiin osana Kulma-hanketta, jossa kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt laskettiin ensimmäistä kertaa vertailukelpoisesti suurelle joukolle suomalaisia kuntia ja kaupunkeja. Hämeenlinnan lisäksi hankkeeseen osallistui 14 muuta kuntaa.

Laskennassa kulutuksen päästöjä tarkastellaan energiankulutuksen ja rakentamisen, liikkumisen, ruuan sekä tavaroiden ja palveluiden osalta. Vastaavaa laskentaa ei Suomessa ole koskaan aiemmin toteutettu ja globaalistikin kulutuksen päästölaskennat ovat usein olleet maakohtaisia tai yksittäisten kuntien toteuttamia selvityksiä.

Systemaattisesti ja luotettavasti kulutuksen päästöjä seuraavia kuntia ei globaalistikaan ole kuin yksittäisiä. Hankkeessa mukana olleet kunnat toimivat asian todellisina edelläkävijöinä.

Laskentaa varten kehitetty Kulma-malli tuottaa uudenlaista tietoa kuntalaisten toiminnasta aiheutuvista päästöistä, mm. kunnassa käytettyjen rakennusmateriaalien ja kunnassa kulutettujen elintarvikkeiden päästöistä. Uudenlaisen laskentamallin lähtökohtana on kuntalaisten kulutus ja siitä aiheutuvat päästöt riippumatta siitä, onko hyödykkeet tuotettu kunnassa, muualla Suomessa tai ulkomailla.

– Uudet tulokset tekevät näkyväksi ne kuntalaisten toiminnasta aiheutuvat päästöt, jotka jäävät perinteisen kuntien päästölaskennan ulkopuolelle. Laajempi tietopohja tukee kuntien ilmastotyötä, jossa eri toimin pyritään vaikuttamaan myös kuluttajien valintoihin, hankkeen projektipäällikkö Emma Liljeström kertoo.

Hämeenlinnalaisten hiilijalanjäljen suuruus johtuu pitkälti energiankulutuksen, rakentamisen sekä liikenteen suurista päästöistä

Hämeenlinnalaisten kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2020 yhteensä 9,41 tonnia CO2-ekv asukasta kohden, mikä oli suurin asukaskohtainen hiilijalanjälki 15 kunnan vertailussa. Hämeenlinnalaisten hiilijalanjäljen suuruus johtuu pitkälti energiankulutuksen, rakentamisen sekä liikenteen suurista päästöistä. Myös ruoankulutuksen päästöt ovat Hämeenlinnassa suurimmasta päästä. Ainoastaan muun kulutuksen päästöissä hämeenlinnalaisten hiilijalanjälki on keskitasoa.

Hämeenlinnan ja muiden Kulma-pilottihankkeen kuntien kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2020 (t CO2-ekv/asukas).

– Hämeenlinnalaisten hiilijalanjälkeen vaikuttavat erityisesti laajalle levittyvän kaupungin pitkät etäisyydet sekä öljy-, maakaasu- ja puulämmityksen yleisyys, joiden vuoksi kaupunkilaisten hiilijalanjälki on niin suuri. Päästöttömien lämmitysratkaisujen edistäminen sekä liikenteen päästöjen vähentäminen ovatkin keskiössä Hämeenlinnan kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta, kertoo kaupungin ilmastokoordinaattori Juuso Puurula.

Hankkeeseen osallistuneiden kuntien kulutuksesta aiheutuneet asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt olivat keskimäärin 8,7 t CO2-ekv asukasta kohden. Merkittävimpinä kulutuksen päästöjen lähteinä erottuivat valtaosassa kuntia energiankulutus ja rakentaminen sekä ruoka. Laskennassa ovat mukana hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli.
Oli mahtavaa olla mukana tässä pioneerityössä. Ruoan sisällyttämisen laskentaan mahdollisti upea yhteistyö S-ryhmän kanssa ja pitkäaikainen tutkimustyömme aiheessa, Luken erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri summaa hankkeen kokemuksia.

Kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt lasketaan seuraavan kerran vuodelta 2022, jolloin voidaan arvioida vuosien välisiä eroja päästöissä. Esimerkiksi uudisrakentamisen päästöt saattavat vaihdella eri vuosina merkittävästikin. Jatkuva päästölaskenta auttaa tunnistamaan kuntien ja kuntalaisten kannalta päästövähennyskohteita kaikilta kulutuksen osa-alueilta.

Toivon mukaan laskennan piiriin saadaan tulevina vuosina myös lisää kuntia. Esimerkiksi pienten kuntien ja suurempien kaupunkien väliset erot kulutuksessa kiinnostavat varmasti laajastikin, Liljeström arvelee.

Hankkeen toteutti Sitowise Oy yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Hanketta rahoittivat siihen osallistuneet kunnat sekä Kestävä Lahti -säätiö. Ruuankulutuksesta aiheutuvien päästöjen laskennan mahdollisti yhteistyö S-ryhmän kanssa.

Lisätietoa Hämeenlinnan päästöjen osalta:

Juuso Puurula, ilmastokoordinaattori, juuso.puurula@hameenlinna.fi (yhteydenotot sähköpostitse)

Hämeenlinnan kulutuksen kasvihuonepäästöt, Kulma-malli (pdf)
Lisätietoa hankkeesta ja sen tuloksista löydät Sitowisen sivuilta