Palveluverkkoselvitys: Kaupunki selvittää mitä palveluja ja missä tuotetaan

Hämeenlinnan kaupunki laatii parhaillaan palveluverkkoselvitystä, jonka tavoitteena on arvioida varhaiskasvatus-, opetus-, nuoriso- ja kirjastopalveluja alueellisesti suhteessa väestörakenteen muutokseen ja kaupungin talouden tasapainotukseen. Palveluverkkoselvityksen valmistelua johtaa kaupunginjohtaja. Päätökset selvityksestä tehdään kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2023.

Selvityksessä arvioidaan mm. lasten määrän kehitystä alueellisesti, käytössä olevien kiinteistöjen kuntoa ja peruskorjaustarvetta sekä mahdollisuuksia yhdistää palveluja samoihin kiinteistöihin.

Lasten määrän väheneminen osuu tulevina vuosina voimakkaasti alakouluikäisiin. Kaupunginhallitus on talouden tasapainotusohjelmassa asettanut tavoitteeksi sopeuttaa palveluverkkoa oppilasmäärän mukaiseksi. Lisäksi investointikatto asettaa rajan uusille päiväkoti- ja kouluinvestoinneille. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on selvityksen tavoitteissa korostanut myös lasten ja nuorten tuen tarpeiden kasvua sekä palveluverkon merkitystä alueen elinvoimalle.

”Kun asiakkaiden määrä palveluissa vähenee, laskee myös valtionosuuksiin perustuva kaupungin saama rahoitus. Samalla kaupungilla on jo tehtyjen ja käynnissä olevien investointien lisäksi jonossa useita mittavia korjausinvestointeja. Palveluverkkoselvitykset tarvitaan, jotta kaupungin talous saadaan tasapainoon ja etteivät palvelujen kustannukset per käyttäjä kasva hallitsemattomiksi,” kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen perustelee nyt tehtävää selvitystyötä.

Tavoitteena on kaupunginjohtajan mukaan turvata palvelujen laatu ja saatavuus ilman, että seiniin käytettävät kustannukset ylittävät kaupungin kantokyvyn.

Valmistelu avataan asukkaille

Kaikkia asukkaita koskeva selvitys valmistellaan huolella ja avataan arvioitavaksi asukkaille. Lopulliset päätökset tehdään kaupunginvaltuustossa.

 ”Haluamme, että asiat ovat avoimesti valmisteltuja ja niihin pääsee helposti tutustumaan. Tästä syystä julkistamme nyt ensimmäisessä vaiheessa taustamateriaalin, jonka pohjalta vaihtoehtoja valmistellaan. Varsinaiset palveluverkkovaihtoehdot julkistetaan elokuun alussa,” kertoo sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko, joka vastaa palveluverkkoselvityksen valmistelusta sivistys- ja hyvinvointipalvelujen osalta.

Palveluverkkoselvityksen sivuilta löytyy taustamateriaalia mm. väestön kehityksestä, kiinteistöjen sijainnista ja kunnosta, kaupungin taloustilanteesta, pedagogisista lähtökohdista, opetusryhmien vaikutuksesta henkilöstömäärään. Sivulta löytyy myös asiasta tehdyt päätökset ja valtakunnallista taustamateriaalia. Sivuille kootaan usein kysytyimpiä kysymyksiä ja vastauksia niihin.

Palveluverkkovalmistelusta on mahdollisuus antaa palautetta kaupungin palautejärjestelmän kautta.

Palveluverkkovaihtoehdot julkaistaan avoimeen keskusteluun elokuun alussa. Tavoitteena on aktiivinen vuoropuhelu mm. asukkaiden, oppilaskuntien, nuorisovaltuuston, vanhempainyhdistysten ja henkilöstön kanssa. Ehdotuksista voi halutessaan antaa lausuntoja.

Päätöksenteon vaiheet

Selvityksen aloittamisesta päätettiin osana vuoden 2022 talousarviota. Tuolloin katse oli erityisesti oppilasmäärän ennustetun alenemisen vuoksi alakoulujen palveluverkossa. Kaupunginhallitus päätti asiasta kesäkuussa 2022 osana talouden tasapainotuksen viitekehystä. Tällöin mukaan tuli myös kirjastoverkkoselvitys.

Lokakuussa 2022 sivistys ja- ja hyvinvointilautakunta päätti alakouluja koskevan palveluverkkoselvityksen periaatteista ja tavoitteista ja joulukuussa 2022 osallisuus- ja viestintäsuunnitelmasta.

Tämän jälkeen valmistelu on jatkunut viranhaltijatyönä, kerätty taustamateriaali on esillä verkkosivulla: hameenlinna.fi/palveluverkkoselvitys

Toukokuussa 2023 pidetään tilaisuudet luottamushenkilöille, jonka jälkeen viranhaltijat valmistelevat ehdotuksia tulevaksi palveluverkoksi

”Elokuussa tehdään myös lapsivaikutusten arviointia niiden alueiden osalta, johon esitetään merkittäviä muutoksia. Lapsivaikutusten arvioinnissa kuullaan oppilaita ikäkauden mukaisin menetelmin,” kertoo Raukko.

Sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan päätösesitys tulee syyskuussa ja kaupunginvaltuustoon marraskuussa osana talousarvioprosessia.

Lisätietoja: