Hämeensaaren asemakaavoitus etenee

Kantakaupungin yleiskaavan ja Keskustavision toteutuminen etenee Hämeensaaressa.

Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunta päättää alueen asemakaavaluonnoksesta sekä luonnoksen valmisteluajan kuulemisesta 8.12.2020 kokouksessaan. Lautakunnan asialista julkaistaan 3.12.2020 kaupungin verkkosivuilla.

Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa alueelle monipuolisten asumisen, matkailun ja vapaa-ajan palveluiden rakentuminen. Kokonaisuuden muodostavat arkkitehtuuriltaan korkeatasoiset monitoimiareena, uudet toimitilat, liikunnan ja vapaa-ajan tilat ja keskusta-asuminen Vanajaveden rannan tuntumassa.

Tavoitteena on myös parantaa rantojen ja puistoalueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia uusien palveluiden, liikkumisen reittien ja alueen muun kehittymisen myötä. Rakentamisen myötä alueen pilaantuneet pohjamaat kunnostetaan tarpeellisessa määrin ja suuri osa on jo kunnostettukin. Alueella on myös luontoarvoja ja asemakaavalla turvataan rannoilta kartoitetut viitasammakoiden esiintymisalueet Vikmaninlahden rannalla ja lepakoiden käyttämät reitit keskustan ja Kantolan välillä.

Yleisötilaisuus 15.12.2020

Lautakunnan kokouksen jälkeen järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus tiistaina 15.12.2020 klo 18-20 verkossa ja koronatilanteen rajoitusten puitteissa Business Park PARKissa. Tilaisuudessa esitellään Hämeensaari-hankkeeseen liittyvää asemakaavaluonnosta ja kaavaan liittyvää hankesuunnitelmaa.

Tilaisuudesta ilmoitetaan tarkemmin Kaupunkiuutisissa ja kaupungin verkkosivuilla viikkoa ennen tapahtumaa. Asukkaat ja sidosryhmät ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan ja vaikuttamaan alueen kehittämiseen.

Aluekehittämisen taustalla pitkäjänteinen valmistelutyö

Luonnosvaiheeseen tuleva asemakaava on muotoutunut pitkäjänteisen työn tuloksena ja jokaisesta kehitysvaiheesta on siirtynyt joitakin piirteitä esille tulevaan työhön. Valmistelutyötä ja päätöksiä alueesta on tehty vuodesta 2006 alkaen.

1. Etelärannan yleinen kaupunkirakenteellinen ideakilpailu 2006-2007

Asumishankkeen aikana toteutettiin Etelärannan yleinen kaupunkirakenteellinen ideakilpailu. Kilpailuehdotukset ovat olleet pohjana myöhemmille suunnitelmille sekä tarjonneet hyviä lähtökohtia alueen kehittämiselle.

2. Hämeenlinna Asumiskaupunkihanke -raportti valmistui vuonna 2007

Kaupungin kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta on tärkeää, että vanhojen korkealuokkaisten asuntoalueiden vaalimisen lisäksi kaupunkiin rakennetaan tasaisesti houkuttelevia, vetovoimaa vahvistavia uudiskohteita. Asuntotuotannon tarjontaa tulee monipuolistaa ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia lisätä.

3. Eteläranta Oy

Vuonna 2011 kaupunki perusti valtuuston päätöksellä Eteläranta Oy:n alueen kehittämisyhtiöksi. Eteläranta Oy:n tehtävä oli tuottaa kaavoituksen tueksi Hämeensaaren aluetta koskevia selvityksiä, tehdä markkinointia sekä etsiä yhteistyökumppaneita. Eteläranta Oy:n toiminta sulautettiin organisaatiomuutoksen yhteydessä kaupunkirakennepalveluihin vuonna 2017.

4. Kaupunkirakennemallit 2013

Yleiskaavan pohjaksi kaupunki tilasi kilpailutuksen kautta Hämeensaaren aluetta tarkastelevia kaupunkirakennemalleja kesällä 2013. Kaupunginvaltuusto päätti 9.12.2013 kaupunkirakennemallien ja Eteläranta Oy:n vuorovaikutustyön pohjalta ne kriteerit, joiden pohjalta osayleiskaavatyötä edistettäisiin.

