Hämeenlinnan ikäihmisten kotihoitoon ja asumispalveluihin ollaan tyytyväisiä

Hämeenlinnassa toteutetaan vuosittain ikäihmisten kotihoidon ja asumispalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt, joiden avulla seurataan asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin sekä kerätään kehittämiskohteita palveluiden laadun parantamiseksi. Kyselyt ovat osa palvelujen laadunvalvontaa ja ne toteutettiin kuluneena syksynä 2022.

Kotihoidon asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun

Vuoden 2022 kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 316 asiakasta. Valtaosa vastaajista oli tyytyväisiä palveluun ja kotihoidon palveluille annettiin kouluarvosanaksi 8,3/10 ja suositusarvosanaksi 8,4/10. Tyytyväisyyttä mitattiin viiden eri osa-alueen avulla: 1) ystävällinen kohtelu, 2) yhteydenpito, 3) avun saanti ja turvallisuus, 4) extra-aika ja mielekäs elämä sekä 5) toimintakyvyn tukeminen. Vastausten perusteella kotihoidon palvelu koetaan ystävälliseksi ja yhteistyö kotihoidon työntekijöiden kanssa sujuvaksi. Suuri osa myös koki olonsa turvalliseksi ja kotihoidon palveluiden vastaavan omiin tarpeisiin.

Kotihoidon vertailukooste – asiakastyytyväisyys 2022 vs. 2021
(1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)
Keskiarvo
2022
Keskiarvo
2021
Palvelu on ystävällistä4,534,50
Minua kohdellaan hyvin4,674,53
Työntekijöiden kanssa yhteistyö on sujuvaa4,554,39
Kotihoidon työntekijöihin voi luottaa4,544,39
Saamani tieto on riittävää4,154,05
Saamani tieto on ymmärrettävää4,364,33
Saan tarvittaessa yhteyden työntekijöihin4,424,36
Tiedonkulku hoitajien ja omaisten välillä on riittävää3,983,92
Kotihoidon kanssa sovitut asiat toteutuvat4,414,23
Kotihoito huomioi toiveeni4,374,25
Koen oloni turvalliseksi4,554,25
Saamani kotihoidon palvelut vastaavat tarpeitani4,444,38
Kokonaiskeskiarvo4,414,30

Vuonna 2021 tyytyväisyyskysymyskokonaisuus sai arvosanaksi 4,30 ja vuonna 2022 arvosanaksi saatiin 4,41.

Myös hoivakodeissa elämä koettiin mielekkääksi

Vuoden 2022 hoivakotien asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 474 asukasta. Kysely toteutettiin sekä kaupungin omissa palveluyksiköissä että ostopalveluyksiköissä. Hoivakotien palveluille annettiin asukkaiden toimesta kouluarvosanaksi 8,4/10 ja omaisten toimesta 8,3/10. Tyytyväisyyttä mitattiin kyselyssä kolmen osa-alueen avulla: 1) palvelun ystävällisyys, 2) tiedon saanti ja turvallisuus sekä 3) mielekäs elämä. Vastausten perustella asukkaat kokevat, että heidän saamansa hoito- ja hoivapalvelu on ystävällistä ja että heitä kohdellaan hyvin. Myös suurin osa vierailijoita (omaiset, ystävät) kokivat olevansa tervetulleita hoivakotiin.

Asukastyytyväisyyskyselyn kolmen osa-alueen yhteenvedon tulokset
(1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)
Keskiarvo
2022
Keskiarvo
2021
Tyytyväisyys palvelun ystävällisyyteen4,424,46
Tyytyväisyys tiedonsaantiin ja turvallisuuteen4,164,16
Tyytyväisyys: mielekäs elämä3,963,91

Kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa hoitajien vaihtuvuus, tiedottaminen ja asukkaiden aito kohtaaminen

Molempien kyselyjen tulosten perusteella tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa tiedottaminen, kiireettömyys, asiakkaiden kohtaaminen ja älylaitteiden käytön vähentäminen sekä asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen.

Kyselyyn vastanneiden kesken esiintyi myös huolta hoitajien vaihtuvuudesta. Hämeenlinnan ikäihmisten palvelujen tavoitteena on taata mahdollisimman vähäinen hoitajien vaihtuvuus. Jokaiselle asiakkaalle pyritään myös nimeämään omahoitaja, joka käy ensisijaisesti asiakkaan luona.

Jokainen hoivakoti ja kotihoidon yksikkö tulee laatimaan henkilöstön kanssa omat kehittämistoimenpiteet ja suunnitelman niiden toteuttamiseen kyselyn tulosten perusteella.

Lisätietoja antaa:

Palvelusuunnittelija Anne Nurminen, anne.nurminen@hameenlinna.fi, p. 040 7162 883