Kaupunginjohtajan esitys toimielin- ja toimialaorganisaatioksi 1.1.2023 alkaen

Hämeenlinnan kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantaina 30.5.2022 kokouksessaan Hämeenlinnan kaupungin organisaatiorakennetta 1.1.2023 alkaen. Kaupunginvaltuusto tekee asiasta päätöksen 13.6.2022 kokouksessaan.

Kaupunginjohtaja tulee esittämään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavaa

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää, että

  • kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan elinvoimajaosto 1.1.2023 alkaen. Kaupunginhallitus valitsee elinvoimajaostoon keskuudestaan 7 jäsentä. Elinvoimajaoston jäsenet voivat olla kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Jaoston perustamisen edellytyksenä on, että konsernipalveluihin perustetaan uusi elinvoiman kehittämisestä vastaavan henkilön virka
  • kotoutumisen edistämisen palvelut sijoittuvat 1.1.2023 alkaen konsernipalveluihin
  • vapaaehtoistoiminta Pysäkin palvelut sijoittuvat 1.1.2023 alkaen sivistys- ja hyvinvointitoimialalle
  • 1.1.2023 alkaen toimielin- ja toimialarakenne säilyy nykyisellään pois lukien hyvinvointialueelle siirtyvät toiminnot, edellä mainitut muutokset ja konsernipalveluiden uudistusta koskevat myöhemmin tehtävät muutokset

Tällä päätöksellä kaupunginvaltuusto hyväksyy kohdat 1.-4. hallintosäännön 1.1.2023 toimielin- ja toimialarakenteeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus ohjaa konsernipalveluiden sisäisen uudistumisprosessin valmistelua siten, että konsernipalveluista siirretään

  • keskitetty kehittämistoiminta toimialoille siten, että konsernipalveluihin jää konsernipalveluiden ja elinvoiman kehittämistoiminta
  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta sivistys- ja hyvinvointitoimialalle
  • valtuustotason ohjelmatyön koordinointi toimialoille siten, että jatkossa Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelman koordinaatiosta vastaa kaupunkirakennetoimiala ja Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelman koordinaatiosta sivistys- ja hyvinvointitoimiala. Uusien ohjelmatöiden osalta koordinaatiovastuut määritellään aina ohjelmatyön perustamisen yhteydessä

Edellä mainittujen linjausten onnistunut toteutus edellyttää sitoutumista hallintorajat ylittävään yhteistyöhön ja yhteiskoordinaatioon. Konsernipalveluiden palveluiden järjestämisestä päätetään syksyllä 2022.

Asian tausta

Kaupunginhallitus päätti 25.4.2022, että Hämeenlinna 2023 valmistelussa tulee huomioida kaupungin rooli elinvoiman edistämisessä. Valmistelussa keskeisinä vaihtoehtoina ovat olleet uusi elinvoimatoimiala ja -lautakunta tai kaupunginhallituksen alainen elinvoimajaosto, jolloin elinvoima-asioiden valmistelu olisi konsernipalveluissa. Johtoryhmän valmistelussa parhaaksi vaihtoehdoksi tässä vaiheessa on todettu kaupunginhallituksen alainen elinvoimajaosto. Elinvoimajaostolle siirretään kaupunginhallituksesta päätösvaltaa siten, että jaosto päättää ainakin elinkeino- ja työllisyyspolitiikasta, elinkeinopoliittisista tapahtumastrategian mukaisista avustuksista sekä muista elinvoimaan liittyvistä kaupunginhallituksen toimivallassa olleista avustuksista sekä elinkeinoyhteistyöstä. Lisäksi elinvoimajaoston vastuulla ovat ainakin asuntopolitiikka, korkeakoulupolitiikka, matkailun kehittäminen ja elinvoimapolitiikkaan liittyvä osallisuus. Lopullinen päätös jaoston toimivallasta tehdään hallintosäännön 1.1.2023 hyväksymisen yhteydessä loppuvuodesta 2022.

Kaupunginhallituksen tiivis ohjaus elinvoimapoliittisissa asioissa on tärkeää kaupungin palvelujen painopisteiden siirtyessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohella enemmän elinvoiman edistämiseen. Kaupunginhallituksen jaosto tukee tätä tarkoitusta mahdollistaen laajemman keskittymisen ja ajankäytön edellä mainittuihin asioihin. Erillisen toimialan perustamisen selvittäminen on ajankohtaista aikaisintaan TE-palvelujen uudistuksen toteutuessa vuonna 2024. Jaostomallilla on hyvä kerätä kokemuksia ja pohtia uuden toimialan luomista kerätyn kokemuksen perusteella esimerkiksi siten, että toimialaan liittyvä uudistus toteutetaan seuraavan valtuustokauden alkaessa 1.6.2025. Tällöin kokemukset myös hyvinvointialuesiirron tosiasiallisista vaikutuksista kunnan toimintaympäristöön ovat laajemmat. Samassa yhteydessä on perusteltua tarkastella elinvoimakokonaisuutta konsernissa ja varmistaa esimerkiksi elinkeinoyhtiö Linnan kehityksen ja kaupungin työnjako ja edelleen kehittää sopimusohjausta.

Kaupunginhallituksen 25.4.2022 päätöksen mukaista elinvoiman edistämisen roolia tulee lisätä perustamalla konsernipalveluihin elinvoima-asioiden kehittämisestä vastaavan henkilön virka. Virkaan valittava henkilö toimii myös elinvoimajaoston esittelijänä sekä tukee kaupunginjohtajaa, strategiajohtajaa ja Linnan Kehitystä elinvoiman edistämistyössä. Näin ollen uuden viran perustaminen onkin edellytys sille, että elinvoima-asioiden edistäminen todellisuudessa vahvistuu ja jaoston toiminta mahdollistuu. Päätös viran perustamisesta voidaan tehdä kaupunginhallituksessa sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on 13.6.2022 päättänyt toimiala- ja toimielinrakenteesta.

Sosiaali- ja terveystoimialalta kaupunkiorganisaatioon jäävät kotoutumisen edistämisen palvelut sijoittuvat jatkossa konsernipalveluihin. Kotoutumisen edistämisellä on myös elinvoimapoliittinen rooli. Konsernipalveluiden sisäinen uudistumisprosessi on vielä kesken ja kotoutumisen edistämisen palvelut otetaan mukaan tähän prosessiin. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää konsernipalveluiden palveluiden järjestämistavasta. Tämä päätös tehdään syksyllä 2022 ennen hallintosäännön 1.1.2023 käsittelyä. Vapaaehtoistoiminta Pysäkki sijoittuu jatkossa sivistys- ja hyvinvointitoimialalle.