Valitut kriteerit koskivat:

 • Paasikiventien linjausta
 • Linja-autoaseman aluetta
 • Kansallisen kaupunkipuiston laajentamista ja
 • Korkeatasoista kaupunkijulkisivua
 • Monipuolista rakentamista
 • Rakentamisen tehokkuutta
 • Keskitettyä pysäköintiä
 • Kestävää kehitystä

5. Uimahallin alueen kumppanuuskilpailu 2013

Uimahallin alueen kehittämistä tarkasteltiin erillisen kilpailun kautta. sen kilpailun kautta. Kilpailulla saatiin yhdeksän erilaista vaihtoehtoa ratkaista kaupungin alueelle asettamat tavoitteet. Uimahallin peruskorjaus päätettiin tehdä kuitenkin erillisenä työnä. Kilpailun voittajalle jäi mahdollisuus lunastaa kaksi tonttia alueelta. Neuvottelut tonteista ovat käynnistymässä.

6. Engelinrannan osayleiskaava 2014

Valmistelutyön tuloksena vahvistettiin alueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Osayleiskaava-alue sisällytettiin Kantakaupungin yleiskaavaan vuonna 2018.Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Hämeensaaren kehittäminen nykyistä kaupunkikeskustaa täydentävänä kaupunkirakenteellisesti korkeatasoisena alueena. Maankäyttöratkaisuissa on tarkoitus painottaa monipuolisesti keskustatoimintoja ja mahdollistaa erityyppisiä asumisratkaisuja sekä luomaan sekoittunutta rakennetta.

7. Kantakaupungin yleiskaava 2035, 29.9.2018 (lainvoimainen Hämeensaaressa)

Keskustakehittämisen yleiskaavallisena tavoitteena on laajentaa elävää keskustaa ja mahdollistaa alueen kehittäminen nykyistä kaupunkikeskustaa täydentävänä kaupunkirakenteellisesti korkeatasoisena alueena. Yksi tärkeimmistä lähitulevaisuuden uudisalueista Hämeenlinnassa on Hämeensaari.Keskustan tärkeimmät uudisalueet ovat Hämeensaari, Asemanranta ja Keinusaari. Kantakaupungin yleiskaavan keskeinen ajatus on mahdollistaa kävellen, polkupyörällä ja joukkoliikenteellä tavoitettavat työpaikat ja palvelut mahdollisimman monelle.

8. Keskustavisio 2035, 7.10.2019

Alueen asemakaavoitus tukee keskustavision päätavoitteita. Luonto ja kaupunki kohtaavat ainutlaatuisella tavalla tarjoten ylivoimaiset puitteet hyvinvoinnille. Hämeensaarta kehitetään keskustan aktiivisena virkistysalueena, jonka olennainen osa monitoimiareena on.

9. Linja-autoaseman alueen asemakaavan muutos nro 2545, 21.9.2019

Kumppanuushankkeena toteutetun asemakaavan lähtökohdat perustuvat Engelinrannan osayleiskaavan ja 11/2016-03/2017 järjestetyn tontinluovutuskilpailun mukaisiin tavoitteisiin. Engelinrannan osayleiskaava on saanut lainvoiman kuulutuksella 31.8.2017. Kaavamuutos on myös Kantakaupungin yleiskaavan 2035 mukainen.

10. Asemakaava nro 2556, Engelinranta 1, 18.2.2020

Alueelle suunnitellaan oikeusvaikutteisen Kantakaupungin yleiskaavan 2035 ja aiemmin laaditun ohjeellisen Engelinrannan osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti asumista, liike‐, toimisto‐ tai muuta palvelutilaa sekä näiden vaatimaa pysäköintiä pihakannen alle. Kaavan on tarkoitus vastata Hämeenlinnan keskustavisioon ja tarjota rakennuspaikka monipuolisille asumismuodoille paikassa, jossa palvelut, liikenneyhteydet sekä kauniit puistot ja näkymät ovat lähellä.

Linkkejä aiheeseen:

Yleiskaavan verkkosivut
Asemakaavan 2581 verkkosivut

Lisätiedot:

Hämeenlinnan kaupunki, kaupunkirakennepalvelut

 • Tommi Terästö, arkkitehti
  tommi.terasto@hameenlinna.fi, p. 03 6212689
 • Niklas Lähteenmäki, maankäytön suunnittelujohtaja, niklas.lahteenmaki@hameenlinna.fi, p. 03 6215584
 • Tarja Majuri, kaupunkirakennejohtaja
  tarja.majuri@hameenlinna.fi, p. 03 621 2656

Kehitysyhtiön tiedote 1.12.2020

Vanajaveden uusi vetovoimakohde, Hämeensaari-hanke etenee

Yksityisen kehittäjäryhmän johtama Hämeensaari-kehityshanke etenee asemakaavan ja suunnittelun osalta. Hanke sisältää mm. uuden monitoimiareenan, asumista, liiketilaa, yleishyödyllisiä toimintoja, toimistotilaa, liikunta- sekä ravintolatiloja. Toteutettavan hankkeen pääarkkitehtikumppani on PES-Arkkitehdit Oy.

