Liikennevaloista tehdään yleissuunnitelma ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä

Kaupunkirakennetoimialalla teetetään kaupungin liikennevalojen yleissuunnitelma ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä. Opinnäytetyö on Tulevaisuuden liikennejärjestelmät -koulutuksen päättötyö. Koulutus on liikennealan ammattilaisille tarkoitettu suunnitteluosaamista ja liikennejärjestelmän ymmärrystä syventävä kokonaisuus Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Hämeenlinnan kaupungissa on tällä hetkellä 41 liikennevaloristeystä. Ensimmäiset liikennevalot otettiin käyttöön Turuntielle Kaivokadun ja Eureninkadun risteyksiin vuonna 1971 ja uusimmat tänä vuonna Ahvenistontielle Ahveniston sairaalan edustalle. Yli 50 vuoden aikana liikennevalot ovat hiljalleen lisääntyneet Hämeenlinnassa, minkä vuoksi liikennevalojen tekniikka on eri aikakausilta. Liikennevalojen ohjauskojeita on pyritty uusimaan säännöllisesti, mutta erityisesti muu tekniikka on vanhaa.

Opinnäytetyössä kartoitetaan kaupungin liikennevalojen nykytilanne ja luodaan visio niiden kehittämiselle

Työssä kartoitetaan Hämeenlinnan liikennevalojen nykytilanne ja selvitetään millaisia haasteita ja ongelmia liikennevaloihin liittyy. Työssä selvitetään, miten vastaavia suunnitelmia on tehty muissa suomalaisissa kaupungeissa ja millaisiin ratkaisuihin niissä on päädytty haasteita ja ongelmia korjattaessa. Lisäksi avataan mitkä lait, asetukset ja ohjeet vaikuttavat liikennevalojen suunnitteluun.

Yleissuunnitelman tarkoituksen on luoda Hämeenlinnan kaupungin liikennevalojen kehittämiselle visio ja tavoitteet sekä luoda yhteneväiset periaatteet Hämeenlinnan kaupungin liikennevalojen suunnittelulle ja toteutukselle. Tarkoituksena on myös tarkastella liikennevalojen uudelleenohjeilmointien tarvetta, toiminta-aikoja sekä sitä, ovatko kaikki liikennevalot ylipäänsä nykyisin enää tarpeellisia. Työssä myös laaditaan toimenpideohjelma, jonka mukaan edeten liikennevaloja voidaan kehittää ja ne saadaan päivitettyä palvelemaan paremmin nykyliikenteen tarpeita.

Kuntalais- ja sidosryhmäkyselyt liikennevaloista

Yleissuunnitelman tavoitteena on löytää keinoja parantaa Hämeenlinnan liikennevalojen toimivuutta. Työssä kartoitetaan liikennevalojen nykytilanne maastokatselmuksin sekä haastattelemalla kunnossapitoa, joka vastaa liikennevalojen tekniikan toimivuudesta.

Kuntalaisten näkökulmaa liikennevaloihin selvitetään avoimella kuntalaiskyselyllä. Tavoitteena on saada vastauksia kaikilta ikäryhmiltä ja kulkumuodoilta. Lisäksi työssä kohdistetaan kysely myös sidosryhmille, kuten esimerkiksi pelastuslaitokselle, poliisille, takseille, liikennöitsijöille, pyöräilyseuralle sekä vanhus- ja vammaisneuvostoille.

Työn aikataulu

Kuntalais- ja sidosryhmäkyselyt toteutetaan alkuvuodesta 2024. Liikennevalojen yleissuunnitelman on määrä valmistua kesään 2024 mennessä.

Lisätiedot opinnäytetyöstä:

Kimi Känkänen, kimi.kankanen@student.hamk.fi