Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn ja työhyvinvointikyselyn tuloksia

Hämeenlinnan varhaiskasvatuksessa tehtiin sekä asiakaskysely 24.5. – 6.6.2021 että henkilöstön työhyvinvointikysely 19.5. – 6.6.2021 osana Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen nykytilan arviointia.

Varhaiskasvatuksen asiakaskysely

Asiakaskysely toimitettiin huoltajille vastattavaksi asiakastietojärjestelmä Daisyn kautta. Vastauksia kyselyyn tuli 464 kappaletta. Kysely koostui kahdesta osiosta, jossa toisessa selvitettiin varhaiskasvatuksen toimintaa lapsen varhaiskasvatusryhmässä: kohtaamista, vuorovaikutusta, kasvatusyhteistyön laatua, toiminnan monipuolisuutta ja leikkimahdollisuuksia, lapsen turvallisuudentunnetta, lapsen kaverisuhteita ja toiminnasta tiedottamista. Toisessa osioissa kysyttiin huoltajien näkemyksiä 1-5-vuotiaiden ryhmärakenteesta. Kysymyksiin vastattiin asteikolla 1-5, jossa 1 oli erittäin huono ja 5 erittäin hyvä.

Lasten koettiin tulevan varhaiskasvatukseen erittäin mielellään (4,5), ja lapsen kohtaaminen yksilöllisesti ja arvostaen sai niin ikään hyvän arvioin (4,5). Kokemus huoltajien kohtaamisesta aidosti ja kunnioittaen sai keskiarvon 4,4. Huoltajilta kysyttiin, miten hyvin he kokevat, että heillä on mahdollisuus keskustella henkilöstön kanssa lapsen kasvatukseen liittyvistä kysymyksistä, ja tälle annettiin kokonaisarvosanaksi 4,3.

Muissa em. kysymyksissä erittäin huonoja tai melko huonoja arvioita tuli vain yksittäisiltä vastaajilta, mutta huoltajien kohtaamisen kysymyksessä 4,5 % huoltajista antoi väitteelle ”huoltajat kohdataan yksilöllisesti ja arvostaen” arvion melko huonosti tai erittäin huonosti, niin ikään 7,4 % huoltajista koki mahdollisuuden keskustella henkilöstön kanssa lapsen kasvatukseen liittyvistä kysymyksistä melko tai erittäin huonoksi. Avoimista vastauksista käy ilmi koronarajoitusten vaikutus. Koska huoltajat eivät aamuisin ja iltapäivisin ole päässeet päiväkodin sisätiloihin, kohtaamiset ovat siksi lyhyempiä ja pinnallisempia.

Toiminta varhaiskasvatuksen ryhmissä koettiin keskiarvoltaan monipuoliseksi (4,2). Lapseni saa leikkiä mieluisia leikkejä -kysymykseen vastattiin keskiarvolla 4,5. Kaikkineen 80,4 % huoltajista vastasi toiminnan monipuolisuuden olevan melko tai erittäin hyvä, 13,8 % antoi sille arvosanan 3 ja 5,8 % vastaajista koki toiminnan monipuolisuuden olevan melko tai erittäin heikkoa. Lapsella koettiin olevan päivän aikana turvallinen olo (4,5), ja myös kokemus sitä, että lapsella on kavereita, sai keskiarvollisesti hyvän arvosanan (4,4).

Varhaiskasvatuksen ryhmätason toimintaa arvioivista elementeistä ainoastaan kysymys siitä, saako huoltaja lapsen ryhmästä monipuolista tietoa lapsen päivään ja varhaiskasvatustoimintaan liittyen sai keskiarvon, joka oli hieman alle neljä (3,9), mutta keskiarvona lapsen päivästä tiedonsaanti sai arvosanan 4,0.

Lasten koettiin viihtyvän 1-5-vuotiaiden ryhmissä keskimääräisesti hyvin. 6,9 % vastaajista koki lapsen viihtyvän 1-5-vuotiaiden ryhmässä melko tai erittäin huonosti, 14,8 % vastasi arvosanan 3 ja 78,4 % koki lapsen viihtyvän 1-5-vuotiaiden ryhmässä melko hyvin tai erittäin hyvin. Yleisarvosanaksi lapsen viihtyminen 1-5-vuotiaiden ryhmissä sai 4,1.

Huoltajien kokemus 1-5-vuotiaiden ryhmistä sai arvosanan 3,4. Huoltajista 10,6 % koki ryhmärakenteen erittäin huonona, 16,8 % melko huonona, 20,5 % antoi arvosanan 3, 27,7 % huoltajista koki
1-5-vuotiaiden ryhmät melko hyvänä ja 24,3 % vastaajista koki 1-5-vuotiaiden ryhmät erittäin hyvänä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointikysely

Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointikysely tehtiin yhteistyössä työterveyshuollosta vastaavan Terveystalon kanssa. Henkilöstökyselyyn saatiin vastauksia yhteensä
338 kpl ja vastausprosentti oli 76%.

Kyselyn avulla saatiin tietoa työyhteisön toimivuudesta, työilmapiiristä, esimiestoiminnasta, johtamisesta, työn kuormittavuudesta ja työn ilosta. Kyselyn avaintulokset ovat lähellä suomalaista keskitasoa ja keskiarvoa asteikon ollessa yhdestä viiteen. Tehtävien ja tavoitteiden tunteminen on Hämeenlinnassa keskimääräistä paremmalla tasolla, kun taas työn kuormitustekijöitä, työnhallintaa ja johtamista koskevissa osioissa jäätiin valtakunnallisen keskitason alapuolelle. Erityisesti johtamista koskevissa kysymyksissä hajonta vastausten sisällä oli suurta.

Kaupunkitason tulokset käsitellään sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksessa 16.6.2021. Kaupunkitason raportti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:

Yksikkökohtaiset tulokset tarkentuvat kesäkuun aikana ja ne pyritään saattamaan tiedoksi henkilöstölle kesäkuun aikana.

Kyselyiden tulosten pohjalta laaditaan varhaiskasvatuksen kunta- ja yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat syksyn aikana.

Lisätiedot:

Varhaiskasvatusjohtaja Elina Oja
elina.oja@hameenlinna.fi
p. 050 305 0979

Kyselyn tulokset (pdf-liite ei ole saavutettava)