Hankkeen konseptin suunnittelussa on erityisesti otettu huomioon ranta-alue, riittävä julkisen tilan määrä, kaupunkilaisten mahdollisuus kokea omistajuutta ja ylpeyttä omasta alueestaan, vuodenaikojen kierron mukaan muuttuvat aktiviteetit ja käyttötilanteet alueella, asumisen, työn, monipuolisten palveluiden ja vapaa-ajan yhdistäminen, julkisen ja yksityisen sektorin palveluiden yhdistäminen alueella (näitä esim. yleishyödylliset tilat, ruokakauppa, kahvilat ja ravintolat) sekä helppo saavutettavuus muualta Hämeenlinnan alueelta.

Hanke vastaa Hämeenlinnan kaupungin monipuolisiin ja vaativiin tulevaisuuden tavoitteisiin tuottaa elävyyttä ja tapahtumia keskusta-alueelle. Se luo keskustan kaupunkikuvaan uuden dynaamisen ja kohottavan elementin, joka on tasapainossa ympäristön kanssa, yhdistyen saumattomasti Vanajaveden rantaan.

Rakennetut piha-alueet on tarkoitus pitää avarina ja hengittävinä, jokaisen kaupunkilaisen käytössä olevina puistomaisina alueina. Puistomaisuus ja näyttävä ravintolatilan avautuminen Vanajavedelle juurruttavat kokonaisuuden ympäröivään maisemaan. Alueelle muodostuu useita luontevia ja jännittäviä törmäyspaikkoja, joiden ansiosta hämeenlinnalaisille muodostuu uusia kohtaamisen paikkoja. Vanajaveden rantaan suunnitellaan sijoitettavaksi moottoritielle näkyvä maamerkki, jonka yli 30.000 ohi ajavaa autoa näkevät päivittäin.
Hankkeessa panostetaan kaupunkikuvaan, toimintojen helppoon lähestyttävyyteen sekä taloudelliseen kestävyyteen.

”Seuraavaksi hankkeen edustajat ja Hämeenlinnan kaupunki tarkentavat Hämeenlinnan kaupungin roolia suhteessa hankkeeseen. On selvää, etteivät näin suuret hankkeet Hämeenlinnan kokoisessa kaupungissa rakennu ilman kaupungin merkittävää roolia. Hankkeen kehitysvaiheen jatkosuunnittelussa tullaan huomioimaan hankkeen liittyminen perusteellisemmin muun muassa kaupungin tapahtumaliiketoimintaan ja joukkoliikenteen reitteihin, neuvotellaan muut vuokralaiset hankkeeseen, solmitaan rakennusliikekumppanuus sekä neuvotellaan rahoituksen alustavat ehdot ulkopuolisten sijoittajien kanssa”, kertoo projektinjohtaja Ilkka Kilpimaa Hämeensaaren kehitys Oy:stä.

Yhteensä noin 50 000 kerrosneliömetrin kokonaisuus käsittää mm. 4.000 k-m² päivittäistavarakaupan, 1.250 k-m² arjen palveluita, 1.100 k-m² ravintolatiloja, 4.000 k-m² hotellin, 15.000 k-m² asuntoja sekä 16.000 k-m² monitoimiareenan tiloja sekä mahdollisesti seurakunnan ja kaupungin julkisten palveluiden tiloja. Hankkeen kustannusarvio on noin 120 miljoonaa euroa, joka on tarkoitus rahoittaa pääosin yksityisten sijoittajien voimin.

Rambollin 12.2.2020 toteuttaman selvityksen perusteella hanke tuottaa merkittäviä työllisyys- ja verovaikutuksia Hämeenlinnalle, niin rakentamisen, kuin toiminnan aikana. Hankkeen olisi tarkoitus valmistua vuonna 2025-2026.

Lisätiedot:

Projektinjohtaja Ilkka Kilpimaa, ilkka.kilpimaa@sepos.fi