Kunta-Helmi -hankkeessa tehdyt luonnonhoitotyöt parantavat uhanalaisten lajien elinmahdollisuuksia

Hämeenlinnan kaupunki sai ympäristöministeriöltä Kunta-Helmi avustusta paahde-elinympäristöjen kunnostamiseen vuosille 2021-2022. Harjujen paahderinteet kärsivät umpeenkasvusta metsälaidunnusten loputtua ja metsäpalojen tehokkaan torjunnan vuoksi. Paahdeympäristöissä elää vaativiin oloihin sopeutunut eliölajisto, joista moni valoisuutta tarvitseva laji on uhanalaistunut.

Luonnonhoitotöillä kunnostettiin Hämeenlinnan länsipuolista harjujaksoa, jossa esiintyy arvokkaita lehtoja, paahdeympäristöjä sekä uhanlaisten lajien esiintymiä. Harjulla kasvaa erittäin uhanalaisista kasvilajeista hämeenkylmänkukkaa ja vanakelttoa, joiden esiintymät ovat vuosikymmenien saatossa vähentyneet umpeenkasvun seurauksena. Luonnonhoitotyöt toteutettiin uhanalaisten kasvilajien ja muun harjukasvillisuuden kasvupaikoilla ja niiden läheisyydessä. Hankkeessa huomioitiin myös maisemalliset arvot ja alueen virkistyskäyttö.

Harjujaksolla keskityttiin puu- ja pensaskerroksen poistoihin, joista mittavimmat puiden poistot toteutettiin Ahvenistonjärven viereisellä paahderinteellä. Luonnonhoitotöitä tehtiin myös Norjanmäen ja Aurinkolähteen välisellä harjualueella, sekä Ahveniston hyppyrimäen ja Hakovuoren vanakelttoesiintymillä. Erityistä huomiota kiinnitettiin hakkuutähteiden poiskeräämiseen, jotta niukkaravinteisille paahdeympäristöille ei jää ylimääräisiä ravinteita lannoittamaan maaperää.

Hämeenlinnan harjujakso on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue. Paahdeympäristöissä elävät kasvi- ja eläinlajit sekä eliöyhteisöt ovat hyvin omaleimaisia ja erikoistuneita, eikä niitä tavata mistään muualta. Kunta-Helmi- hankkeen päätyttyä Hämeenlinnan kaupunki jatkaa kunnostuksia tärkeiden paahde-elinympäristöjen hyväksi ja myös seuraa luonnonhoitotöiden vaikutuksia harjun uhanalaiseen kasvillisuuteen.

Lisätiedot: