Perusopetus siirtyy lähiopetukseen 14.5.2020 alkaen

Kouluissa toimitaan poikkeusjärjestelyin 14.5. – 30.5.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille laatiman ohjeen mukaisesti.

Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14.5.2020 alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien eikä etäopetusta järjestetä.

Hygieniaohjeet ja turvavälit

Toiminnassa vältetään tarpeettomia fyysisiä kontakteja ja opetustilat järjestetään niin, että tilaratkaisuissa pyritään huomioimaan riittävä väljyys.

Opetusryhmä toimii mahdollisuuksien mukaan koko päivän yhtenä ryhmänä tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi ja hygieniaohjeita noudatetaan tarkasti.

Koulutilojen käyttö ja siivous

Opetuksessa minimoidaan kontaktien määrää hyödyntäen tarvittaessa käytössä olevia vapaita koulun ulkopuolisia tiloja sekä järjestämällä toimintaa mahdollisimman paljon ulkotiloissa ja ulkoilemalla päivän aikana.

Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella tulee välttää ja koulun tilat ja piha-alueet ovat pelkästään koulun käytössä. Oppilasta kouluun saattavat huoltajat saavat tulla koulun portille/piha-alueen rajalle, mutta eivät välituntialueelle tai koulun tiloihin.

Siivoustoimia tehostetaan kouluilla loppukevään aikana. Oppilaat käyttävät pääsääntöisesti vain omia kouluvälineitään. Yhteiskäytössä olevien työvälineiden käyttöä vältetään mahdollisuuksien mukaan.

Käsihygieniasta huolehditaan edelleen tehostetusti. Hyvä käsihygienia varmistetaan jokaisen oppilaan kohdalla erityisesti erilaisissa siirtymisissä ja ruokailun yhteydessä.

Ruokailu ja välitunnit

Oppilaille tarjotaan koulussa normaali lämmin lounas, ja jakelu sekä ruokailu järjestetään THL:n ohjeistuksen mukaisesti, jossa pääperiaatteina ovat se, että ruokailu tapahtuu opetusryhmissä ja kontakteja muihin vältetään. Lisäksi kaikkia muita epidemian leviämisen ehkäisemiseksi annettuja hygieniaohjeistuksia ja –käytäntöjä noudatetaan.

Tarvittaessa ruokailuun käytettävää aikaa voidaan myös pidentää porrastamalla ruokailuja.

Muualla kuin ruokalassa ruokaileville oppilaille aterian pääruoka ja muut osat annostellaan kannelliseen, kertakäyttöiseen ”take-away”-rasiaan. Ruokalassa ruokaileville oppilaille ruoka annostellaan ja se syödään normaaleilla ruokailuvälineillä.

Ruokapakettien jakaminen on päättynyt 6.5.2020.

Välitunnit järjestetään huomioimalla riittävä etäisyys oppilasryhmien välillä ja porrastamalla ryhmien välituntiaikoja.

Isoja kokoontumisia, kuten kevätjuhlia, ei järjestetä.

Sairastumiset ja riskiryhmät

Oppilas ei saa tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, oireinen oppilas siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa.

Perheessä olevien riskiryhmäkysymysten osalta on oltava yhteydessä omaan hoitavaan lääkäriin. Kouluun ei tarvitse toimittaa lääkärinlausuntoa oppilaan kuulumisesta riskiryhmään.

Poissaolot koulusta

Mikäli oppilas tarvitsee vapautusta koulutyöstä, anotaan vapautusta suoraan luokanvalvojalta/-opettajalta.

Normaaliin koulukuljetukseen palataan 14.5.2020 alkaen eli lähtökohtaisesti kuljetetaan kaikki ne oppilaat, jotka tähänkin asti ovat olleet kuljetuksessa, ellei huoltaja ole ilmoittanut, että oppilas on poissa.

Jatkossa mahdolliset poissaolot kuljetuksesta ilmoitetaan suoraan liikennöitsijälle. Kuljetuksissa huomioidaan ohjeistukset kuljetuksen turvallisesta toteuttamisesta. Tarvittaessa huoltaja, jonka lapsella on kuljetuspäätös, voi hakea saattoavustusta.

Tarkemmat ohjeet sihy.palveluohjaus@hameenlinna.fi

Oppilashuolto

Oppilashuollon palvelut ovat oppilaiden ja huoltajien käytettävissä. Yhteydenotot Wilman kautta tai puhelimitse.

Kouluissa noudatetaan lähtökohtaisesti normaaliolojen työjärjestyksiä. Koulut tiedottavat mahdollisista muutoksista lukujärjestyksiin.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta käynnistetään kaikissa yksiköissä normaalikäytänteiden mukaisesti. Toiminnassa huomioidaan annetut ohjeet. Palveluntuottajat tiedottavat asiasta koulukohtaisesti.

Tarvittaessa rehtorit tiedottavat koulukohtaisista toimintatavoista ja mahdollisista muutoksista.

Lisätiedot:
koulujen rehtorit tai
opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä
mika.makela@hameenlinna.fi