Lapsiystävällinen kunta -kyselyn tulokset

Hämeenlinnalaiset pääsivät tammikuussa vastaamaan kyselyyn, jossa kerättiin tietoa, kuinka lapsiystävällisyys toteutuu Hämeenlinnassa asukkaiden näkökulmasta.

Kysely oli avoinna 7.-28.1.2020 ja vastauksia tuli yhteensä 269 kappaletta. Suurin osa vastaajista oli iältään 30-49 vuotiaita ja alle 18-vuotiaan lapsen huoltajia.

70 prosenttia prosenttia vastaajista tiesi Hämeenlinnan saaneen Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen UNICEFilta. Tietoa lapsiystävällinen kunta –toiminnasta oli saatu mm. kaupungin sosiaalisen median kanavista, mediasta ja muista viesteistä sosiaalisessa mediassa.

Lapsiystävällinen kunta –toiminnan yksi keskeisimpiä tavoitteita on Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuuden lisääminen. Vastaajista noin 33 prosenttia vastasi tuntevansa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kohtalaisesti, noin 6 prosenttia vastasi ettei tunne sisältöä ollenkaan ja noin 15 prosenttia vastasi tuntevansa sopimuksen sisällön erittäin hyvin.

Lapsiystävällinen kunta –toiminta rakentuu mm. seuraavien UNICEFin nimeämien teemojen ympärille:

 • Lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa.
 • Kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.
 • Lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita.
 • Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
 • Lapset ja aikuiset saavat tietoa lapsen oikeuksista.
 • Lapsilla on mahdollisuus osallistua heille tarkoitettujen palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.
 • Lapset voivat osallistua julkisen tilan suunnitteluun ja kehittämiseen.
 • Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin asioihin.
 • Lapsilla on ystäviä ja turvallisia aikuisia ympärillään.
 • Lapset voivat osallistua kansalaistoimintaan.
 • Lapsia ja lapsuutta arvostetaan.
 • Lapsia koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti päätöksenteossa.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan kutakin edellä mainittua väittämää asteikolla 1-5 kuinka hyvin ne toteutuvat tällä hetkellä Hämeenlinnassa.

Vastausten perusteella parhaiten arvioitiin toteutuvan väittämät Lapsilla on ystäviä ja turvallisia aikuisia ympärillään sekä Lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa. Eniten kehitettävää vastausten mukaan on väittämissä Lapsia koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti päätöksenteossa sekä Lapset voivat osallistua julkisen tilan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lapsiystävällisyydellä katsottiin tarkoitettavan sitä, että lapsia kuunnellaan, heitä arvostetaan sekä lapsen etu huomioidaan päätöksenteossa. Myös turvalliset ja terveet koulut ja päiväkodit katsottiin olevan iso osa lapsiystävällisyyttä.

Onnistumisia ja kehittämisen kohteita

Vastausten perusteella Hämeenlinnassa on onnistuttu lapsiystävällisyydessä mm. tarjoamalla laadukasta lastenkulttuuria. Myös harrastusmahdollisuuksia pidetään hyvinä. Varhaiskasvatuspalvelut, neuvola ja järjestöjen toiminta saivat myös kiitosta.

Kehitettävää nähtiin mm. seuraavissa asioissa: koulujen ja päiväkotien tila- sisäilmaongelmat, säästötoimenpiteiden kohdistuminen lapsiin sekä pitäjien parempi huomioiminen. Vastauksissa toivottiin myös enemmän lasten, nuorten ja perheiden osallistamista päätöksentekoon.

Kyselyyn vastanneet näkevät lapsiperheisiin ja lapsiin panostamisen tärkeänä ja kaupungin elinvoimaa lisäävänä asiana. Samalla toivottiin myös lisää konkreettisia ja rohkeita tekoja lapsiystävällisyyden eteen ja että keskustan kehittämisessä otettaisiin paremmin huomioon myös lapsiperheiden näkökulma.

Kyselyn tulokset (pdf)

Hämeenlinnan kaupunki on saanut UNICEFilta Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen kolme kertaa 2013, 2015 ja 2017. Tunnustuksen uusiminen edellyttää kestävää kehittämistyötä lasten ja nuorten parhaaksi.

Lisätiedot:
Veera Antikainen, osallisuusohjaaja