Kotihoidon asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun

Hämeenlinnassa toteutetaan vuosittain ikäihmisten kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely, jonka avulla seurataan asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluun sekä kerätään kehittämiskohteita palvelun laadun parantamiseksi.

Vuoden 2019 kyselyyn vastasi 289 henkilöä eli 30,1 % kotihoidon asiakkaista. Valtaosa vastaajista oli tyytyväisiä palveluun ja kotihoidolle annettiin kokonaisarvosanaksi 4,1/5.

Palvelun laatua mitattiin 9 eri väittämän avulla. Vastausten perusteella kotihoidon palvelu koetaan ystävälliseksi ja asiakkaat kokevat tulevansa kohdelluksi hyvin. Palveluiden koettiin myös vastaavan tarpeisiin.

Taulukko

Tärkeimpiä kehittämiskohteita tiedon kulku ja hoitosuhteiden pysyvyys

Kyselyn perusteella tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nousi tiedonkulku hoitajien ja omaisten välillä. Tiedonkulun haasteet ovat näkyneet myös aikaisemmissa kyselyissä ja tilanteen parantamiseksi ollaan parhaillaan kartoittamassa erilaisia teknisiä ratkaisuja omaisviestinnän kehittämiseksi.

Yleisin avoimissa vastauksissa esitetty huoli liittyi hoitajien vaihtuvuuteen. Erityisesti muistisairaiden asiakkaiden läheiset toivoivat mahdollisimman pysyviä hoitosuhteita. Hämeenlinnan kotihoidon tavoitteena on taata mahdollisimman vähäinen hoitajien vaihtuvuus. Jokaiselle asiakkaalle on nimetty omahoitaja, joka käy ensisijaisesti asiakkaan luona. Lisäksi työvuorosuunnittelua kehitetään edelleen mahdollisimman pienen vaihtuvuuden turvaamiseksi.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista julkaistaan kooste, joka löytyy Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon verkkosivuilta. Lisäksi kotihoitoyksiköiden omilla sivuilla julkaistaan, työyksiköiden yhdessä henkilöstön kanssa laatimat kehittämissuunnitelmat. Kotihoidon asiakkaille toimitetaan kotiin kooste kyselyn tuloksista, sekä kotihoidon yksikön kehittämissuunnitelmista.

Lisätietoja

Palvelusuunnittelija Anne Nurminen