Palveluverkon muutosesitykset sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle

Hämeenlinnan kaupunki on valmistellut palveluverkkoselvitystä, jossa arvioidaan varhaiskasvatus-, opetus-, nuoriso-, museo ja kirjastopalveluja suhteessa väestönmuutokseen, kaupungin talouden tasapainotukseen, hyvinvointiin ja elinvoimaan.

Kaupunginvaltuusto päätti selvityksen aloittamisesta osana vuoden 2022 talousarviota. Kaupunginhallitus päätti selvityksen tavoitteista kesäkuussa 2022 osana talouden tasapainotuksen viitekehystä.

Laaja ja avoin valmistelu

Palveluverkon alustavat muutosehdotukset on julkaistu avoimeen keskusteluun 8.8.2023.

Alustavia esityksiä on esitelty kymmenessä asukasinfossa eri puolilla kaupunkia. Lisäksi on käyty keskustelua henkilöstön kanssa.

Lausuntoja on saatu kaikkiaan 18 ja palautteita 167. Kaupunki on käsitellyt palautteet osana valmistelua ja ne ovat luettavissa palveluverkkoselvityksen verkkosivulla. Lisäksi on tehty lapsivaikutusten arvioinnit kohteissa, joihin kohdistui alustavassa esityksessä muutosta.

Palveluverkon muutosesitykset on valmisteltu sivistys- ja hyvinvointitoimialan, kaupunkirakennetoimialan ja konsernipalvelujen yhteistyönä. Valmistelussa on huomioitu pitäjät erikseen ja kantakaupunki on jaettu maantieteellisesti kolmeen alueeseen: itäinen, keskinen ja läntinen.

Valmistelua on tehty kaupunginhallituksen sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan asettamien tavoitteiden mukaan niin, että kokonaisuuden tulee vaikuttaa myönteisesti kaupungin talouteen ja että oppilasmäärän väheneminen pitää huomioida.

Palveluverkkoon esitettävät muutokset

Palveluverkkoon esitettävät muutokset toteuttavat seuraavia tavoitteita:

 • Kaikissa pitäjissä ja kantakaupungin alueilla on jatkossakin koulu- ja päiväkotipalveluja.
 • Museopalveluissa otetaan huomioon nykyistä vahvemmin matkailun ja elinvoiman tukeminen.
 • Hyvinvointia vahvistetaan esittämällä osa muutoksen myötä vapautuvasta henkilöstöresurssista säästettäväksi ja kohdennettavaksi kasvun ja oppimisen tukeen.
 • Perusopetuksessa on tarve siirtyä raskaan investointiohjelman jatkamisesta sisällön kehittämiseen mm. painotuksiin ja kielipolkuihin.

Selvitykseen kuuluvat myös kirjastopalvelut. Kirjastojen e-palveluissa ollaan siirtymässä valtakunnalliseen e-kirjastoon ja laajempiin omatoimipalveluihin. Omatoimiajan käyttöönotto laajentaa palveluaikaa. Tiloista on tullut keskeinen osa kirjastojen palvelua.

Palveluverkkoselvitys on päätöksentekoa varten jaettu osiin niin, että jokainen muutosesitys esitetään omassa pykälässään. Liitteenä oleva aineisto on yleisen osan osalta sama.

Esitettävät muutokset ovat:

 • Alvettulan koulu ja Alvettulan päiväkoti lakkautetaan 1.8.2024
 • Tuuloksen päiväkoti siirretään Tuuloksen koululle 1.8.2026
 • Rengon kirjasto siirretään Rengon koulun ja päiväkodin yhteyteen 1.1.2025
 • Ortelan koulu lakkautetaan 1.8.2026
 • Tarvasmäen koulu- ja esiopetusyksikkö lakkautetaan ja toiminta siirretään uuteen perustettavaan Solvikin lastentaloon 1.8.2026. Solvikin lastentaloa esitetään investointiohjelmaan vuodelle 2024.
 • Luolajan koulu lakkautetaan 1.8.2026
 • Hätilän kirjasto lakkautetaan 1.1.2024

Lisäksi esitetään, että:

 • Miemalan koulu jatkaa toimintaansa ja asiaan palataan, kun koulukiinteistön peruskorjaus on ajankohtainen (vuonna 2028/2029)
 • Kaupunginmuseon museokohteiden osalta käynnistetään erillinen selvitys, joka tuodaan päätettäväksi keväällä 2024
 • Kaivokadun päiväkodin Kotirinteen yksikön peruskorjausta esitetään osana talousarviopykälää investointiohjelmaan vuodelle 2025

Seuraavien kohteiden valmistelua jatketaan:

 • Iittalan kylätalon osalta selvitykset jatkuvat eri toimijoiden yhteistyönä
 • Siirin päiväkodin tilanteeseen palataan vuonna 2026, koska ulkoinen vuokrasopimus on voimassa kesään 2027

Päätöksenteon vaiheet

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta antaa oman esityksensä palveluverkosta kokouksessaan 19.9.2023.

Tämän jälkeen kaupunginjohtaja tekee esityksensä kaupunginhallitukselle, josta kaupunginhallitus päättää lokakuussa.

Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto 13.11.2023.

Palveluverkon muutoksia koskevat esitykset löytyvät verkkosivuilta: www.hameenlinna.fi/palveluverkkoselvitys

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esityslista TWebissä.

Lisätietoja:

Olli-Poika Parviainen
kaupunginjohtaja

Päivi Raukko
sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Tarja Majuri
kaupunkirakennejohtaja