Kouluterveyskysely 2023: Hämeenlinnan koululaiset pääosin tyytyväisiä elämäänsä, haasteita löytyy myös

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa joka toinen vuosi kouluterveyskyselyn, joka tuottaa monipuolista ja luotettavaa seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista Suomessa. Keväällä 2023 Kouluterveyskyselyyn vastasi 2339 Hämeenlinnan perusopetuksen oppilasta (n. 80 % kyselyn kohderyhmästä). Kyselyyn vastaavat 4. ja 5. luokkalaiset ja 8. ja 9. luokkalaiset oppilaat. Lisäksi kyselyyn vastaavat myös 2. asteen opiskelijat.

Oppiminen ja koulunkäynti

Kolme neljästä 4. ja 5. luokkalaisesta ja puolet 8. ja 9. luokkalaisista kertoo pitävänsä koulunkäynnistä. Tässä on tapahtunut pientä laskua verrattuna edellisen kouluterveyskyselyn tuloksiin. Lukemista vaativissa tehtävissä vaikeuksia kokee oman arvionsa mukaan reilu neljännes ja koulu-uupumusta viidennes 8. ja 9. luokan oppilaista.

Tyytyväisyys elämään

THL:n toteuttaman kouluterveyskyselyn mukaan suurin osa Hämeenlinnan 4. ja 5. (84 %) ja 8. ja 9. luokkalaisista (66 %) on tyytyväisiä elämäänsä. Elämäänsä erittäin tyytyväisiä on noin puolet 4. ja 5. luokkalaisista ja noin viidennes 8. ja 9. luokkalaisista.

Mielialaan liittyviä ongelmia koetaan lähes saman verran kuin aiemminkin. Viimeisen kahden viikon aikana mielialaan liittyviä oireita oli kokenut viidesosa 4. ja 5. luokkalaisista ja vähintään kaksi viikkoa kestänyttä masennusoireilua oli kokenut 8. ja 9. luokan oppilaista reilu neljännes. Tytöillä oireilu on yleisempää kuin pojilla.

Harrastaminen ja osallisuus kouluyhteisöön lisääntynyt

Kahden vuoden takaiseen kouluterveyskyselyyn verrattuna on havaittavissa muun muassa 4. ja 5. luokkalaisten harrastamisen lisääntyminen. Kaksi vuotta sitten 80 % pojista harrasti jotakin vähintään kerran viikossa, mutta nyt tämä osuus on noussut samalle tasolle saman ikäisten tyttöjen kanssa (noin 90 %). Pojista aiempaa isompi osa (50 %) harrastaa myös liikuntaa suositusten mukaisesti vähintään tunnin päivässä. Nyt myös entistä suurempi osa (44%) kaikista 4. ja 5. luokkalaisista kokee olevansa tärkeä osa koulu- ja luokkayhteisöä ja omaavansa paremmat mahdollisuudet puhua koulussa aikuisen kanssa mieltä painavista asioista (58 %).

Koettu terveydentila

Tytöt kokevat oman terveydentilansa heikommaksi kuin aiemmin. Kaksi vuotta sitten tytöistä terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi koki joka kymmenes nyt 16 %. Huolestuttaviin muutoksiin kuuluu niin ikään 4. ja 5. luokkalaisilla nikotiinituotekokeilujen lisääntyminen. Nikotiinituotteita on kokeillut 4. ja 5. luokkalaisista 6 % ainakin kerran.

Uni

Hämeenlinnalaiset nuoret nukkuvat enemmän, unen määrä on lisääntynyt enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Alle kahdeksan tuntia päivässä nukkuu 8. ja 9. luokkalaisista 30 %, koko Suomessa näin tekee 36 %.

Kouluruoka

Tyytymättömyys kouluruokaan on lisääntynyt. Alle puolet 4. ja 5. luokkalaisista kokee koululounaan maultaan hyväksi, kun koko Suomessa näin kokee keskimäärin 57 %. Myös yläkouluikäiset arvioivat kouluruoan maun ja laadun heikommaksi kuin Suomessa keskimäärin. Hämeenlinnan 8. ja 9. luokkalaisista lähes puolet kertoo, ettei syö koululounasta päivittäin.

Päihteet ja mobiilipelaaminen

Savukeostot ovat vähentyneet Hämeenlinnassa 8. ja 9. luokkalaisten keskuudessa, kuten koko maassa. Uudet nikotiinituotteet ovat suosittuja nuorten keskuudessa. Suosituimmat päihteet 8. ja 9. luokkalaisten keskuudessa on sähkösavukkeet (8 % käyttää päivittäin) ja nikotiinipussit (8 % käyttää silloin tällöin tai päivittäin). Yläkouluikäisten alkoholin käytössä ei ole tapahtunut suuria muutoksia; tosi humalaan itsensä juovat vähintään kerran kuukaudessa edelleen vajaa kymmenys 8. ja 9. luokkalaisista.

Päivittäinen mobiilipelaaminen on vähentynyt erityisesti pojilla. Vuonna 2021 päivittäin pelaamista harrasti 55 % pojista ja nyt näin tekee 42 %.

Häirintä ja kiusaaminen

Entistä useampi 8. ja 9. luokkalaisista tytöistä kertoo kokevansa julkisissa tiloissa tapahtuvaa seksuaalista häirintää. Kaksi vuotta sitten häirinnästä raportoi noin viidennes tytöistä, kun nyt näin tekee liki kolmannes tytöistä. Hämeenlinnalaiset 8. ja 9. luokkalaiset kokevat häirintää hieman enemmän kuin nuoret Suomessa keskimäärin. Puhelimessa tai internetissä tapahtuvassa seksuaalisessa häirinnässä ei ole tapahtunut muutosta kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, mutta näiden kanavien kautta tapahtuvaa seksuaalista häirintää kertoo kuitenkin kokevansa tällä hetkellä 41 % tytöistä ja pojistakin 10 %.

Reilu kolmannes 8. ja 9. luokan oppilaista ja 44 % 4. ja 5. luokan oppilaista kertoo olleensa osallisena koulukiusaamistilanteessa eli ollut itse kiusattuna tai osallistunut koulukiusaamiseen lukuvuoden aikana. Viikoittain koulukiusaamista kertoo kokevansa 9 % 4. ja 5. luokkalaisista ja 8 % 8. ja 9. luokkalaisista. Näissä luvuissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen kouluterveyskyselyyn verrattuna.

Tiedon hyödyntäminen

Kouluterveyskyselyn koulukohtaiset tulokset käsitellään koulujen yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä. Koulut suunnittelevat itse jatkotoimia. Kuntakohtaiset tulokset käsitellään Hämeenlinnan opiskeluhuollon ohjausryhmässä.

Lisätietoja